Balans nr 3 2011

Noteringar: 5 Frågor

Caroline af Ugglas är aktiechef/ägarstyrningsansvarig på Skandia Liv. Hon sitter i ett tiotal valberedningar.

1 Stämmosäsongen närmar sig. Vilka ser du som de främsta stridsfrågorna?

– Skandia Liv arbetar inte med ägarstyrning utifrån ett stridsperspektiv, vi ser det som ett led i aktieförvaltning. Vi hoppas och tror att det arbete vi lägger ned leder till högre avkastning för våra sparare. Det är ibland viktigt att tydliggöra var det bästa stämmobeslutet ligger ur ägarperspektivet, det kan handla om emissionsmandat, ersättningar, utdelningsnivåer, etc.

2 Ersättningen till styrelseledamöter är ständigt diskuterad. I slutet av januari slog Investors vd Börje Ekholm ett slag för höjda styrelsearvoden. Anser du att dagens styrelsearvoden är konkurrenskraftiga?

Styrelsearvodena varierar mycket från bolag till bolag. Jag är av uppfattningen att det är angeläget att styrelseledamöter ersätts på ett rimligt sätt i förhållande till ansvar och tid som läggs ned. Det sker inte i dag i alla bolag.

3 Hur ser du på revisorns roll på bolagsstämman?

– Revisorns framförande på stämman kunde i vissa fall bli mer uttömmande. De flesta bolag utvecklas successivt, revisorns redogörelse kan spegla detta på ett spännande sätt, utan att bryta mot sekretessregler.

4 Styrelseakademien konstaterar att nio av tio svenskar tycker det är bra med kontakter mellan politik och näringsliv, men bara var sjunde tycker att politiker ska ha styrelseuppdrag i bolagsstyrelser. Anser du att fler politiker bör ha styrelseposter?

Den viktigaste egenskapen eller kunskapen hos en styrelseledamot oavsett bakgrund är förmågan att utveckla en lönsam och långsiktigt konkurrenskraftig affär åt bolagets ägare. De politiker som har fått möjlighet att främst utveckla den sidan hos sig själva kan givetvis vara intressanta i styrelsesammanhang.

5 Andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar sakta men säkert. Hur ser du på frågan om styrelsernas sammansättning?

Skandia Liv har under mer än ett decennium aktivt arbetat med att nominera både duktiga kvinnor och duktiga män till börsstyrelser. Det hävdas ibland att det skulle råda brist på kvinnor med tillräcklig erfarenhet av att driva framgångsrika bolag, men det är inte vår uppfattning.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...