Tillräckligt med tid och resurser till konsekvensutredningar och ordentlig kunskap om hur man skriver bra författningar. Det är två saker som Regelrådet trycker på i sin årsrapport till regeringen. Regelrådet vill också att de som deltar i förhandlingsfasen av EU-rättsakter tar hän-syn till konsekvenserna för svenska företag.

Regelrådet granskade under förra året 461 remisser från regelgivare och tillstyrkte 73 procent av förslagen. En ökning från 2010 då 56 procent av förslagen tillstyrktes.

Charlotta Danielsson