Referat av disciplinnämndens ärende med dnr 7/2010, beslut meddelat 21 februari 2011

BL äger tillsammans med sin hustru en mindre jordbruksfastighet. De har som deklarationshjälp anlitat X:s Bokföringsservice med auktoriserade redovisningskonsulten Y som huvudansvarig. Enligt BL har detta fungerat väl i cirka 15 år, även om han och hustrun på grund av dubbelt boende haft problem med logistiken och kunnat vara sena med att lämna in deklarationsunderlag och liknande.

BL har anmält X för att hon enligt hans mening orsakat att han och hustrun år 2010 drabbades av en för hög förseningsavgift på grund av för sent inlämnade deklarationer. BL har anfört i huvudsak följande: På grund av ett missförstånd beträffande tiden för inlämnande av deklarationerna sände han underlaget för sent till Y. Han sände det dessutom av misstag till en adress som han fick från Google och kände igen men som visade sig vara felaktig. Brevet kom i retur. Y hävdar att adressen inte fanns på Google, vilket är lögn. Hon var i en e-postväxling om detta oförskämd och kränkande. Hon lämnade in deklarationerna alldeles för sent. De skulle ha varit inlämnade 15 juni men lämnades in först 16 september 2009. Dessförinnan hade hon 9 september bett hans svåger om kompletterande material. Han hade redan 8 juli, på fråga från Y, gett beskedet att hon skulle lämna in deklarationerna. Förseningen medförde en avgift på 2.000 kr. Hade deklarationerna inlämnats en dag tidigare hade avgiften bara blivit 1.000 kr.

Y har yttrat sig och hänvisat till att BL varit sen att lämna henne handlingar som underlag för deklarationerna. Y har anfört: Makarna L har hela tiden deklarerat för näringsinkomst. De har överlag varit sena eller mycket sena med att lämna henne underlag för deklarationerna. År 2010 var det extra sent och de handlingar hon fick var poststämplade först 21 juni trots att deklarationerna skulle ha lämnats in senast 15 juni. Bokföringsbyrån har haft samma adress sedan år 2002, så hon förstår inte att Google kunde ha en annan adress. De handlingar hon fick var inte kompletta och hon fick kontakta en släkting till makarna L för att få uppgifter. Tyvärr hann inte deklarationen in i tid, men det var inte avsiktligt från hennes sida. Hon håller med om att hon använt en vass ton i en del av sin korrespondens med makarna L.

Disciplinnämnden meddelade Y en erinran med följande motivering:

”Disciplinnämnden konstaterar att BL själv delvis var orsak till att deklarationerna lämnades för sent. Det får dock anses framgå av handlingarna att Y borde ha kunnat lämna in deklarationerna betydligt tidigare än som faktiskt skedde. Hon förtjänar kritik för det dröjsmål som uppkom och får anses ansvarig för den förhöjda förseningsavgiften. Hon bör meddelas en erinran på grund av det inträffade.”

Fars disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur Far.

Fars Disciplinnämnd

Ordförande i Fars disciplinnämnd är Göran Lambertz, justitieråd Högsta domstolen. Vice ordförande är Helena Jäderblom, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen.

Övriga ledamöter är: Lars Engerup, Mazars SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, PwC, Hans Fjellman, Grant Thornton, Kristina Lilja, PwC, Björn Sundkvist, Deloitte, Ola Wahlquist, Ernst & Young, Peter Åkersten, KPMG och Maria Östman, Caresome.

Sekreterare är Urban Engerstedt.