Det är inte okej att sluta göra avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Med RedU 12 tydliggör Far att det inte är god redovisningssed.

Bakgrunden till Fars nya uttalande är att årsredovisningslagen har tolkats olika i frågor som gäller byggnader. Det har handlat om hur bostadsrättsföreningar ska redovisa.

I debatten har det framförts att man kan hoppa över att skriva av en byggnad, alternativt skriva av på mycket lång tid. Det har motiverats med att byggnaden har en obegränsad eller i vart fall mycket lång nyttjandeperiod. Underhåll och/eller ökat marknadsvärde har ansetts tillräckligt för att bibehålla byggnadens värde.

Men det motsätter sig Far och publicerar därför sin ståndpunkt i ett uttalande, RedU 12.

– RedU 12 borde inte behövas. Uttalandet bekräftar bara vilka regler som gäller och hur de ska tillämpas, säger Göran Arnell, ordförande i Fars policygrupp för redovisning.

Utgångspunkten är vad som gäller generellt, men det betonas att detta även gäller bostadsrättsföreningar. När en fastighet köps ska anskaffningsvärdet delas upp på mark och byggnad. Byggnaden ska skrivas av över bedömd nyttjandeperiod, däremot inte marken. En byggnad anses nämligen ha en begränsad nyttjandeperiod och därför måste avskrivnings-tiderna vara rimliga. Om marknadsvärdet ökar torde det vara marken som ökar i värde.

Jesper Karlsson