21 oktober anordnas återigen den uppskattade konferensen för revisorer inom offentlig sektor. Målsättningen är att konferensen ska vara en mötesplats där revisorer kan mötas för samtal och utbyte av kunskap och erfarenheter.

Temat för årets konferens är förväntningar och kommunikation. Vid konferensen kommer frågeställningar som handlar om hur väl revisorer svarar upp mot olika intressenters förväntningar och vad som kan och bör göras för att möta dessa att belysas och debatteras. Det är ett högaktuellt ämne, inte minst mot bakgrund av den diskussion som EU-kommissionen initierat genom sin Grönbok om revisionspolitik, i vilken det ställs ett antal relevanta frågor om innehållet i revisionsuppdraget och hur revisorer kommunicerar sina iakttagelser och slutsatser.

Konferensen inleds med att företrädare för riksdag, regering, kommuner och landsting ger sin syn på hur revisionen fungerar i dag och hur den bör utvecklas. I en efterföljande paneldebatt ger ledningarna för de olika revisionsorganisationerna sin syn på hur revisorn kan leva upp till omvärldens förväntningar.

Under eftermiddagens pass ligger tonvikten på kommunikation. Då finns det möjlighet att delta i seminarier om bland annat korruptionsbekämpning och medverka i rundabords-samtal med olika frågeställningar.

Ett komplett program för 2011 års Mötesplats Offentlig Revision finns tillgängligt via medarrangörernas webbplatser under april.

Det har sedan länge funnits ett intresse för att skapa en gemensam mötesplats för de revisorer som arbetar inom den offentliga sektorn. För oavsett om man arbetar som extern- eller internrevisor, är förtroendevald eller yrkesrevisor, möter man liknande utmaningar i sitt arbete. Frågeställningarna är också likartade för både dem som arbetar med revision på statlig eller kommun- och landstingsnivå. Därför hoppas arrangörerna Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, SKL, SKYREV och Far att Mötesplats Offentlig Revision även i år ska locka lika många som de fyra hundra som 2009 utnyttjade tillfället att möta kollegor och att diskutera aktuella frågeställningar och trender.

Årets konferens äger rum på Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget i Stockholm.

Magnus Fagerstedt är ordförande i Fars arbetsgrupp för offentlig sektor