Fars och IIA:s arbetsgrupp för intern styrning & kontroll har genomfört en enkätundersökning om de större företagens, myndigheternas och organisationernas syn på intern styrning och kontroll. Enkäten har genomförts via internet, för andra året i rad. Mottagare av frågorna har varit ekonomidirektörer i de utvalda bolagen.

Undersökningen är ett led i den informationsspridning som arbetsgruppen bedriver.

Nedan redovisas resultatet:

Det finns en positiv grundinställning till arbetet med intern styrning och kontroll. Nyttan uppfattas som bred med användning inom flera områden utanför finansiell rapportering. Resultaten har varit tämligen stabila mellan de två åren. En positiv förändring är trenden att allt fler respondenter förefaller ha fått praktisk erfarenhet av arbete med intern styrning och kontroll.

2 av 3 organisationer upplever att intern styrning och kontroll är antingen avgörande eller mycket värdefullt för organisationen. Bedömningen står sig väl mellan åren. Värdet anses vara störst avseende operativa risker.

Områdena regelefterlevnad, finansiell rapportering och strategiska risker har täckts in av frågorna. Strategiska risker har under andra året fått större uppmärksamhet på bekostnad av finansiell rapportering.

Den största effekten av intern styrning och kontroll ute i organisationerna är att man med hjälp av detta arbete uppnår bättre riskhantering och ökad effektivitet, enligt 77 procent av de tillfrågade. Detta värde står sig från föregående år.

Den specifika frågan om förbättring av redovisningens kvalitet kommer först på tredje plats (16 procent av svaren jämfört med 20 procent föregående år).

Ett etablerat ramverk för intern styrning och kontroll anses vara av värde eftersom det är en hjälp vid prioritering av risker. 31 procent av de svarande stämmer in i detta påstående, vilket är fler i jämförelse med föregående år då endast 21 procent såg värdet av ett etablerat ramverk.

Nyttan med utvärderingar inom arbetet med intern styrning och kontroll bedöms av 75 procent som mycket stor eller stor. Det är en rejäl ökning från föregående år då motsvarande siffra låg på 66 procent.

Utvecklingen av metodik och regelverk kan enligt svaren göras mer verksambetsanpassad (52 procent föregående år, mot 55 procent i år).

Det finns en svag trend mot att styrelsen och ledningen får mer påverkan i detta arbete. Detta är i och för sig anmärkningsvärt eftersom ansvaret för en stark intern styrning och kontroll ligger hos styrelse och ledning.

En kraftig belastning ligger på ekonomifunktionen (84 procent, mot 72 procent föregående år). Det förekommer ofta att omedelbar delegering görs till ekonomifunktionen.

Den senaste tidens lagändringar har inte haft någon större påverkan på utformningen av arbetet med intern styrning och kontroll. Endast 14 procent tycker att de nya regelverken har påverkat utformningen av arbetet med intern styrning och kontroll.

Anders Hult är ordförande i Fars och IIA:s arbetsgrupp för intern styrning & kontroll.