Innehåll

Balans nr 10 2012

Profil i Balans: Steget före mot nya utmaningar

FAR ska stärka förtroendet för revisions- och rådgivningsbranschen. Det innebär att vi behöver driva frågor som kan upplevas som obekväma för enskilda byråer och medlemmar, konstaterar Anna-Clara af Ekenstam, FARs nya ordförande.

Under studietiden var det knappast revisions- och rådgivningsbranschen som lockade. Länge trodde Anna-Clara af Ekenstam att hon på något sätt skulle arbeta med bistånd, men karriären kom att se annorlunda ut.

– Jag är humanist i botten och läste kulturvetarlinjen och socialantropologi på Stockholms universitet eftersom jag ville jobba med bistånd. Men jag fick höra att jag inte skulle komma någon vart med bara det så det blev ekonomisk linje i Uppsala också, berättar hon.

Anna-Clara af Ekenstam tar emot på PwC i Bonnierhuset vid Sankt Eriksplan i Stockholm, som har varit hennes arbetsgivare under hela karriären. Efter studier och praktik fick hon jobb på det som då hete Reveko och som senare blev en del av PwC.

– Jag hade bara tänkt stanna i tre år, men det har varit så roligt, så jag är kvar. Här har jag fått chansen att arbeta med många olika saker, bland annat ledarskapsfrågor. Jag har också arbetat som specialist med inriktning mot intern styrning och kontroll, och som konsult och självklart även med revision, säger hon.

De närmaste två åren räknar hon dock med att dra ner på kundarbetet på PwC. I slutet av september valdes hon av FARs stämma till ny ordförande i branschorganisationen. Hon går in i rollen med ambitionen att göra sitt absolut bästa. Det självklara målet är – att göra skillnad.

– Tar man ett sådant här uppdrag så vill man göra avtryck. Alla medlemmar som ryms inom FAR måste uppfatta att FAR gör nytta. Under de senaste två åren har branschen varit hårt ansatt i media och jag hoppas att vi framöver även ska uppmärksammas för den samhällsnytta vi gör. Inom FAR, som har många fler eldsjälar än ordföranden och generalsekreteraren, kommer vi att arbeta mer proaktivt, säger hon.

FARs vision ”Steget före – när förtroende räknas” innebär att branschorganisationen inte bara ska vara en remissinstans inom prioriterade frågor, utan gå ett steg längre. FAR ska påverka tidigt, långt innan en fråga har kommit ut på remiss.

– Det händer mycket på nationell och internationell nivå som påverkar branschen och vi måste våga ligga i framkant. Det är vi som ska sätta dagordningen, säger Anna-Clara af Ekenstam.

Från fönstret i konferensrummet på tolfte våningen i Bonnierhuset är utsikten slående. FARs nya ordförande, den första kvinnliga, räds inte utmaningar och tvekar inte när fotografen ber henne att luta sig så långt ut hon kan genom fönstret för att få bra bilder med huvudstaden i bakgrunden.

– Där nere på terrassen satt jag långt ut på kanten och balanserade och blev fotograferad i samband med en artikel som handlade om risk. Nu inser jag hur högt upp jag faktiskt satt, säger hon och pekar neråt.

När Anna-Clara af Ekenstam fick frågan om att bli ordförande i FAR tvekade hon inte. ”Självklart, jätteroligt” var svaret. Hon har sedan flera år varit engagerad i FAR, bland annat i styrelsen men även som ordförande i FARs sektion Stora företag. Det uppdraget har hon haft sedan sektionen startade, men nu lämnar hon vidare till Johan Rippe på PwC i Göteborg. Inom sektionen finns flera arbetsgrupper, inriktade mot hållbarhet, offentliga sektorn och finansiella sektorn. Det finns också en grupp som arbetar med noterade bolag som tas in vid behov och behandlar specifika frågor, exempelvis remissvar. Dessutom finns den senast tillkomna gruppen – Nya generationen, som vänder sig till yngre FAR-medlemmar.

Frågorna inom FARs sektion Stora företag ligger Anna-Clara af Ekenstam varmt om hjärtat, men den som tror att hon bara brinner för stora företag har fel.

– Som ordförande i FAR vill jag gärna komma ut i landet och träffa medlemmarna. Det är ett sätt att få en bättre förståelse för deras vardag. FAR ska vara tillgänglig och ”nära” för medlemmarna, säger hon.

Just nu driver FAR flera projekt som Anna-Clara af Ekenstam betraktar som viktiga.

– Några av de viktigaste frågorna är EUs Grönbok om revision, förslaget till kraftigt höjda gränsvärden för revisionsplikt inom EU (20/40/250), liksom diskussionen om utökad definition av vilka företag som är av allmänt intresse och hur det skulle kunna påverka oss i Sverige, säger hon.

