För företag som vill växa är det inte alltid lätt att se vilken väg som är den rätta att gå. Då kommer rådgivarna in i bilden. En av dem är Erik Wall på PwC. Han konstaterar att det blivit allt vanligare att företag med tillväxt högt på dagordningen tar professionell hjälp.

Att företag vill eller behöver expandera för att möta ökade intäktsmål eller klara av en ökad efterfrågan kan tyckas vara ett angenämt problem. Därmed inte sagt att det är ett enkelt problem att lösa.

En företagare som är ute efter ökad tillväxt kan ställas inför en rad frågor, exempelvis att växa utan att binda för mycket kapital, kartlägga en ny marknad, definiera sin målgrupp eller etablera sig i ett nytt land.

– Vi arbetar med företag som behöver hjälp med strukturomvandling och tillväxt. När vi kommer in i bilden gör vi ofta tillsammans med ledningen eller ägarna en inventering av läget och vilka möjligheter som finns, berättar Erik Wall, rådgivare på PwC.

Sedan mitten av 1990-talet har Erik Wall arbetat med strategi och tillväxtfrågor och i dag leder han ett team på PwC som arbetar med de här frågorna.

För ett företag som vill växa finns det olika vägar att gå. Erik Wall talar om organisk tillväxt och icke-organisk tillväxt. Den organiska tillväxten handlar om att företaget växer med befintliga resurser medan den icke-organiska tillväxten innebär att företaget köper till sig tillväxt.

– När vi anlitas av ett företag som vill växa icke-organiskt kan det till exempel handla om en due diligence, det vill säga att vi tittar på ett företag inför ett köp. Vi går igenom målbolaget och tittar på vilka förutsättningar det har att fungera på marknaden, till exempel hur kundrelationerna och kontrakt ser ut och på finanserna, säger Erik Wall.

I det skedet är det viktigt för de potentiella nya ägarna eller företaget som är på väg att expandera att också fundera på den operationella delen och hur övertagandet ska ske. Hur ska man införliva målbolaget i det nuvarande företaget?

– Ibland vill man köpa ett företag för att det har en intressant marknadsposition, men det kan visa sig att det ändå är svårt att uppnå synergieffekter på grund av exempelvis hur den operationella delen i företaget är uppbyggd, säger Erik Wall.

Men det händer även att rådgivarna anlitas först när köpet är genomfört, för att exempelvis hjälpa till att integrera det nya företaget i det befintliga.

– Ett vanligt misstag är att man i due dilligence-fasen inte fokuserar tillräckligt på hur företagen ska integreras, eller hur målbolaget rent operativt ska styras och utvecklas för att uppfylla investeringskalkylen inför köpet. För att få lönsam tillväxt är det viktigt med en bra hundradagarsplan annars riskerar man att tappa mycket värde direkt, säger Erik Wall.

Alla de fyra stora revisionsbyråerna har specialister som jobbar med att hjälpa företag och ledningar i situationer som rör ökad konkurrens, lansering av nya produkter, tillväxt och omorganisering.

– Som rådgivare ser vi ofta att det finns idéer inom företagen om hur man ska gå tillväga när det gäller tillväxten. Vi menar att det är viktigt att analysera och utvärdera helhetseffekterna och sedan få till en plan som man kan arbeta efter. Det bästa är om handlingsplanen kan vävas in i affärsplanen, säger han.

Att vara analytisk är viktigt, men det krävs också empati och förmåga att lyssna.

– Det är viktigt att hela tiden vara faktabaserad när vi presenterar hur man kan gå vidare. Kanske har ledningen redan en åsikt om hur man ska göra, och så kommer vi med ett förslag som delvis innebär något annat, säger Erik Wall.

Att arbeta på en global byrå är en fördel menar Erik Wall. Han och hans kollegor har möjlighet att ta hjälp av tusentals personer inom den här typen av rådgivning.

– Det finns alltid någon någonstans i världen som har jobbat med ett liknande uppdrag och som man kan ta hjälp av. Och om vi till exempel får en kund som vill etablera sig i ett annat land, då underlättar det enormt vid exempelvis kartläggningen av marknaden att PwC har ett kontor i det landet.

Fler och fler företag väljer att ta hjälp av rådgivare när det handlar om tillväxt och omstrukturering. Erik Wall tror inte att den största utmaningen framöver handlar om hur man ska få kunder. I stället handlar det om hur man ska utveckla, attrahera och lyckas behålla kompetent personal.

– Det finns en oerhörd kunskap i nätverket globalt på PwC. Det måste man kunna dra nytta av på ett snabbt och effektivt sätt. Det här är en utmaning som inte bara rör PwC. Jag tror också att det är viktigt för branschen att mer kraftfullt lyfta fram rådgivningsdelen där vi har en enorm styrka och potential, men de fyra stora byråerna är ännu inte speciellt kända för detta på den svenska konsultmarknaden, säger han.

Charlotta Danielsson