Sektionen små och medelstora företag I september hade sektionen Små och medelstora företag sitt årliga strategimöte. För att knyta an till de diskussioner och det arbete som gjorts med den lokala verksamheten så bjöd vi in Paolo de Mora som moderator. Fokus på mötet var att skapa en strategi som tar tillvara medlemmarnas förväntningar. Utgångspunkten var den medlemsenkät som vi har gjort, omvärldsfaktorer som effekten av revisionspliktens avskaffande, utvecklingen av redovisningskonsultens arbete samt marknadens syn på olika roller och tjänster. Utifrån detta har vi tagit fram sju prioriterade områden som styrgruppen ska fokusera på, allt för att öka nyttan för medlemmarna:

Utveckla/vidareutveckla kommunikationsvägar (inklusive teknik) och kommunikationskanaler (far.se, riktade mejl, facebook, appar, högskolor/ KY-skolor med mera).

Kommunicera aktuella frågor (inte bara nyheter).

Öka kontaktytorna med medlemmarna (genom roadshows, ambassadörer, medlemsrådgivning, styrgruppen, arbetsgrupper, kvalitetskontrollanter, Fars sekretariat med mera.)

Arbeta med det lokala näringslivet och högskolorna genom ambassadörerna. (Sektionens styrgrupp har ansvaret men Bengt Skough på Far driver det operativa arbetet med ambassadörerna.)

Utveckla de viktigaste delarna i servicen till medlemmarna och marknadsföra dessa effektivare.

Säkerställa och höja kvaliteten hos redovisningskonsulter och revisorer.

Utveckla Reko/redovisningskonsulter samt revisorer/ revisionstjänster utifrån marknadens behov.

Bo Åsell