Innehåll

Balans nr 12 2011

Inblick: Bedrägerier på alla plan i HQ-affären

Styrelse och revisorer skrev under årsredovisningen för HQ-koncernen 5 mars 2010.

Tre månader och nitton dagar senare, 29 juni tillkännager HQs styrelse att tradingportföljen är avvecklad med en förlust på 1,2 miljarder kronor. Hela koncernens egna kapital är bortsopat. Ingen kan rimligen tro att denna förlust uppstod på så kort tid. Särskilt inte den som läst Finansinspektionens rapport eller den rapport som togs fram av HQs nytillträdda styrelse under ledning av advokat Anders Malm. Finansinspektionen har räknat fram att underskottet i bokslutet 2009 borde ha varit 632 miljoner kronor större, varav 318 miljoner kronor borde ha redovisats redan 2008. Därtill räknade Finansinspektionen fram att underskottet ökade till 732 miljoner kronor vid slutet av maj 2010. Ungefär samtidigt meddelade HQ att avvecklingen av tradingportföljen medfört en förlust på 275 miljoner kronor.

HQ har använt värderingsmodeller i stället för noterade marknadspriser. I Anders Malms rapport framgår mycket tydligt hur HQs värderingsantaganden skiljt sig från de faktorer som styrde marknadspriset. HQs bärande idé var att värdera portföljen med mer långsiktiga antaganden än de som styrde marknadspriset. Finansinspektionen har använt marknadspriser. Det är uppenbart att HQs värderingsantaganden skapat orealiserade vinster i redovisningen. Den debatt som förs fokuserar på om detta är tillåtet enligt IASBs regelverk. Detta är dock bara en del av problematiken. Lika illa är att HQ konsekvent vilsefört placerarna, både i årsredovisningen och i kvartalsrapporterna. Detta har gjorts på tre sätt.

Från och med 2006 saknas all kvantitativ information kring storleken på de orealiserade resultaten, till skillnad från årsredovisningarna 2001-2005. Exempelvis inkluderade 2002 års rörelseresultat på minus 3 miljoner kronor orealiserade vinster på hela 63 miljoner. 2004 utgjordes hela rörelseresultatet på 142 miljoner kronor av orealiserade vinster. Finansinspektionens belopp kring 300 miljoner kronor per år 2008-2009 är därför inte sensationella, inte med tanke på det marknadskaos som rådde. Det sensationella är att effekterna av tillämpade värderingsprinciper inte kvantifieras någonstans i vare sig årsredovisningar eller delårsrapporter.

Lika sensationellt är att kassaflödesanalysen inte är justerad för dessa orealiserade resultat. Det gäller även 2001–2005. Kassaflödesanalysens första summering är ”kassaflödet från den löpande rörelsen”. Det är kassaflödet från resultaträkningen. För år 2004 är HQs 147 miljoner kronor före skatt, att jämföra med rörelseresultatet på 142 miljoner, som alltså bestod av orealiserade vinster på 142 miljoner kronor. Det riktiga kassaflödet borde ha angivits till 5 miljoner kronor. De felaktiga kassaflödesanalyserna medför att den kontroll av ”vinstkvalitet” som regelmässigt tillämpas av analytiker är helt satt ur spel.

Därtill vilseför HQ placerarna vad gäller inriktning och risk inom tradingverksamheten. Det börjar redan 2005, då vd:n Patrik Enblad anger att ”inom Tradingen ligger fokus på riskarbitrage och traditionell market making, vilket är förknippat med relativt låg risk.” Enblad ersätts av Michael König 2007, som i niomånadersrapporten 2007 upprepar den lugnande frasen ”inom Trading ligger fokus även fortsatt på riskarbitrage och traditionell market making, vilket är förknippat med lägre risk”. Samtidigt meddelas att ”styrelsen för HQ AB har beslutat att HQ Bank ska starta en delägd hedgefond under 2008, bestående av nuvarande tradingverksamhet. Det innebär att andelen återkommande intäkter ytterligare ökar samtidigt som risken reduceras. På grund av tillståndsprocessen bedöms den nya fonden lanseras först under andra hälften av 2008.”

I fjärde kvartalet 2007 upprepar König att ”som tidigare kommunicerats pågår en omstrukturering av Tradingen i dess nuvarande form. Det totala omfånget i portföljen har successivt minskat samtidigt som risken reducerats.”

I första kvartalet 2008 meddelas dock att planerna på en hedgefond läggs ner. König skriver: ”Rådande osäkerhet på finansmarknaderna medför dock att planerna på att omvandla Tradingverksamheten till en hedgefond har skjutits på framtiden”. Frågan om ”tillståndsprocess” är nu en fråga om ”rådande osäkerhet”. Resten av 2008, liksom första halvåret 2009 upprepas frasen ”som tidigare kommunicerats fokuserar Tradingverksamheten allt tydligare på market making i likvida instrument. Det totala omfånget i portföljen har successivt minskat samtidigt som risken reducerats.”

Däremot inte i tredje kvartalet 2009. Den samlade balansomslutningen inom trading slår nu rekord, drygt 40 procent större än 2007 när König sjösatte sin avveckling. Uppenbart är att tradingverksamheten inte är på väg att avvecklas. Finansinspektionens beräkningar visar varför. En avveckling skulle tvingat upp förlusterna till ytan.

HQ-affären är det mest bedrägliga jag upplevt under 25 år som analytiker. Bedrägeriet sker på alla plan, vid tillämpningen av redovisningsprinciper, genom att dölja avgörande information om utvecklingen och genom att konsekvent vilseföra placerarna vad gäller bankens risknivå. Om fler än Revisorsnämnden kommer fram till att ingen ansvarig har gjort något fel, då kan vi lägga ner all revision av börsnoterad verksamhet och stryka alla regler om styrelsens ansvar. Då får var och en klara sig själv.

Peter Malmqvist är ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF).

peter.malmqvist@eqr.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...