Innehåll

Balans nr 2 2011

Noteringar: Börsen kräver ökad transparens kring goodwill

Goodwillposterna toppar kritiklista enligt Nasdaq OMX årliga tillsyn. Kritikärenden publiceras från och med i år på börsens hemsida.

Efterlevnaden av IFRS har kontinuerligt förbättrats, men fortfarande finns oacceptabla brister i svenska börsbolags årsredovisningar, enligt en rapport från Nasdaq OMX.

Sedan 2005 är International Financial Reporting Standards, IFRS, obligatorisk redovisningsstandard för noterade bolag inom EU. Varje år granskar börsen årsredovisningarna för ett urval företag och efter fem år har i princip alla granskats en gång. Nytt för i år är att namnen på de granskade bolagen offentliggörs, vilket kan öka trycket på efterlevnad. Kritikärenden publiceras även i anonymiserad form pä börsens hemsida.

– Syftet med publiceringen är att ge alla bolag möjligheten att förbättra sin redovisning, säger Jan Buisman, iFRS-expert och en av de ansvariga för den årliga kvalitetsrapporten.

Den vanligaste kritiken gäller IAS 36 som handlar om värderingen av goodwillposter. Många företag tycks tolka kravet på upplysningar om nedskrivningstest i IFRS som ett minimikrav som det räcker att uppfylla. I många fall krävs dock betydligt mer om man ska uppfylla syftet med IFRS.

– Ju större inslag av subjektiv bedömning som standarden medger, desto högre krav på transparens. Om bolaget har en goodwillpost som är flera gånger större än det egna kapitalet ställer det högre krav på information än om det bara rör sig om en liten goodwillpost. Man bör beakta att syftet med IFRS är att ge investerare så mycket information att de kan göra en välgrundad värdering av bolaget, säger Jan Buisman.

Ibland görs även tematiska nedslag i en viss bransch. Under ett par år har fastighetsbranschen varit i fokus för en sådan granskning. Kritiken har bland annat gällt stora skillnader i fastighetsbolagens årsredovisningar, vilket försvårar jämförbarheten mellan företagen.

Rakel Lennartsson

Tillsyn

Varje land har en tillsynsmyndighet för efterlevnaden av IFRS. I Sverige är tillsynen utlagd på börserna (Nasdaq OMX och NGM). Det formella ansvaret ligger dock hos Finansinspektionen. ”Årlig rapport avseende NASDAQ OMX Stockholm AB:s övervakning av regelbunden finansiell information 2010” finns att ladda ner på <nasdaqomx.com/digitalAs-sets/72/72471___rsrapport_2010_finansiell_information.pdf>.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...