Balans nr 12 2011

Fördjupning: Tredjepartsrapportering: SOC-konceptet ett starkt tillskott till revisorns verktygslåda

Nya komponenter i revisorns verktygslåda gör det möjligt för företaget att erhålla revisors bestyrkanden kopplade till kontrollmiljön i outsourcad verksamhet. I denna artikel skriver Björn Rydberg om rapportering av intern kontroll för att skapa förtroende mellan olika organisationer.

SAS – Statement on Auditing Standards

SOC – Service Organisation Controls

AICPA – American Institute of Certified Public Accountants

ISAE – International Standards for Assurance Engagements

IFAC – International Federation of Accountants

ISA – International Standards on Auditing

SSAE – Statement on Standards for Attestation Engagements

Sedan ett flertal år har företag och organisationer outsourcat delar av sin verksamhet. Ofta rör det sig om tjänster kopplade till it, redovisning och lönehantering, men även större delar av affärsprocesser kopplade till exempelvis logistikflöden är föremål för outsourcing.

ISA 402 Revisors överväganden vid revision av företag som anlitar en servicebyrå ger revisorn vägledning för att hantera situationer där kunder har lagt ut tjänster som är relevanta för revisionen. ISA 402 pekar bland annat på möjligheten för revisorn att inhämta ett så kallat tredjepartsintyg i form av en bestyrkanderapport om beskrivning, utformning och implementering av kontroller.

Tidigare har vi i Sverige varit hänvisade till SAS 70 Statement on Auditing Standards no 70 – Service Organizations från den amerikanska American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) standarden för upprättande av sådana tredjepartsintyg. Sedan cirka ett år tillbaka har vi dock kunnat tillämpa en internationell standard, ISAE 3402 Bestyrkanderapporter om kontroller i en servicebyrå, vilken nu finns översatt till svenska och kommer att publiceras i Samlingsvolymen revision. ISAE 3402 är en standard från International Federation of Accountants (IFAC) som bygger på ett påståendebaserat uttalande med rimlig säkerhet.

I USA har sedan 1 juli 2011 SAS 70 ersatts av SSAE 16 Reporting on controls at a service organisation. SSAE 16 togs fram parallellt med ISAE 3402 och det är enbart mindre skillnader mellan dessa. En revisor i USA ska kunna förlita sig på en ISAE 3402-rapport och på samma sätt ska en revisor utanför USA kunna använda SSAE 16-rapporten.

ISAE 3402 (och SSAE 16) är på samma sätt som SAS 70 begränsad till att ge bestyrkande på en kontrollmiljö kopplad till den finansiella rapporteringen, adresserade till befintliga kunder och dess revisorer. Utifrån de ytterligare behov som finns av tredjepartsrapportering har AICPA vidare definierat ett koncept för olika typer av Service Organisation Controls Reports (SOC-Reports) som vi även kan ta till oss här i Sverige. Förutom SSAE 16 (ISAE 3402) som benämns SOC 1, har också SOC 2- och SOC 3-rapportering definierats. SOC 2 och SOC 3 möter en bredare publik med ett bredare tillämpningsområde för processer och dess kontroller som inte är begränsade till finansiell rapportering. SOC 2- och 3-rapportering baserar vi på ISAE 3000.

ISAE 3402 (SOC 1)

Medan SAS 70 var mer av en ”revisor till revisor”-kommunikation är ISAE 3402 mera en rapport där servicebyråns ledning kommunicerar med sina kunder (och dess revisor). De primära delarna i rapporten är:

 • Ledningens påstående

 • Revisorns utlåtande

 • Systembeskrivning

 • Tester och resultat (inklusive kriterier och kontroller)

En nyhet i förhållande till SAS 70 är att ett påstående från ledningen (Management Assertion) redovisas ”öppet” i rapporten. I påståendet ska bland annat framgå att ledningen har tagit med all relevant information avseende det system som omfattas av rapporten och att en riskanalys är genomförd kopplad till kontrollmål och de kontroller som finns är utformade för att uppnå dessa kontrollmål.

