Företrädare för Svenskt Näringsliv varnar för att EU-kommissionens förslag till ny reglering av revisionen kommer att leda till kraftigt ökade kostnader.

Men regeringen är positiv till stora delar av förslaget.

EU-kommissionens förslag till nya regler för revisorer och ökad konkurrens på marknaden för revisionstjänster behandlas nu i respektive medlemsland. I slutet av januari samlade den svenska regeringen in synpunkter från intressenter, exempelvis Far och Svenskt Näringsliv.

Men när det gäller de finansiella företagen har regeringen redan tagit ställning. Det framkom vid ett seminarium på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i början av året.

– Vi är positiva till byrårotation och till förbudet mot sidotjänster till revisionskunder. Däremot är vi tveksamma till vissa detaljer i förslagen som att begränsa hur stor andel av en byrås intäkt som får komma från stora företag. Mindre revisionsbyråer riskerar att snabbt slå i taket och vi tror att en sådan regel kan motverka syftet att bryta upp marknadsdominansen, sa statssekreterare Johanna Lybeck Lilja i paneldebatten på SNS seminarium.

Hon betonade att regeringens ståndpunkt ännu så länge gäller för revision i finansiella företag.

Svenskt Näringsliv, som representerar i stort sett alla företag utom de finansiella, är mycket kritiskt till EU-kommissionens förslag.

– EU-kommissionens utgångspunkt är att det har varit problem i de finansiella företagen, men det finns inget underbyggt påstående om vad som har varit problemet med de icke-finansiella företagen, säger Claes Norberg, redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv.

Han menar att processen är politiskt driven och att exempelvis kravet på byrårotation inkräktar på ägarnas beslutanderätt över företaget, samtidigt som ägarna får ta hela notan för de ökade kostnader som regleringen driver fram.

– Hade det funnits kvalitetsproblem i revisionen hade investerarna reagerat redan tidigare. Marknadens reaktioner är de viktigaste på den här typen av problem, säger Claes Norberg.

– En säker konsekvens av EU-kommissionens förslag är att det kommer att leda till ökade kostnader för företagen. Om man sedan får motsvarande kvalitetsökning är en fråga som hänger i luften, säger Claes Norberg.

Rakel Lennartsson

Fakta

EU-kommissionens förslag gäller såväl förändringar i det nu gällande revisionsdirektivet som en helt ny förordning. Förslaget bygger på grönboken om revision från 2010. För beslut krävs att medlemsstaterna och EU-parlamentet är överens.