750-timmarskravet

Jag har fått en del frågor om det jag skrev i Balans nr 3/2015 om kraven vid förnyelse på minst 1.500 timmars revisionsverksamhet, varav mer än 750 timmar ska ha avsett personer som enligt lag eller annan författning i en stat inom EES ska revideras av någon som har godkänts att utöva lagstadgad revision i den staten.

Så länge ett aktiebolag har en revisor ska denne möta de krav och fullgöra de uppgifter som följer av aktiebolagslagen (ABL). Revision av aktiebolag utgör därför sådan revision som räknas in i de 750-timmarna. Detta gäller också revision av mindre privata aktiebolag som hade kunnat välja bort revisor och aktiebolag som i bolagsordningen visserligen valt bort revisor men för ett visst år genom stämmobeslut valt att ändå ha revisor.

Ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar ska ha minst en revisor. Är det en större förening ska minst en revisor vara auktoriserad. Revision av större föreningar utgör alltså sådan revision som räknas in i de 750 timmarna. Däremot utgör revision av andra föreningar inte sådan revision (se bland annat RN:s beslut dnr 2012-23 och förvaltningsrättens i Stockholm dom i mål 9866-13).

Stiftelser som enligt bokföringslagen är skyldiga att upprätta årsredovisning ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Större stiftelser ska ha en auktoriserad revisor. Revision av de angivna stiftelserna räknas in i de 750 timmarna. Revision av andra stiftelser räknas inte in.

Uttalanden om riktigheten

Vid tillsynsnämndens sammanträde 27 mars 2015 klargjordes i ett beslut att en revisor som i någon form gör ett uttalande om riktigheten i en uppgift som kommer från någon annan enligt god revisionssed i sitt uttalande ska göra klart vilken typ av granskning som uttalandet baseras på och med vilken grad av säkerhet som uttalandet görs (dnr 2013-1604).

Uttalanden från företagsledningen

I ett annat beslut från tillsynsnämnden samma dag konstaterades att det inte var tillräckligt att revisorn inhämtat ett uttalande från den ekonomiansvarige i bolaget. Det krävdes också att revisorn tog in ett uttalande från den verkställande direktören för att säkra att någon tog ansvaret för förhållanden relaterade till bolagets verksamhet. I avsaknad av sådant uttalande ansågs revisorn sakna de fullständiga revisionsbevis som krävs enligt ISA 580 (dnr 2014-1473).

Anita Wickström

Revisorsnämndens chef skriver om aktuella frågor och beslut i Balans.