2 maj arrangerade Far i samarbete med Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, seminariet ”Svensk bolagsstyrning ifrågasatt”. Seminariet behandlade huvudsakligen förslagen i grönboken om revision och grönboken ”En EU-ram för bolagsstyrning”. Seminariet gav ett klart budskap till bland annat representanten från EU-kommissionen om enigheten i Sverige om att bolagsstyrningen i svenska företag måste få utvecklas enligt vad som är bäst utifrån de svenska företagens specifika förutsättningar. Under diskussionerna framhölls också, precis som i grönboken, den framstående ställning som svensk bolagsstyrning redan har. (Se även artikeln om seminariet om bolagsstyrning på sidan 9.)

Arbetet med att utvärdera och kommentera förslagen i EU-kommissionens nya grönbok ”En EU-ram för bolagsstyrning” pågår inom sektionens arbetsgrupp för noterade företag. Jag återkommer med rapportering om Fars synpunkter. Remissvaret kommer dessutom som vanligt att finnas tillgängligt på Fars hemsida.

Mot bakgrund av kommande skärpningar av kapitaltäckningskraven i banker och försäkringsföretag, de stora statsfinansiella problemen i flera länder och att betydande lånebelopp hos företagen ska omsättas inom en snar framtid har många bedömare påpekat att förutsättningarna för företagens framtida finansiering kan komma att påverkas kraftigt. Sektionen har därför påbörjat en intervjuundersökning om hur enskilda noterade företag ser på den framtida finansieringen. Vi återkommer med resultaten från denna undersökning.

Som framgått tidigare i denna spalt arbetar nu en projektgrupp inom Far med att ta fram en vägledning för revision i finansiella företag. Projektet utgår som bekant från branschens diskussioner med finansmarknadsminister Peter Norman och Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson. Projektgruppen har sedan uppstartmötet 6 april diskuterat förutsättningar för ett särskilt granskningsuppdrag av intern kontroll, kommunikationen med Finansinspektionen och de framtida villkoren för licensiering av revisorer i finansiella företag. I projektgruppen ingår som ordinarie medlemmar Lena Möllerström Nording (ordförande), Grant Thornton, Göran Engquist, Deloitte, Lars Marcusson, KPMG, Magnus Svensson-Henrysson, PwC, Bertil Toresson, Mazars SET, och Erik Åström, Ernst & Young. Projektgruppen informerar löpande sektionens styrgrupp och Finansinspektionen om hur arbetet fortskrider.

Anna-Clara af Ekenstam