Begreppet System används i isae 3402 som ett samlingsbegrepp för de riktlinjer och rutiner som utformas och införs av servicebyrån för att denna ska kunna leverera de tjänster till användarföretagen som rapporten från servicebyråns revisor omfattar.

I likhet med SAS 70 finns två rapporttyper i ISAE 3402. Den första varianten är ett bestyrkande där revisorn uttalar sig om kontrollers utformning och implementering vid ett specifikt datum – Typ 1-rapport. I den andra – Typ 2-rapporten, utsträcker vi vårt uttalande även till kontrollernas funktion under en specifik period, vanligtvis minst sex månader.

Reflektion

ISAE 3402 är en ganska kompakt materia vilken kommer att kräva vidare information och utbildning för kåren. Det är viktigt att vi enas kring en lika kvalitetsmässigt hög nivå på bestyrkanderapporter av den här typen som då det gäller våra bestyrkanden kopplade till finansiell rapportering.

Kort beskrivning av SOC 2 och 3

SOC 2 är rapporter om intern kontroll med avseende på ett eller flera av följande fem områden:

 • Säkerhet

 • Tillgänglighet

 • Korrekt hantering (processing integrity)

 • Konfidentialitet

 • Integritet (privacy)

Utformningen på en SOC 2-rapport är samma som för ISAE 3402/SOC 1 men rapporten kan adressera kontroller som normalt inte ingår i SOC 1 (vilken som ju nämns ovan enbart adresserar kontroller kopplade till finansiell rapportering). Rapporten kan distribueras till en bredare mängd användare, inklusive befintliga användare, eventuella framtida användare, institutioner och affärspartners. SOC 2 rapporten kan på samma sätt som SOC 1 vara av typ 1 eller typ 2.

SOC 3 täcker också en eller flera av de fem punkter som ingår i en SOC 2, men i ett kortare rapportformat för generell användning (till exempel publicering på hemsida).

Naturlig plats i revisorns verktygslåda

Sammantaget ger ”SOC-arna” en mycket bra möjlighet för kundföretaget – eller organisationen – att kommunicera kring sin kontrollmiljö till kunder och andra intressenter, för ökad transparens och ökat förtroende. Till exempel ger de möjlighet för företag med internetbaserade tjänster att kommunicera externt kring sin kontrollmiljö. Process och kontrollbeskrivning samt oberoende revisors rapport kommuniceras på hemsidan i anslutning till tjänsten (SOC 3). De kan till exempel också ge det mindre, snabbväxande, tjänsteföretaget en bra möjlighet att visa att man arbetar strukturerat med sin interna kontroll.

I takt med att våra kunder lägger ut väsentliga processer bör naturligtvis vi som revisorer också successivt naturligt ställa krav på tredjepartsrapporter.

Björn Rydberg är auktoriserad revisor på Ernst & Young.

SOC 1-rapporter

SOC 2-rapporter

SOC 3-rapporter

Under vilken standard utför vi vårt engagemang?

ISAE 3402
Bestyrkanderapporter om kontroller i en servicebyrå.

ISAE 3000
Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information.

ISAE 3000
Andra bestyrkandeuppdrag än revision eller översiktlig granskning av historisk finansiell information.

Granskningsobjekt

Kontroller på en servicebyrå som är relevanta för användarföretagets (servicebyråns kund) interna kontroll kopplat till finansiell rapportering.

Kontroller på servicebyrån relevanta för ett eller flera områden:
– Säkerhet
– Tillgänglighet
– Korrekt hantering
– Konfidentialitet
– Integritet

Kontroller på servicebyrån relevanta för ett eller flera områden:
– Säkerhet
– Tillgänglighet
– Korrekt hantering
– Konfidentialitet
– Integritet

Vilka är användare av de olika rapporterna?

– Användarföretaget
– Användarföretagets revisor

– Användarföretaget
– Affärspartners
– Prospektiva affärspartners

– Alla

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...