Ömsesidigt intresse för arbetet på andra sidan Atlanten

Utvecklingen av redovisning och revision samt lobbyarbete var några av frågorna som stod på dagordningen nä r Fars policygrupp för regulatoriska frågor besökte USA. ”Långt över förväntan” var gruppens samlade omdöme om resan.

Fars policygrupp för regulatoriska frågor, med representanter från sex revisionsbyråer och Fars sekretariat, gjorde nyligen en USA-resa. Syftet var att diskutera utvecklingen för professionen i USA, som också kan ha stor påverkan på den europeiska och svenska utvecklingen.

– Mötena överträffade våra förväntningar. Myndigheter och revisionsbyråer ställde upp med högt uppsatta personer som generöst delade med sig av sitt kunnande och diskuterade aktuella frågor med oss, säger Ewa Fallenius, ny press- och EU-ansvarig på Far och den som satte ihop programmet.

Resan började i Washington där första programpunkten var ett besök hos den amerikanska tillsynsmyndigheten Security and Exchange Commission, SEC. SEC har 4.000 anställda som utövar tillsyn över 9.500 företag. Varje år drar SEC in cirka tre miljarder dollar genom böter. Dessa pengar går tillbaka till statskassan. Myndighetens budget på cirka en miljard dollar beskrivs som ”tajt”, särskilt i ett läge då uppgifterna ökar.

Utöver tillsynen av företag övervakar SEC även Public Company Accounting Oversight Boards, PCAOB:s arbete. PCAOB bildades för sju år sedan som en följd av Enron-skandalen och den så kallade Sarbanes-Oxley Act, som antogs för att förhindra framtida skandaler. 400 personer arbetar med att övervaka revisionsbyråer och genomförda revisioner. Erfarenhetsutbytet mellan SEC och PCAOB respektive de stora byråerna är stort.

– Många har tidigare varit ”på andra sidan” och känner väl till varandras arbetssätt och rutiner. SEC uppmuntrar dessutom till utbyte genom ett särskilt tvåårigt program som yngre revisorer kan ansöka till, säger Helena Herlogsson, vice ordförande i Far.

PCAOB håller för närvarande på att ta fram en ny standard för revisionsberättelse i noterade bolag. En remissversion beräknas komma till sommaren.

De senaste åren har de stora byråerna i USA intensifierat sitt samarbete, inte minst med sikte på att påverka den politiska utvecklingen. För fyra år sedan bildades Center for Audit Quality, CAQ, för att sprida kunskap om och öka kvaliteten inom branschen.

– Efter att ha fått en guidad tur i politikens hjärta, Capitolium, fick vi veta hur de amerikanska byråerna arbetar med lobbying, berättar Ewa Fallenius.

CAQ får en allt större roll för den amerikanska professionen. De stora byråerna träffas regelbundet för att kunna ha en gemensam åsikt inför träffar med regeringsföreträdare och kongressledamöter. Och de följer inte bara den amerikanska utvecklingen. Alla har satt sig in i EU-kommissionens grönbok om revision och har dessutom skrivit remissvar.

Resan fortsatte till New York. Här träffade gruppen ytterligare representanter från de stora byråerna.

– Vi talade om regleringsfrågor och om lobbyarbete, samt hur den amerikanska politiken påverkar branschen. Det framkom att det har stor betydelse för branschen vem som sitter vid makten och hur den är fördelad mellan demokrater och republikaner, berättar Helena Herlogsson.

I New York finns sätet för American Institute of Certified Public Accountants, AICPA. Institutet kan sägas vara USA:s motsvarighet till Far. Organisationen har 360.000 medlemmar, vilket motsvarar 60 procent av alla CPA:s (se faktaruta). 3.200 medlemmar medverkar i någon av de 167 arbetsgrupperna.

De stora byråerna är sedan CAQ bildades mindre aktiva i AICPA. Före 2003 var fördelningen mellan de medlemmar som deltog i arbetsgrupper från stora respektive små byråer 50–50. I dag är siffran 20–80 med majoritet för mindre byråer. Varje delstat har sin egen reglering för att bli CPA, men det är AICPA som genomför examinationen.

Det intensiva reseprogrammet avslutades med ett besök hos International Federation of Accountants (IFAC). Här mötte svenskarna ett välbekant ansikte: IFAC:s president Göran Tidström och dessutom CEO:n Ian Ball.

– IFAC har stora ambitioner men små resurser. Det syntes tydligt då vi besökte kontoret, som visserligen låg mitt på Manhattan men som var trångt och slitet, säger Ewa Fallenius.

IFAC har nyligen publicerat ett förslag till ny revisionsberättelse via International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

– Det är synd att både IAASB och PCAOB arbetar med att ta fram en ny revisionsberättelse. Det hade naturligtvis varit bättre för alla om de hade tagit fram ett gemensamt förslag, säger Helena Herlogsson.

– Det är viktigt att följa utvecklingen i USA. Det som händer där påverkar oss i Europa, avslutar Ewa Fallenius.

Sammanställt av: Rakel Lennartsson

Läs mer

Under resan bloggade Fars generalsekreterare Dan Brännström om sina personliga reflektioner, se <danbrännström.se>. Gruppen kommer att samla sina uppslag och idéer i en rapport från resan.

Organisationer och myndigheter i USA

SEC Security and Exchange Commission.

PCAOB Public Company Accounting Oversight Board.

AICPA American Institute of Certified Public Accountants.

CAQ Center for Audit Quality.

IFAC International Federation of Accountants. CPA Certified Public Accountant.

CPA:s kan arbeta som revisorer, redovisare, controllers eller ha annan befattning.

Det finns totalt 28,5 miljoner företag i USA. Endast 9.500 av dessa är reglerade, det vill säga nästan hela den amerikanska företagsmarknaden utvecklas via självreglering och avtal mellan parterna.