Goodwillposterna toppar kritiklista enligt Nasdaq OMX årliga tillsyn. Kritikärenden publiceras från och med i år på börsens hemsida.

Efterlevnaden av IFRS har kontinuerligt förbättrats, men fortfarande finns oacceptabla brister i svenska börsbolags årsredovisningar, enligt en rapport från Nasdaq OMX.

Sedan 2005 är International Financial Reporting Standards, IFRS, obligatorisk redovisningsstandard för noterade bolag inom EU. Varje år granskar börsen årsredovisningarna för ett urval företag och efter fem år har i princip alla granskats en gång. Nytt för i år är att namnen på de granskade bolagen offentliggörs, vilket kan öka trycket på efterlevnad. Kritikärenden publiceras även i anonymiserad form pä börsens hemsida.

– Syftet med publiceringen är att ge alla bolag möjligheten att förbättra sin redovisning, säger Jan Buisman, iFRS-expert och en av de ansvariga för den årliga kvalitetsrapporten.

Den vanligaste kritiken gäller IAS 36 som handlar om värderingen av goodwillposter. Många företag tycks tolka kravet på upplysningar om nedskrivningstest i IFRS som ett minimikrav som det räcker att uppfylla. I många fall krävs dock betydligt mer om man ska uppfylla syftet med IFRS.

– Ju större inslag av subjektiv bedömning som standarden medger, desto högre krav på transparens. Om bolaget har en goodwillpost som är flera gånger större än det egna kapitalet ställer det högre krav på information än om det bara rör sig om en liten goodwillpost. Man bör beakta att syftet med IFRS är att ge investerare så mycket information att de kan göra en välgrundad värdering av bolaget, säger Jan Buisman.

Ibland görs även tematiska nedslag i en viss bransch. Under ett par år har fastighetsbranschen varit i fokus för en sådan granskning. Kritiken har bland annat gällt stora skillnader i fastighetsbolagens årsredovisningar, vilket försvårar jämförbarheten mellan företagen.

Rakel Lennartsson

Tillsyn

Varje land har en tillsynsmyndighet för efterlevnaden av IFRS. I Sverige är tillsynen utlagd på börserna (Nasdaq OMX och NGM). Det formella ansvaret ligger dock hos Finansinspektionen. ”Årlig rapport avseende NASDAQ OMX Stockholm AB:s övervakning av regelbunden finansiell information 2010” finns att ladda ner på <nasdaqomx.com/digitalAs-sets/72/72471___rsrapport_2010_finansiell_information.pdf>.