Innehåll

Kvalitetskontrollen är inte bara ett stöd i det interna kvalitetsarbetet utan även en signal till näringslivet att branschen håller hög kvalitet på sina tjänster.

För varje medlemskategori inom FAR finns en kvalitetsnämnd, som är ett oberoende organ som väljs av FARs stämma. Kvalitetsnämnden leder kvalitetskontrollen och lämnar en redogörelse för verksamheten till årsstämman. Till sin hjälp har kvalitetsnämnden kvalitetskontrollanter som utgörs av FAR-medlemmar, samt av FARs kvalitetssekretariat.

Den som kvalitetskontrolleras kan bli godkänd, godkänd med kommentar om iakttagelser, ej godkänd i kombination med omkontroll, alternativt begränsad omkontroll (inom ett år) samt ej godkänd i kombination med ett överlämnande till FARs disciplinnämnd.

Kvalitetskontrollen omfattar två moment. Dels de allmänna kontrollerna avseende företagets riktlinjer och rutiner och dels i normalfallet två till tre uppdragskontroller. En förutsättning för att uppdragskontrollerna ska genomföras är ett godkännande i de allmänna kontrollerna.

Av de granskade uppdragen ska kontrollanten sedan göra en sammanfattande bedömning, och den framgår i den rapport som skickas till det kontrollerade företaget. Sedan är det FARs kvalitetsnämnd som, utifrån kontrollantens checklistor och rapport, beslutar i kontrollen.

En godkänd kontroll är ett kvitto på att tjänsterna som levereras till kunden håller hög kvalitet.

Charlotta Danielsson