Högsta domstolens hårt kritiserade praxis om dubbelbestraffning och skattetillägg prövas nu av Europadomstolen. Samtidigt har regeringen beslutat att se över det svenska systemet.

Rättsläget kring dubbelbestraffning och skattetillägg är osäkert i Sverige. För några år sedan var det svenska systemet med dubbla sanktioner förenligt med Europakonventionen, men 2009 ändrade Europadomstolen sin praxis. Det blev då oklart vad som gäller för det svenska systemet.

Förändringen innebar att Regeringsrätten och Högsta domstolen varit tvungna att pröva om det är förenligt med Europakonventionen att för ett och samma brott dels dömas för skattebrott, dels påföras skattetillägg. Domstolarna har funnit att det svenska systemet med två förfaranden inte strider mot Europakonventionen, och domarna har diskuterats kraftigt.

I ett pågående mål har Europadomstolen begärt att regeringen senast i juni i år ska yttra sig om de svenska reglerna, och generaladvokaten vid EU-domstolen ska senast i slutet av april yttra sig med anledning av Haparanda tingsrätts begäran om ett förhandsbesked i frågan av domstolen.

Nu har regeringen tagit tag i frågan. Den har beslutat om direktiv till en utredning som ska lämna förslag på hur rättssäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kan stärkas ytterligare. Bland annat ska utredaren se över systemet med skattetillägg och skattebrott. Uppdraget ska redovisas senast 9 september 2013.

– Rättspraxis i Sverige när det gäller dubbelbeskattning är för närvarande splittrad med en oacceptabel brist på förutsebarhet. Mot denna bakgrund är det min bedömning att regeringen vill eliminera denna brist genom att säkra de svenska reglernas förenlighet med Europakonventionen, säger Börje Leidhammar, advokat och professor, samt ordförande i Institutet Skatter & Rättssäkerhet.

En intressant fråga, menar Börje Leidhammar, är hur man ska hantera alla dem som dubbelbestraffats under årens lopp.

– Det skulle nämligen förvåna mig mycket om regeringens utredare kommer till någon annan slutsats än att de svenska reglerna om skattetillägg tillsammans med annan straffrättslig påföljd är oförenliga med reglerna om förbud mot dubbelbestraffning, säger Börje Leidhammar.

Charlotta Danielsson