Innehåll

Balans nr 11 2011

Debatt: Ordningen är återställd

Jag har i tidigare artiklar i Balans (nr 2/2009 och nr 8–9/2009) redogjort för ett mål i domstolarna där frågan om revisors förmånsrätt i konkurs för arvoden avseende arbete med att granska kontrollbalansräkning har varit föremål för bedömning.

I första instans – tingsrätten – ansågs det att granskning av kontrollbalansräkning inte är sådan revision som enligt ordalagen i 10 a § förmånsrättslagen omfattas av förmånsrätt. Revisionsbyråns yrkande om ersättning bifölls således inte. Jag har tillåtit mig att uttrycka förvåning över tingsrättens beslut och även förutsätta att hovrätten, dit beslutet överklagades av revisionsbyrån, skulle komma att ändras. Så skedde också. Hovrätten fann att det inte är en alltför vid tolkning av 10 a § förmånsrättslagen att låta begreppet revision i denna bestämmelse omfatta även en revisors lagstadgade skyldighet att granska en upprättad kontrollbalansräkning. Hovrättens beslut överklagades av konkursboet. I överklagandet påpekade man (det icke önskvärda i?) att hovrättens beslut medförde att förmånsrätten för en revisors uppdrag i ett aktiebolag skulle komma att omfatta ett mycket stort antal uppgifter som en revisor har enligt aktiebolagslagen.

Högsta domstolen har nu i beslut 13 oktober 2011 (mål nr Ö 2710–09) avslagit konkursboets överklagande. I beslutet framhåller Högsta domstolen att de författningsföreskrivna revisionstjänster som omfattas av 10 a § förmånsrättslagen har enligt bestämmelsens ordalag (allmän förmånsrätt följer med fordran på ersättning för uppdrag att fullgöra sådan revision som är föreskriven i lag eller annan författning) inte begränsats till att avse åtgärder enligt 9 kapitlet i aktiebolagslagen. Lagtexten ger enligt Högsta domstolen således närmast uttryck för att alla åtgärder som enligt lag eller annan författning följer med ett revisorsuppdrag omfattas. Enligt Högsta domstolen ligger en sådan tolkning också väl i linje med att det vid bestämmelsens tillkomst framhölls att en revisors tvingande arbetsfält med tiden har utvidgats och att han löper en risk för att inte få betalt för det arbete som han har att utföra (prop. 1986/87:90 s. 174 f).

Mot bakgrund av det an-förda slår Högsta domstolen fast att bestämmelsen i 10 a § förmånsrättslagen i fråga om aktiebolag får anses omfatta sådana författningsreglerade åtgärder som kan utföras av endast bolagets revisor och som denne på grund av sin ställning är skyldig att utföra. Eftersom en granskning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen av en kontrollbalansräkning kan, i den mån granskning numera krävs (jfr 1 kap. 12 b §), göras endast av bolagets revisor, följer enligt Högsta domstolen att fråga är om en sådan åtgärd som avses i 10 a § förmånsrättslagen.

Högsta domstolens beslut är mycket klargörande och innebär för revisorer att förmånsrätt i konkurs också utgår för fordran på ersättning för uppdrag som avser att lämna yttranden vid förändringar av bolagets aktiekapital (12–15 kap.) samt vid vinstutdelning och andra förfoganden över bolagets medel (18–20 kap.) Vidare omfattar förmånsrätten även revisorns gransknings- och yttrandeuppgifter i samband med fusion, delning och upplösning (23–25 kap.). En viktig begränsning är dock som förut att förmånsrätten endast gäller för arbete som har utförts de senaste sex månaderna innan konkursansökningen kom in till tingsrätten.

Urban Engerstedt tidigare chefsjurist på Far.

urban.engerstedt@far.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...