Standardiserad hållbarhetsprofil väntas leda till ökad konkurrens

Med Swesifs hållbarhetsprofil som utgångspunkt kan fondbolagen bidra till ökad transparens och kundnytta på den växande marknaden för etiska fonder.

Lagen saknar tydlig vägledning om vad som får kallas en etisk fond. Detta har gjort det svårt för etiska sparare och investerare att fatta välgrundade beslut om var de ska placera sina pengar. Bristen på standardiserad information har bland annat kritiserats av forskare (Balans nr 5/2011). Men nu har föreningen Swesif med sin hållbarhetsprofil tagit ett initiativ för ökad öppenhet på markanden för hållbara investeringar.

– Syftet med profilen är att öka transparensen. Genom att använda en och samma mall kan bolagen på ett enkelt sätt formulera sig så att jämförbarhet uppstår, såväl mellan olika typer av fonder som mellan bolag, säger Henrik Malmsten, ordförande för Swesif.

Hållbarhestprofilen kan användas för alla fonder som arbetar utifrån etiska, sociala och miljömässiga kriterier. Profilen bygger på tre kortfattade frågor som syftar till att ge jämförbar information. Förvaltaren får besvara vilka företag man ”väljer in” respektive ”väljer bort” samt hur man ”påverkar” företagen i fonden, genom dialog och konkreta förbättringsförslag. Frågorna ska besvaras på max en A4-sida.

Den standardiserade hållbarhetsprofilen kan förmodas leda till ökad konkurrens på marknaden för hållbara investeringar.

– Vår förhoppning är att den ökar möjligheten för kunderna att fatta rätt beslut utifrån kundens egna kriterier, säger Henrik Malmsten.

Han tror också att den kommer att leda till att förvaltarnas hållbarhetsarbete förbättras.

– Genom att bolagen exponerar sig sinsemellan, kommer det att leda till en förfining genom att man kommer att låna goda tankar av varandra.

Hållbarhetsprofilen är frivillig och i dagsläget används den av sex av de största svenska fondförvaltarna.

Rakel Lennartsson

SWESIF

Swesif är en oberoende ideell förening med ett tjugotal medlemmar bland investerare, fondförvaltare och forskningsinstitut. Föreningen som finansernas med medlems- och seminarieavgifter syftar till att öka kunskapen om hållbara investeringar och påverka utvecklingen i hållbar riktning.