Skandia, Carnegie, HQ Bank och Panaxia är några företag som hamnat i blåsväder på senare år. I flera fall har det i efterhand uppstått en diskussion i media om varför revisorn inte drog i larmklockan. För att dra lärdomar och klargöra revisorns roll tar FAR fram en vitbok.

– Vi måste våga vara självkritiska, säger FARs generalsekreterare Dan Brännström.

I vitboken intervjuas nyckelpersoner i branschen och andra viktiga aktörer som styrelseledamöter, advokater, företagarorganisationer och myndigheter.

– Vi behöver bli bättre på att lyssna. Av tradition har vi ofta gömt oss bakom den goda seden, internationella standarder och tystnadsplikten. Men för att stärka förtroendet måste vi våga vara självkritiska och dra lärdomar av det som hänt. Kanske finns det sådant som revisorn kan göra på ett annat sätt, säger Dan Brännström.

Anser du att det ligger det något i den kritik som har riktats mot revisorerna i de aktuella bolagen?

– Vi får se vad som kommer fram i vitboken. Men generellt måste revisorn bli tuffare och tydligare i sin rapportering. Ser man risker eller problem i verksamheten ska man snabbt rapportera till ledning och styrelse, säger Dan Brännström.

En del bedömare menar att skandalerna hade kunnat undvikas om bara revisorn hade gjort sitt jobb. Dan Brännström betonar att det i grunden är positivt att det finns höga förväntningar på revisorn. Men han menar också att det finns en del missuppfattningar kring revisorns roll och ansvar, något som kommer att belysas i vitboken.

– Genom vitboken kan vi diskutera hur revisionen ska kunna möta de förväntningar som finns, säger Dan Brännström.

Men det är inte bara revisorns roll som granskas i vitboken. Även bolagsstyrningen och myndigheternas roll diskuteras.

– Vi måste få till ett kollektivt lärande från de så kallade skandalerna. Något sådant förekommer inte i dag, säger Dan Brännström.

Vad blir nästa steg, när vitboken har offentliggjorts?

– Förhoppningsvis kommer det fram förslag som får påverkan på både lagstiftning och självreglering. Men det här är bara början. Vitboken ska ses som ett avstamp för fortsatta diskussioner kring hur vi kan minska kunskapsgapet kring revisorns roll och samtidigt öka förtroendet för branschen, säger Dan Brännström.

De revisorer som arbetar med de utpekade företagen har kommit från Big 7. Hur berör vitboken övriga FAR-medlemmar?

– Jag tror att många av lärdomarna är generella och att de därför kan få ett brett genomslag.

Pernilla Halling

Vitboken presenteras under Almedalsveckan på Gotland 3 juli. Seminariet kommer att webb-TV-sändas på www.far.se.