Vi på Skatteverket är alltid intresserade av att få återkoppling och synpunkter på vårt arbete. Per Johansson beskriver, i Balans nr 11/2011, två fall där han anser att Skatteverket inte har lyckats. Vi kan inte kommentera enskilda fall men vi berättar gärna hur vi arbetar med de här frågorna.

En viktig del av Skatteverkets uppdrag är att bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och företag. En del av detta är att motverka illojal konkurrens. De flesta företag gör rätt och ska inte behöva drabbas av illojal konkurrens från företag som inte gör rätt för sig. Skatteverkets kontrollverksamhet är därför viktig. Lika viktigt är att vi ger hjälp och stöd till företag när så behövs.

Ett bra arbete kännetecknas bland annat av att vi agerar professionellt i samband med att vi gör revisioner. En revision är ett intrång och kan upplevas som besvärande för företaget. Vi är medvetna om detta. Vi utbildar därför våra medarbetare i både materiella frågor och bemötande. Vid alla revisioner deltar en erfaren skatterevisor som kvalitetssäkrare. Vi försöker minska besväret för företaget genom att se till att revisionerna inte pågår längre än nödvändigt.

Syftet med att vi har tidsgränser är att vi själva ska arbeta snabbt och effektivt. Det påverkar inte tiden som företaget har att svara på våra frågor. Företag som begär det får oftast förlängd svarstid. Har vi hunnit fatta beslut kan företaget alltid begära omprövning. Finns det nya omständigheter som talar för att vårt beslut var felaktigt så ändrar vi på det. Alla våra beslut i samband med revisioner förankras hos de jurister hos oss som kallas processförare. Vi har alltså alltid flera erfarna medarbetare inblandade i revisionsärenden för att säkerställa en korrekt och rättssäker hantering. Några beloppsmässiga avkastningskrav finns överhuvudtaget inte inom vår kontrollverksamhet. Allt sådant togs bort på 1990-talet helt enkelt därför att avkastningsmål är kontraproduktiva. För Skatteverket är ett bra resultat att fusk inte förekommer, inte det motsatta.

Den som överklagar Skatteverkets beslut får anstånd med att betala skatten om utgången är osäker. Att endast på papper fastställa skatten men inte få in pengarna skulle inte ligga i linje med vårt uppdrag och skulle inte heller motverka illojal konkurrens.

Även när det gäller F-skatten ger Per Johanssons beskrivning en felaktig bild. Anlitar man ett företag som har F-skatt har man inget ansvar för det företagets skatter. Någon ytterligare kontroll än så behöver man inte göra. Sedan brukar Skatteverket tillsammans med branschorganisationer uppmuntra att man gör ytterligare kontroller för att vara säker på att man anlitar ett seriöst företag. Men detta är frivilligt och handlar endast om att man ska slippa ha med oseriösa företag att göra.

Däremot fungerar det inte, genom uppvisandet av osanna fakturor, att påstå att ett annat företag utfört arbete när det i själva verket är det egna företaget som betalat ut svarta löner. I dessa fall gör Skatteverket en brottsanmälan och kräver skatt av den verkliga arbetsgivaren.

Skatteverket är väl medveten om det ansvar som kommer med maktbefogenheter. Inget vi gör är godtyckligt. För oss är en hög rättssäkerhet och ett högt förtroende avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Att göra något som hotar detta ligger inte i vårt intresse. Däremot kan misstag alltid ske i en stor och omfattande verksamhet. Den som hör av sig till oss och har synpunkter lyssnar vi alltid till och har vi gjort fel så rättar vi till det. Det är så vi blir ännu bättre och det är så vi kan bidra till ett väl fungerande samhälle.

Suzanne Lindblom Chef produktionsavdelningen, Skatteverket.