Kapital- och likviditetskraven skärps för bankerna. Det blir konsekvensen av Basel III, ett nytt internationellt regelverk för bankers kapitaltäckning och likviditet.

Sedan 2007 har Basel II varit lag i Sverige. Nu är Basel III på ingång. Baselkommittén har presenterat nya bestämmelser, som bland annat inkluderar krav på att bankerna ska bygga upp olika typer av kapitalbuffertar som kan användas i sämre tider.

Som en följd av finanskrisen har Baselkommittén och EU-kommissionen arbetat med att ändra kapitaltäcknings-reglerna. De nya kapitaltäckningsbestämmelserna anger bland annat hur mycket kapital bankkoncerner ska sätta av för att täcka sina risker, exempelvis en förlust i verksamheten.

Basel III innebär en skärpning av kraven, bland annat att bankerna ska ha mer kapital av bättre kvalitet. Utöver de krav som ställs i det nya regelverket ges nationella tillsynsmyndigheter möjlighet att lägga till krav på ytterligare en typ av buffert, en så kallad konjunkturbuffert som ska uppgå till maximalt 2,5 procent. Tanken med konjunkturbufferten är att banken ska säkerställa kapital när kredittillväxten är god, för att sedan kunna använda pengarna till att täcka förluster i sämre tider. Basel III ställer också krav på leverage ratio, det vill säga bankens kapital i förhållande till bankens exponering, exempelvis utlåning. Enligt detta krav ska bankerna ha ett primärkapitalkrav som överstiger tre procent av summan av bankens tillgångar och de åtaganden som banken har utanför balansräkningen.

En bank ska också enligt Basel III ha en tillräckligt stor buffert av likvida tillgångar för att kunna hantera stora likviditetsproblem under en period om trettio dagar. Det ställs även ett långsiktigt krav på att tillgångarna i högre grad ska finansieras med stabil och långfristig finansiering.

Basel III ska införas successivt. Innan de slutgiltiga bestämmelserna fastställs kommer reglerna att tillämpas under testperioder, men generellt gäller att Basel m-regelverkets hårdare kapitalkrav ska vara genomförda L januari 2019 och bestämmelserna om likviditet 1 januari 2018.

Charlotta Danielsson