Vidare framhåller hon också lanseringen av nya Reko och införandet av Årsredovisningsregelverken K2 och K3, översynen av International Standards on Auditing (ISA) för mindre företag och auktorisationen av skatterådgivare.

– Alla är projekt som kan eller kommer att påverka branschen. Vad gäller ISA för mindre företag följer exempelvis IFAC och andra länder vad vi gör med stort intresse, säger Anna-Clara af Ekenstam.

Revisions- och rådgivningsbranschen påverkas naturligtvis av vad som händer internationellt. Anna-Clara af Ekenstam har i en tidigare intervju i Balans bland annat nämnt att kravet på utbildning för att bli revisor är strängare och mer specifierat i Sverige än i andra länder.

– I Sverige ställs krav på en viss utbildning samt att man klarar revisorsexamen. Kanske kan det vara bra att lätta upp kraven. Om man klarar revisorsexamen visar man ju att man har den kompetens som krävs. Då kanske inte det viktiga är exakt vilken kurs man har läst, säger hon.

FARs ledord är Förtroende, Ansvar, Relevans. För Anna-Clara af Ekenstam handlar orden ytterst om vad branschen och dess professioner bidrar med till näringsliv och samhälle och som FAR ska verka för att stärka och utveckla.

– För FAR innebär det att vi ska driva de frågor som stärker förtroende och relevans men också tydliggöra de olika aktörernas ansvar. Det medför att FAR i vissa frågor behöver ligga före i utvecklingen och driva frågor som kan upplevas som ”obekväma” för enskilda byråer och medlemmar. Exempelvis den tuffa kvalitetskontrollen och licensieringen av revisorer i finansiella företag. FARs uppgift är att stärka förtroendet för branschen som helhet, säger hon.

En fråga som bubblar i branschen och som kan upplevas som obekväm handlar om stress i arbetslivet. Ett rundabordssamtal som Balans bjöd in till och där företrädare från Big 4 medverkade visade att byråerna inte ser stress i arbetslivet som ett branschproblem. Snarare ett samhällsproblem.

– FAR kan som branschorganisation bidra genom exempelvis en diskussion kring branschens villkor. FAR kan också vara förebild genom att arbeta med jämställdhet och mångfald. Men vi ser också att jämställdheten i branschen ökar i takt med att vi får fler framgångsrika kvinnliga konsulter och revisorer. Det är viktigt att den utvecklingen återspeglas i FAR, säger hon.

Själv är hon omgift och hon och hennes man har tillsammans totalt fyra barn. Nu börjar barnen bli stora, den yngsta är elva år, men Anna-Clara af Ekenstam minns småbarnsåren och pusslandet som krävdes för att få ihop det.

– Det allra viktigaste som jag ser det är att lyssna till sig själv och att känna efter vad man anser är okej. Man ska inte försöka leva upp till andras bild av vad som är en bra mamma och pappa utan måste hitta det sätt som fungerar bra för den egna familjen. Jag hämtade aldrig först på dagis, men kunde lämna lite senare i stället. Det fungerade för mig och barnen var glada, säger hon.

Som FARs ordförande kommer hon att ha nytta av sina erfarenheter som ledare. Hon beskriver sig själv som engagerad och lyssnande, men också som en person som kräver initiativ och självständighet av sina närmaste.

– Jag vill gärna ha en dialog med dem jag har runt omkring mig. Jag har många idéer och visioner, men ger inga detaljinstruktioner. Dessutom tror jag att man alltid kan utvecklas som ledare, det gäller att veta vem man är och hur man fungerar, säger hon.

Anna-Clara af Ekenstam vill fokusera på att göra alla röster inom FAR hörda. Som ordförande blir hennes jobb att föra frågor framåt och komma till avslut.

– FAR har en stor styrelse med bredd och specialistkompetens och det är viktigt att ha en levande dialog och livliga diskussioner. Att arbeta i en styrelse är bland det roligaste man kan göra, och jag tycker om att vara med och påverka och ta del av all information. FARs lobbyarbete är också en mycket viktig del i uppdraget, säger hon entusiastiskt.

Charlotta danielsson

Anna-Clara af Ekenstams tankar kring FARs kärnvärden Förtroende, Ansvar, Relevans:

Förtroende för finansiella rapporter och annan ekonomisk information men också att vi i våra respektive roller bidrar till förtroende mellan olika aktörer på marknaden.

Ansvar handlar om att vi som bransch tar ansvar för att stärka bolagens rapportering men också för att bidra till att branschen vidareutvecklas.

Relevans – vi driver och påverkar utvecklingen av bolagens rapportering, redovisning och kommunikation för att uppfylla marknadens krav och förväntningar.