I våras skickade FAR ett förslag om lagändring till justitiedepartementet avseende så kallade kombiuppdrag, uppdrag där en och samma byrå bistår ett företag med både redovisning och revision.

FAR:s uppfattning är att den tekniska utvecklingen har gjort distinktionen mellan grundbokföring och huvudbokföring irrelevant och föreslår därför att reglerna om byråjävet anpassas till de nya förutsättningarna. Förslaget har varit ute på remiss och svaren är splittrade: Sex remissinstanser tillstyrker. Fyra har valt att inte svara. Resterande avstyrker och/eller är svårttolkade.