Den offentliga upphandlingen får kritik. I ett delbetänkande i Upphandlingsutvärderingen föreslås förändringar och förenklingar av regelverket.

Regeringen har gett Upphandlingsutredningen 2010 i uppdrag att utvärdera det aktuella regelverket som rör offentlig upphandling.

– Stat, kommuner och landsting handlar upp varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor årligen. Bristerna i uppföljning är dock stora. Därför är det ingen överdrift att påstå att det i dag saknas svar på frågan om offentlig sektor och vi skattebetalare får de varor och tjänster som vi betalar för, säger Anders Wijkman, särskild utredare.

Anders Wijkman konstaterar att det finns ett stort behov av förändringar och förenklingar, både i regelverket och i tillämpningen av det och nämner sex olika förslag:

  • Gör upphandlingen till en strategisk fråga.

  • Öka utrymmet för dialog och förhandling.

  • Minska problemen vid överprövningar.

  • Driv på arbetet för hållbara lösningar.

  • Överväg en höjning av gränsen för direktupphandling.

  • Förbättra statistiken.

Bland annat menar man att dagens regelverk begränsar utrymmet för förhandlingar och dialog mellan parterna, något som upplevs som negativt av både myndigheter och leverantörer. Många företag har angett att de ofta inte kan offerera bästa produkterna eller lösningarna på grund av upphandlingarnas utformning och bristen på dialog.

Den här problematiken har lyfts fram tidigare, bland annat av Fars rådgivningssektion där Jan Treffner arbetar med frågor som rör offentlig upphandling.

– Som det ser ut i dag händer det att konsulter överväger om det ens är värt att vara med och lämna ett anbud, säger han.

Rådgivningssektionen är långt ifrån ensam om att vilja förenkla reglerna. Branschorganisationen Far har tidigare skickat in en skrivelse till regeringskansliet, som sedan lämnade den vidare till Kammarkollegiet. Där framhöll man att den offentliga upphandlingen i vissa fall ställer orimliga krav vid anbudslämnandet.

Ett delbetänkande i Upphandlingsutredningen har nu gått ut på remiss, och senast 28 juni 2012 ska utredningens slutbetänkande lämnas.

– Det är naturligtvis glädjande att kunna uttyda att förenkling står på agendan, men det är samtidigt en besvikelse att flera av de idéer som vi, som anbudsgivare, fört fram i olika sammanhang lyser med sin frånvaro. Jag tänker till exempel på framtagningen av branschgemensamma villkor som används av samtliga upphandlande enheter i den offentliga sektorn, säger Jan Treffner.

Charlotta Danielsson