Revisorsnämnden har i en rad ärenden på senare tid kritiserat revisorer för att de inte varit tillräckligt aktiva när det gäller att få in underlag från kunden. Problemet kan påverkas av dåliga tider.

– Brister i aktivitetsplikten har varit en fråga som dykt upp frekvent, säger Adam Diamant, chefsjurist på Revisorsnämnden.

Han vill inte säga säkert om problemet har blivit vanligare, eller om det snarare handlar om att Revisorsnämnden har blivit mer uppmärksam på frågan. När en handläggare uppmärksammar ett fall leder det till att andra handläggare blir uppmärksamma på samma fråga, bland annat genom praxisdiskussioner, vilket i sin tur leder till fler ärenden i denna fråga.

– Sedan kan man fråga sig om det finns en koppling till den finansiella krisen, säger Adam Diamant och fortsätter:

– I svåra tider väljer många att prioritera bort de mer formella bitarna i företagandet, vilket kan leda till att skatt och redovisning blir eftersatta.

Revisorsnämnden ser sådana tendenser, även hos de personer som är föremål för tillsyn. Därför är det extra viktigt att hålla fast vid goda rutiner i dåliga tider.

Rakel Lennartsson

Revisorns Kommunikation

Eftersom revisorn har många kunder att hantera inom de tidsramar som lagen anger krävs det i realiteten ännu bättre framförhållning. Revisorn tar lämpligen fram en tidsplan i samråd med kunden. Tidsplanerna anpassas efter kundens behov och vilken arbetsinsats som krävs. En idé kan vara att prissätta tiden, så att framförhållning ger en ekonomisk premie, medan sista minuten-arbete kostar mer.

Oavsett vem i företaget som är revisorns primära kontaktperson är styrelsen alltid formell företrädare för företaget och måste vara informerad om de tidsramar lagen sätter. Och när dessa inte respekteras ingår det i revisorns aktivitetsplikt att informera styrelsen.

  • Upprätta en tidsplan – gör detta i samråd med kunden.

  • Automatisera påminnelserna – tänk på att det inte räcker med att ringa, utan det krävs även skriftliga påminnelser.

  • Dokumentera – ett mejl blir automatiskt en dokumentation.

Detta säger lagen

Årsstämman, som måste hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, kan ses som en deadline för revisionen. Planeringen läggs upp genom att räkna bakåt stegvis. I årsredovisningslagen (8 kapitlet 2 §) finns regler om årsredovisningens avlämnande till revisorn och i aktiebolagslagen (9 kapitlet 28 §) regleras när revisorn måste lämna sin revisionsberättelse till stämman.

  • Ett aktiebolag ska lämna årsredovisningen senast sex veckor före ordinarie bolagsstämma.

  • En ekonomisk förening ska lämna årsredovisningen senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

  • Övriga företag ska lämna årsredovisningen senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång.

  • Revisionsberättelsen ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före årsstämman.