Närvaro, förståelse och stöd. Tre kärnvärden som togs fram för drygt tio år sedan, men som fortfarande håller för DUO Revision i Uppsala. – Vi ska vara nära kunden och en vän att räkna med, säger Leif Dahl och Tommy Helmerskog, grundare av byrån.

DUO Revision ligger centralt i Uppsala. Läget har varit detsamma sedan starten, men lokalerna har vuxit i takt med byrån. Med bakgrund inom Big 4, beslutade Tommy Helmerskog och Leif Dahl sig 2002 för att ta steget och bilda något helt eget. Det blev DUO Revision, ett bolag som i dag har två affärsområden; DUO som inriktar sig på revision och TRIO där redovisning är huvudverksamheten.

Inför starten 2002 valde de att ta hjälp av en konsult för att ta arbeta fram en kommunikationsplattform. Ett val de inte har ångrat. Tillsammans med konsulten togs tre kärnvärden fram, samt en sammanfattning av vad byrån vill vara. Kärnvärdena närvaro, förståelse och stöd står sig ännu. Likaså uttrycket ”En vän att räkna med”.

– Vi ville sätta fingret på vad det är vi ska vara bra på, och vad det är som särskiljer oss från de större byråerna, förklarar Tommy Helmerskog.

Genom åren har kärnvärdena arbetats in i verksamheten och Leif Dahl och Tommy Helmerskog är överens om att de är en bra grund att stå på, och att arbetet med att ta fram kärnvärdena har lönat sig. Trots att byrån inte är så stor har man valt att arbeta med tydliga kommunikationsplaner och affärsplaner. En affärsplan för respektive affärsområde togs fram och underlättar för de anställda. På så sätt vet alla vart byrån är på väg och vilka mål man arbetar mot.

– Redan när vi grundade byrån diskuterades revisionsplikten och förändringar av den. Vi kände att det var viktigt med en tydlig kommunikation, både internt och gentemot våra kunder. Genom att renodla två affärsområden inom bolaget blev vi tydligare mot marknaden. Personalen är helt uppdelad så att de som arbetar med revisionsuppdrag gör enbart det, och de som arbetar med redovisningsuppdrag gör det, säger Tommy Helmerskog.

I och med att DUO Revision under åren har vuxit, bland annat genom förvärv, har det internt pågått ett arbete med att skapa en gemensam byråkultur. Även i det arbetet har affärsplaner och kommunikationsplaner funnits som en grund.

– Att få ihop två byråkulturer till en kan ibland vara lite problematiskt. Det har gått bra, men det har tagit tid. För oss har det varit mycket viktigt att alla ska känna sig delaktiga i vår verksamhet, och det har vi lagt ner en hel del arbete på, säger Leif Dahl.

För att lyckas har DUO Revision valt att arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete, där all personal är delaktig i processen. Fokus har fram till för en tid sedan legat på det interna utvecklingsarbetet, och var fjortonde dag har man haft möten på arbetsplatsen där de anställda fått diskutera olika frågor. Vid varje möte har de anställda också fått en uppgift att redovisa vid nästkommande möte. Tanken är att arbetsuppgiften inte ska vara större än att det är rimligt att man hinner med den. Nu har man kommit en bra bit i det interna utvecklingsarbetet och byter därför fokus mot kundarbetet.

– Nu när förbättringsarbetet har nått resultat internt kan vi i stället fokusera på hur vi ska arbeta mot kunden och utveckla den sidan, konstaterar Tommy Helmerskog.

I och med förändringen av revisionsplikten för några år sedan påverkades DUO Revision. Kunderna blev kvar, men uppdragen förändrades för vissa av dem. I stället för revision blev det mer redovisning och bokslut. Och de kunder som försvann lyckades byrån ersätta med nya.

– Uppsala är en bra marknad med många utvecklingsföretag, här händer mycket, säger Leif Dahl.

I staden finns många innovationsföretag, mycket tack vare universitetet. DUO Revision har därför valt att ha ett satellitkontor på Uppsala Science Park – och finns där för att prata ekonomi, revision och redovisning.

– Det är exempelvis många Life science-företag här och många som på olika sätt är knutna till universitetet, det är en spännande utveckling, säger Tommy Helmerskog.

Övriga kundstocken består till stor del av konsultföretag, och kunderna finns både i Uppsala och övriga Uppland.

Närheten till universitetet innebär även att rekryteringsprocessen underlättas. Framför allt när det gäller revisorer. DUO Revision upplever inte att de har några problem att rekrytera, många gånger kan det vara en fördel att anställa någon ny och få en möjlighet att låta den personen växa in i byrån, i stället för att anställa någon som arbetat på en större byrå i flera år. Svårare är det dock att hitta erfarna redovisningskonsulter. Men det allra viktigaste vid rekryteringarna konstaterar Leif Dahl och Tommy Helmerskog, är att den de anställer ska passa in i gänget.

För en mindre byrå finns vissa utmaningar, kvalitetsarbetet är en av dem. DUO Revision är med i Inpact, och Leif Dahl och Tommy Helmerskog var nyligen på delägarmöte i Sollefteå för en byråledarutbildning om framtidens utmaningar i branschen. Inom Inpact pågår nu arbetet med att säkra kvaliteten och målet är att kvalitetsarbetet ska leda till att byrån kan bli systemgranskad.

– Det finns många fördelar med att tillhöra en samarbetsorganisation som Inpact, utöver att vi kan jobba med vissa frågor gemensamtär det alltid intressant att få möta andra från byråer av ungefär samma storlek och ta del av hur de arbetar, säger Leif Dahl.

– Kvalitetsarbetet är viktigt men det gäller att göra det effektivt och framför allt att fokusera på kundnyttan. Det får inte bli för mycket internt dokumenterande på bekostnad av kontakt med kunden, säger Tommy Helmerskog.

Han och Leif Dahl upplever dock att de har, och alltid har haft, stort förtroende bland sina kunder och de återkommer till kärnvärdena och tanken att ”vara en vän att räkna med”. När deras kunder läser om kritik mot branschen i media är det inget som slår särskilt hårt mot revisionsbyrån.

– Vi har en sådan närhet till våra kunder att de vet var de har oss, säger Tommy Helmerskog.

Charlotta Marténg

BALANS_2014_N03_A0024_bild1
BALANS_2014_N03_A0024_bild2

Fakta:

DUO Revision AB

2002

DUO Revision startar

2003

Affärsområdet TRIO Redovisning startar

2011

Bergwall bokföringstjänst förvärvas

2012

Kontoret på Sturegatan i Uppsala byggs om

Kärnvärden

Närvaro Förståelse Stöd

Medarbetare

Kvalificerade revisorer 4, auktoriserade redovisningskonsulter 7.

Inpact

En samarbetsorganisation bestående av oberoende, mindre och medelstora revisionsbyråer som erbjuder sina klienter ett heltäckande servicekoncept.

Inpact International är etablerat i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien samt expanderar i Afrika. Inpact International bildades 1989.