I en lagrådsremiss föreslås regler som klargör under vilka förutsättningar de svenska faktureringsreglerna ska tillämpas vid gränsöverskridande handel. Vad gäller tiden för redovis-ning av mervärdesskatten görs reglerna tydligare när det gäller redovisningen av EU-handel med varor genom att en så kallad fakturadatummetod införs. Metoden innebär att redovisning, som huvudregel, ska ske för den period då fakturan har utfärdats. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2013.