För att uppfylla kraven i ISQC 1 ska det inte bara finnas ett kvalitetskontrollsystem på varje revisionsföretag (litet som stort) utan systemet ska också kontrolleras regelbundet internt. Företaget ska alltså ha inrättat en övervakningsprocess som säkrar att de egna kontrollerna fungerar. Denna kvalitetssäkring ska byrån själv utföra eller låta utföra.

Enligt ISQC 1 ska övervakningen innefatta regelbundet återkommande inspektioner av minst ett avslutat uppdrag för varje ansvarig revisor. En mindre byrå måste kanske anlita en extern granskare med tillräcklig kompetens eftersom den person som utfört uppdraget inte får vara densamma som den som utför kontrollen.

I ISQC 1 anges inte hur ofta de interna kontrollerna ska ske, endast att de ska vara regelbundet återkommande. FARs kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet ställer som minimikrav att övervakningen av ett revisionsföretags interna kvalitetsäkring ska ske minst en gång vart tredje år. Men det finns naturligtvis inget hinder för att kontrollerna utförs oftare.

Sara Orback