Innehåll

Balans nr 12 2011

Nyheter inför bokslutet 2011

2011 kommer att gå till historien som ett år med få stora genomgripande förändringar på redovisningsområdet. Lite ovanligt har vi fått lättnader avseende lämnade tilläggsupplysningar! Detta genom resultatet av den så kallade förenklingsutredningen och då av ändringar i Årsredovisningslagen (ÅRL) och Aktiebolagslagen (ABL).

De företag som tillämpar IFRS påverkas vid upprättandet av årsredovisningen för detta år av omarbetningen av IAS 24 Upplysningar om närstående. Det är dock främst statligt ägda företag som påverkas av omarbetningen och erhåller lättnader, men även för övriga företag kan ändringen komma att påverka årsredovisningen. I övrigt har vi ett antal ändringar av standarder samt några tolkningsuttalanden som ska börja tillämpas vilket framgår nedan. Men som sagt inga nya standarder och inga genomgripande förändringar.

Under de kommande åren har vi dock större förändringar att vänta för såväl de företag som inte tillämpar IFRS som de som tillämpar IFRS. De företag som inte tillämpar IFRS har främst stora förändringar att vänta genom ett nytt regelverk från Bokföringsnämnden (BFN). K3 är ett regelverk som kommer att få stor påverkan på många företag och koncerner, men vi får troligen vänta till senare delen av våren 2012 innan vi har ett färdigt allmänt råd. Enligt information från BFN ska K3 tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2013. Det innebär att ikraftträdandet har flyttats fram ett år jämfört med tidigare information.

IASB publicerade under 2010 ett utkast för redovisning av intäkter och leasing. Utifrån de remissvar som kom in beslutade IASB att ge ut nya utkast under slutet av 2011 avseende intäkter och första halvåret 2012 för leasing. IASB arbetar även med att successivt ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Samtliga föreslagna ändringar kommer, om de inte förändras i hög grad innan de blir färdiga standarder, att påverka inte enbart redovisningen i hög grad utan även behovet av systemstöd och hur avtal utformas.

Vi beskriver i vår artikel de nyheter som riktar sig såväl till noterade som ickenoterade företag och som publicerats av internationella normgivare såsom International Accounting Standards Board (IASB), IFRS Interpretation Committee (IFRIC) samt svenska normgivare såsom Rådet för finansiell rapportering (Rådet) och Bokföringsnämnden (BFN). Beskrivning av nyheter utgörs av sådant som är publicerat per 9 november 2011. Vi behandlar inte utkast. I artikeln beskrivs enbart nyheter som berör associationsformen aktiebolag. Vi berör inte normgivning som är specifik för finansiella företag och företag inom försäkringsbranschen. Vidare behandlar vi inte nyheter avseende regler för företag som tillämpar IFRS för första gången. Vi beskriver inga nyheter från Fars policygrupp för redovisning, då dessa nyheter publiceras först i samband med publicering av Fars samlingsvolym för 2012.

Artikeln är skriven utifrån antagandet att ett företag har kalenderår som räkenskapsår. Var därför observant på tidpunkterna för ikraftträdandena för nya lagregler och ny normgivning om företaget har brutet räkenskapsår. Om inte annat framgår av artikeln ska de nya reglerna, som beskrivs under avsnittet ”Nyheter som ska tillämpas i samband med upprättandet av bokslutet 2011”, tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2011.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...