Regelrådets årsrapport för 2010 visar att företagen inte märkt av någon lättnad i regelbördan, trots att regeringen satsat stort på att förenkla för företagen. Därför anser Regelrådet att regelgivarna fortlöpande bör granska de regler som vållar mest problem för företagen i administrativt avseende.

Under förra mandatperioden satte regeringen som mål att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till 2010. Resultatet blev en minskning på 7,3 procent. Regeringens ambition är att fortsätta förenklingsarbetet under perioden 2011–2014

Ett generellt problem med regeringens förenklingsarbete är, enligt Regelrådets rapport, att det tar sikte på nya och ändrade regler och inte på de befintliga reglerna.

Charlotta Danielsson