Referat av disciplinnämndens ärende med dnr 2/2011, beslut meddelat 23 maj 2011

AB är ensam styrelseledamot i ett bolag som bedriver redovisningsverksamhet, AB är medlem i Far och auktoriserad redovisningskonsult.

Fars kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet har anmält AB till Fars disciplinnämnd. Skälet till detta är att kvalitetsnämnden konstaterat att årsredovisning för hans bolag vid upprepade tillfällen överlämnats till bolagets revisor efter den i lagen angivna tidpunkten.

Kvalitetsnämnden har gett in bolagets årsredovisningshandlingar för räkenskapsåren 2006/2007, 2007/2008 och 2008/2009.

AB har yttrat sig över anmälan och bland annat anfört följande. Han bedriver sedan 1986 en egen redovisningsbyrå med några anställda. Företaget har under de två-tre senaste åren expanderat kraftigt samtidigt som han arbetat med sin egen yrkesutveckling, vilken resulterat i medlemskapet i Far som auktoriserad redovisningskonsult. Dessa förhållanden har medfört en kraftig anhopning av utvecklings- och arbetsuppgifter för honom personligen, vilket i sin tur inneburit eftersläpningar i årsredovisningsarbetet. Den löpande redovisningen i bolaget har hela tiden skötts dagligen genom anställd personal.

AB har framhållit att bolaget numera har förstärkt sina interna resurser och att de brister i den egna redovisningsverksamheten som framkommit i kvalitetskontrollen snart kommer att vara åtgärdade.

Disciplinnämnden meddelade AB en erinran med följande motivering:

”Anmälan avser redovisningen i AB:s egen verksamhet och alltså inte hans uppdragsverksamhet. Enligt disciplinnämndens uppfattning är försummelserna, låt vara upprepade, inte av sådan art att det finns anledning att utesluta AB ur Far. Det får dock anses anmärkningsvärt att en redovisningskonsult inte följer gällande bestämmelser beträffande årsredovisningen i sitt eget aktiebolag. Vad AB har anfört om orsakerna till förseningarna innebär inte att han kan undgå disciplinär åtgärd. Disciplinnämnden finner att erinran är en tillräcklig åtgärd.”

Fars disciplinnämnd handlägger disciplinärenden som inte ligger inom Revisorsnämndens tillsynsområde. Beslut publiceras i anonymiserad form. Disciplinära påföljder är erinran, varning eller uteslutning ur Far.

Fars disciplinnämnd

Ordförande i Fars disciplinnämnd är Göran Lambertz, justitieråd Högsta domstolen. Vice ordförande är Helena Jäderblom, justitieråd Högsta förvaltningsdomstolen.

Övriga ledamöter är: Lars Engerup, Mazars SET Revisionsbyrå, Mikael Eriksson, PwC, Hans Fjellman, Grant Thornton, Kristina Lilja, PwC, Björn Sundkvist, Deloitte, Ola Wahlquist, Ernst & Young och Peter Åkersten, KPMG.

Sekreterare i Fars disciplinnämnd är Urban Engerstedt.