Innehåll

Efter muthärvan tog Göteborgs Stad fram en handlingsplan. Den har granskats av Torbjörn Wikland, som utsågs till oberoende aktör.

– Göteborg har gjort mycket gott efter händelserna, men det återstår också en hel del, säger han.

Redan hösten 2011 beslutade kommunstyrelsen i Göteborgs Stad att den handlingsplan som tagits fram för att stärka öppenheten och minska riskerna för oegentligheter behövde kompletteras. Torbjörn Wikland utvaldes av stadsrevisionen att som utomstående oberoende aktör granska handlingsplanen.

Uppdraget var ett annat än Granskningskommissionens. Var handlingsplanens fem delprojekt (intern kontroll, gemensam byggprocess, whistleblower funktion, regelverk, riktlinjer och policyer samt utbildning, utveckling) tillräckliga steg för att komma åt det som uppdagades av media 2010? Borde de kompletteras eller justeras?

– Alla delprojekten i handlingsplanen har bidragit till att förebygga oegentligheter och komma till rätta med bristerna. Tre kritiska utmaningar måste dock klaras av för att arbetet ska bli riktigt framgångsrikt, säger Torbjörn Wikland.

Den första utmaningen handlar om decentraliseringen. I praktiken är Göteborgs Stad enligt Torbjörn Wikland att jämföra med en stor koncern som Volvo eller SKF, men man har inte samma kontroll som företagen har. Krångligheter i kommunallagen har bidragit till oklarheter om ifall beslut i allmänna styrfrågor ligger hos nämnderna eller hos fullmäktige eller kommunstyrelsen. I handlingsplanen finns förslag om gemensamma styrformer och riktlinjer.

– Det är bra, men politikerna måste klargöra stadsledningskontorets styrande roll i kommunkoncernen Göteborgs stad, säger Torbjörn Wikland.

Den andra utmaningen handlar om att gå från ord till handling.

– Göteborgs Stad är, som alla offentliga organisationer, duktiga på att ta fram skrivna dokument men inte lika duktiga på att se till att beslut verkligen genomförs och följs, säger Torbjörn Wikland.

Den tredje utmaningen är att staden måste vara beredd på andra förtroendekriser inför framtiden. Därför måste riskhanteringen utvecklas och uppmärksammas. Torbjörn Wikland anser också att det finns stort utrymme i staden för att höja den mentala beredskapen mot oegentligheter.

Charlotta Danielsson