Regeringen vill skärpa reglerna för ränteavdrag. Men förslaget får kritik av FAR.

– I nuvarande skick har förslaget så stora brister och obalanser att det inte kan läggas till grund för lagstiftning, säger Bo Ahlstrand, ordförande i FARs policygrupp för skatt.

Kritiken mot riskkapitalbolag som använder sig av ränteavdrag för att slippa betala skatt i Sverige har varit hård. Nyligen utpekades också flera av Sveriges kommuner som skattes-mitare, då det i media framkom att även dessa använder sig av ränteavdrag på samma sätt som riskkapitalbolagen.

Bland de politiska partierna finns en enighet kring att agera i frågan och regeringen har lagt fram ett förslag om skärpta regler för ränteavdrag. Utgångspunkten för förslaget är att företag som är verksamma i Sverige ska vara beredda att betala skatt här, och att förändringarna ska öka rättvisan och tillförlitligheten i skattesystemet, men inte aggregerat öka skatteuttaget från företagen.

Förslaget får dock kritik från FAR som lämnat in ett remissvar till finansdepartementet. FAR menar att förslaget i sin nuvarande form inte kan ligga till grund för lagstiftning.

– För det första innebär förslaget att Skatteverket får ett oacceptabelt ”övertag” i förhållande till den skattskyldige. I praktiken ges Skatteverket alltid möjlighet att neka ränteavdrag, något som kommer att leda till ett antal processer med oviss utgång, säger Bo Ahlstrand.

FAR anser också att ordalydelsen ger ett mycket stort tillämpningsområde, samtidigt som det uttalade syftet är att träffa tämligen väl definierade former av regelmissbruk.

– Om reglerna är avsedda att vara generella finns det bättre begränsningsmetoder än de som nu valts, säger Bo Ahlstrand.

En fara som FAR ser med förslaget är att kostnaderna för företagen, Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna kommer att öka. FAR anser också att det inte är acceptabelt att svenska företag under lång tid ska behöva sväva i ovisshet om avdragsrätten för räntor.

– Den föreslagna ordningen öppnar vidare för omprövningar som beror enbart på exempelvis ny rättspraxis och inte på att nya omständigheter framkommit, säger Bo Ahlstrand.

I förslaget som regeringen lagt saknas också en konsekvensanalys av hur de föreslagna reglerna kommer att påverka framtida investeringar i Sverige, enligt FAR.

– Utan en analys av dessa frågor är föreslaget inte komplett, säger Bo Ahlstrand.

Charlotta Danielsson