Balans nr 3 2011

Noteringar: 5 Frågor

Caroline af Ugglas är aktiechef/ägarstyrningsansvarig på Skandia Liv. Hon sitter i ett tiotal valberedningar.

1 Stämmosäsongen närmar sig. Vilka ser du som de främsta stridsfrågorna?

– Skandia Liv arbetar inte med ägarstyrning utifrån ett stridsperspektiv, vi ser det som ett led i aktieförvaltning. Vi hoppas och tror att det arbete vi lägger ned leder till högre avkastning för våra sparare. Det är ibland viktigt att tydliggöra var det bästa stämmobeslutet ligger ur ägarperspektivet, det kan handla om emissionsmandat, ersättningar, utdelningsnivåer, etc.

2 Ersättningen till styrelseledamöter är ständigt diskuterad. I slutet av januari slog Investors vd Börje Ekholm ett slag för höjda styrelsearvoden. Anser du att dagens styrelsearvoden är konkurrenskraftiga?

Styrelsearvodena varierar mycket från bolag till bolag. Jag är av uppfattningen att det är angeläget att styrelseledamöter ersätts på ett rimligt sätt i förhållande till ansvar och tid som läggs ned. Det sker inte i dag i alla bolag.

3 Hur ser du på revisorns roll på bolagsstämman?

– Revisorns framförande på stämman kunde i vissa fall bli mer uttömmande. De flesta bolag utvecklas successivt, revisorns redogörelse kan spegla detta på ett spännande sätt, utan att bryta mot sekretessregler.

4 Styrelseakademien konstaterar att nio av tio svenskar tycker det är bra med kontakter mellan politik och näringsliv, men bara var sjunde tycker att politiker ska ha styrelseuppdrag i bolagsstyrelser. Anser du att fler politiker bör ha styrelseposter?

Den viktigaste egenskapen eller kunskapen hos en styrelseledamot oavsett bakgrund är förmågan att utveckla en lönsam och långsiktigt konkurrenskraftig affär åt bolagets ägare. De politiker som har fått möjlighet att främst utveckla den sidan hos sig själva kan givetvis vara intressanta i styrelsesammanhang.

5 Andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar sakta men säkert. Hur ser du på frågan om styrelsernas sammansättning?

Skandia Liv har under mer än ett decennium aktivt arbetat med att nominera både duktiga kvinnor och duktiga män till börsstyrelser. Det hävdas ibland att det skulle råda brist på kvinnor med tillräcklig erfarenhet av att driva framgångsrika bolag, men det är inte vår uppfattning.

Charlotta Danielsson