Innehåll

Balans nr 2 2011

Debatt: Lekmän ska kunna förstå!

Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar har debatterats i Balans. Här ger Anders Callert sin syn på hur man kan lösa vissa redovisningsproblem.

Årsredovisningar i bostadsrättsföreningar bör utformas så att lekmän kan göra välgrundade bedömningar kring status och ställning rörande föreningens verksamhet. Historiskt sett har marknadsvärden för bostadsrätter fluktuerat mer än marknadsvärden för egnahem. Detta har medfört relativt stora omfördelningar av förmögenheter mellan personer med olika kunskapsnivå om bostadsrättsföreningar.

Orsaken till fluktuationen nedåt torde exempelvis vara osäkerhet kring status om yttre underhåll av byggnaderna och även viss osäkerhet kring eventuella årsavgiftsförluster. Anledningen till dito uppåt torde vara att boendeformen kan ses som effektivare med bland annat lägre kostnadsbelastning per kvadratmeter boendeyta avseende vissa driftskostnader. Även bostadspolitiska åtgärder som exempelvis räntebidrag, avhängigt statens roll och dess finansiella läge, har inneburit att marknadsvärdena fluktuerat kraftigt.

För att förbättra informationen kring bostadsrättsföreningar i syfte att mildra kraftiga prisfluktuationer har sedan några år tillbaka ny normgivning tagits fram kring redovisning av underhåll och underhållsfond. När denna nya norm infördes beaktades tyvärr inte avskrivningsproblematiken. Både avskrivning och avsättning till underhåll tillgodoser att föreningen tillförs medel för att underhålla/ersätta olika komponenter i byggnaden. Grunden är att föreningens medlemmar ska täcka upp självkostnaden, under varje enskild tidsperiod av byggnadens livscykel. Problemet med avskrivningar utgörs av att de inte är nukostnadsbaserade. Det är heller inte redovisningstekniskt möjligt att återföra avskrivningar när en komponent i byggnaden renoverats till ursprungligt skick. En uppskrivning av byggnaden medför vidare tolkningsproblem i en årsredovisning då styrelsen ansvarar för att täcka kostnaderna med årsavgifter. Eftersom årsredovisningslagen hindrar en ekonomisk förening att täcka uppkomna förluster mot uppskrivningsfonden, så redovisas förlusten för all framtid under fritt eget kapital.

Hur ska då en lekman kunna läsa av helhetsbilden av årsredovisningen, att den följaktligen utvisar att status och ställning i föreningen inte strider mot självkostnadsprincipen? För att undvika detta tolkningsproblem anser jag att man bör minimera avskrivningar av byggnader i en bostadsrättsförening. Det som enligt min uppfattning framöver bör avskrivas utgörs av den del av byggnaden som inte täcks in i budgetposten avsättning till yttre underhåll. Information kring storleken av denna del av byggnaden kan begäras av byggherren. För att en lekman bättre ska kunna bedöma vilken ambitionsnivå styrelsen har avseende underhåll och avskrivningar, kan man ta fram ett nyckeltal i årsredovisningen som i grova drag gör det möjligt att bedöma om den är hög eller låg. Dividerar man hela det taxerade byggnadsvärdet med summan av årets avskrivningar på byggnader plus årets avsättning till underhåll får man ett mått på en genomsnittlig återanskaffningstid för alla komponenter i en byggnad (undantag det stadgeenliga inre underhållet). För en lekman torde detta nyckeltal underlätta tolkningen av föreningens status och ställning kring främst yttre underhållsnivå.

Anders Callert är auktoriserad revisor på Helsingborgs Ekonomi & Revision AB.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...