Innehåll

Balans nr 4 2012

Noteringar: Sverige vill stoppa EUs revisionspaket

Den svenska regeringen vill stoppa EU-kommissionens långtgående förslag till harmonisering och detaljreglering av revisionen i ickefinansiella företag.

Detta besked gav statssekreterare Magnus Graner i en intervju med Balans.

”Den finansiella krisen beror inte på dålig revision”, konstaterar justitiedepartementet i en promemoria. Promemorian ligger till grund för den linje som Sverige driver i förhandlingarna om EU-kommissionär Michel Barniers långtgående förslag till ny reglering av revisorsrollen och marknaden för revision.

– Den svenska linjen är mer träffsäker än EU-kommissionens. Vi riktar in oss på de finansiella företagen och vill inte få någon spill over-effekt på övriga företag, säger Magnus Graner, statssekreterare hos justitieminister Beatrice Ask (M).

Vad är speciellt med de finansiella företagen?

– De finansiella företagen har betydelse för den finansiella stabiliteten, vilket motiverar en mer långtgående kontroll. Att staten, förenklat uttryckt, går i borgen för de finansiella företagen motiverar också högre krav på dessa.

EU-kommissionen föreslår att samma höga krav ska gälla alla företag ”av allmänt intresse”, hur ser ni på det?

– All kontroll för med sig en kostnad och man måste fråga sig för vilka företag den kostnaden är mer motiverad.

Den svenska regeringen anser att EU-kommissionens förslag ingriper för mycket i det nationella självbestämmandet och näringslivets självreglering, kan du ge några exempel?

– Byrårotationen och förbudet mot sidotjänster är ett par exempel. Vår uppfattning är att det inte finns något behov av EU-gemensamma regler på det området. Vi instämmer i riksdagens bedömning att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

– Michel Barnier överskattar möjligheten att reglera fram en öppnare och friare marknad, säger Magnus Graner.

Rakel Lennartsson

Fakta revisionspaketet

Frågan bereds på justitie- respektive finansdepartementet. I dagsläget pågår förhandlingar på tjänstemannanivå i Bryssel.

Det slutliga beslutet fattas i ministerrådet. Parallellt bereds frågan i EU-parlamentet. För att en ny reglering ska antas krävs att ministerrådet och EU-parlamentet är överens.