Maktkoncentrationen på revisionsmarknaden är en systemrisk som inte gagnar kunderna. Med en breddad revisionsmarknad och ökad konkurrens gynnas utvecklingen av god revision, menar Marianne Sandén Ljungberg och Lars Wahlström, vd respektive styrelseordförande på Mazars SET.

I en alltmer internationaliserad och komplex värld är det en större utmaning för styrelsen att göra en god bedömning av företagets risker ur ett finansiellt och redovisningsmässigt perspektiv. För att skapa en bättre kontroll och större säkerhet för alla intressenter har börsnoterade bolag i Frankrike sedan flera år tillbaka arbetat med dubbla revisionsbolag. Utfallet anses vara mycket gott. Inom EU diskuteras nu hur revisionen av företag kan stärkas och europeiska kommissionen har presenterat en grönbok om hur ett lämpligt utformat regelverk om revisorer och revision kan bidra till ökad finansiell stabilitet.

Grönboken presenterar alternativ för inriktningen av arbetet och lyfter bland annat fram följande frågeställningar:

  • Revisorns roll i förhållande till kunder och andra intressenter.

  • Revisionsbyråernas styrning och oberoende.

  • Tillsynen av revisorer.

  • En gemensam EU-marknad för revisionstjänster.

  • Förenklingar för små och medelstora revisionskunder och revisionsbyråer.

  • Internationellt samarbete.

Vår uppfattning är att en obligatorisk delad revision av noterade bolag i kombination med krav på rotation av revisionsbyrå leder till ökad konkurrens och minskar maktkoncentrationen på revisionsmarknaden. Det gynnar branschen som helhet och det gagnar kunderna som får fler alternativ på marknaden att välja mellan.

Det är därför med stor förvåning vi tar del av Fars ställningstagande och argumentation i frågan. Vår branschorganisation gör gällande att koncentrationen på revisionsmarknaden inte är av systemviktig betydelse. I stället ger Far i sitt remissvar uttryck för att det endast är big 4 som har resurser och kunskap att på ett tillfredsställande sätt revidera noterade företag.

Vi anser tvärtemot att koncentrationen i branschen utgör en systemrisk. Med en breddad marknad ökar konkurrensen och det gynnar utvecklingen av god revision. Detta är positivt för näringslivet och därmed för samhället i stort.

Vidare menar Far att de medelstora revisionsbolagen inte skulle se det som positivt om det blev obligatoriskt att utse två revisionsföretag i noterade bolag, eftersom de vill bli nominerade på egna meriter. Man hyser också farhågor om att det kommer att bli svårt att rekrytera lämplig kompetens. Med denna skrivning kan man lätt få uppfattningen att revisioner av noterade bolag som görs av andra revisionsbolag än big 4 är av sämre kvalitet.

Vi vänder oss mot denna beskrivning som vi tycker nedvärderar den specialistkompetens och stora kunskap som självklart finns även inom de medelstora revisionsbolagen. Möjligheten att attrahera och rekrytera nya duktiga medarbetare bör rimligen också öka när det finns ett större antal noterade företag att arbeta med.

Risken för bristande kontinuitet går enkelt att lösa genom att revisionsföretagen roterar, till exempel med fyra eller fem års intervall, där mandatperioden totalt för varje revisionsföretag är åtta till tio år. Vi menar att det är viktigt att mandatperioden inte är för kort eftersom kontinuitet i revisionsuppdrag är viktigt både för kunden och för revisionsbolagen.

Den största utmaningen framöver blir därför att säkerställa att de åtgärder som vidtas för att minska koncentrationen på revisionsmarknaden leder till ett ökat oberoende och ökar kvaliteten på revisionen. Styrelser i komplexa internationella organisationer har ett stort ansvar och en delad revision gör att styrelsen får större tillgång till oberoende resurser som till exempel rådgivning.

Och – inte minst – att det i så fall också står i rimlig proportion till de ökade kostnader som detta kan komma att innebära för de företag som omfattas av EU:s grönbok om revision.

Vi och flera kollegor i Europa är därför övertygade om att en framtida obligatorisk delad revision av noterade bolag framför allt kommer att höja kvaliteten i uppdragen och leda till ökad konkurrens i branschen. Det är bra för våra kunder och bra för Sverige.

Marianne Sandén Ljungberg , vd Mazars SET.

marianne.sanden-ljungberg@mazars.se

Lars Wahlström , styrelseordförande Mazars SET.

lars.wahlstrom@mazars.se