FAR har påbörjat en översyn av sitt engagemang inom FEEs olika arbetsgrupper. Bland annat ska deltagarna bli bättre på att rapportera hem.

Fédération des Experts comptables Européens (FEE) är revisions- och rådgivningsbranschens europeiska branschorganisation. Här samordnas mycket av branschens lobbyarbete i Bryssel. Aktuella branschfrågor bereds inom så kallade working parties där medlemmar från de 45 medlemsorganisationerna deltar på frivillig basis.

– Genom vårt deltagande i FEE tar vi ett aktivt ansvar för branschens utveckling och därmed för våra medlemmars framtid, säger Ewa Fallenius ansvarig för EU-frågor och omvärldsbevakning på FAR.

Ewa Fallenius arbetar nu med att få en tydligare struktur på FARs engagemang på Europanivå och att förbättra rutinerna för återrapportering från arbetsgrupperna. Syftet är att information ska spridas och komma alla FAR-medlemmar till del.

I maj bjöds samtliga FAR-aktiva med engagemang inom FEE in till ett möte med FEEs CEO Olivier Boutellis-Taft, som gästade Stockholm. Han berömde enskilda svenskar för deras bidrag i FEE, ett arbete som ofta är osynligt på hemmaplan men inte desto mindre betydelsefullt.

Rakel Lennartsson