Innehåll

Balans nr 7 2016

”Rotationsreglerna stärker yrkesetiken”

Anders Malmeby. Revisor och ordförande för KPMG. Specialisering mot noterade bolag samt IT och högteknologi. Även ordförande i FAR:s policygrupp för etik och aktuell med ett nytt etikuttalande med anledning av EU:s revisionspaket.

Du är relativt ny ordförande i FAR:s policygrupp för etik, vad betyder yrkesetiken för dig?

– Utan fungerande yrkesetik har vi inget existensberättigande. Yrkesetiken är fundamentet för revisorns yrkesverksamhet, det är den plattform vi arbetar utifrån. Utan den skulle det inte finnas något förtroende för revisorskåren och vi skulle inte kunna fylla någon funktion i samhälle och näringsliv.

Har du exempel på en konkret situation där du haft hjälp av de yrkesetiska reglerna?

– De inträffar dagligen. Det handlar om vilka uppdrag vi accepterar, att vi strikt håller på vår tystnadsplikt, att vi håller på vår integritet och vårt oberoende, det vill säga att vi arbetar opartiskt och självständigt och att vi i övrigt beter oss professionellt i allt vi gör.

I juni publicerade FAR ett nytt etikuttalande, vilka är de viktigaste nyheterna?

– Uttalandet, som heter EtikU14, behandlar ett antal centrala frågor kopplade till EU:s förordning om revision av företag av allmänt intresse. Det gäller frågor med bäring på revisorns opartiskhet och självständighet. Vi tar upp så kallad rotation av revisorer samt villkoren för att leverera icke-revisionstjänster till revisionskund.

På vilket sätt är rotationsreglerna en etikfråga?

– Rotationsreglerna, precis som upphandlingsreglerna, syftar till att öka revisorns oberoende, som är grundbulten i yrket och därmed yrkesetiken. Genom rotationsreglerna begränsas tiden som en kund kan nyttja en viss revisionsbyrå för revision. Det införs också regler för hur upphandlingen ska gå till.

Får kunderna fortfarande välja revisor?

– Ja, det är kunden som väljer revisor. Det kan också tilläggas att EU-regelverket bygger på att det är ett byråval, men Sverige är speciellt på det sättet att vi också tillåter personval av revisor. I rotationssammanhanget behöver man tillämpa en nätverkssyn, det vill säga en genomsyn där byråer och personer i samma nätverks ses tillsammans. Det är också så intressenterna ser på ”revisorn”.

En annan regel som ska öka revisorns oberoende är begränsningen av icke-revisionstjänster. Hur slår den?

– När det gäller möjligheten för kunden att nyttja revisorn för icke-revisionstjänster införs begränsningar av olika slag. Det är inga omvälvande förändringar eftersom de regler vi redan har innebär likartade begränsningar. Det som är knepigt är att vi har flera parallella regelverk som alla gäller samtidigt och som man således måste hålla rätt på. Till detta kommer att olika EU-länder kan göra olika val inom ramen för revisionspaketet och exempelvis införa egna restriktioner, det här blir tydligt för internationella koncerner.

Förändringarna gäller främst revisorer i företag av allmänt intresse, det är väl inte så många?

– Det är fler än man kan tro. Sverige har hittills tillämpat ett undantag när det gäller vilka företag som omfattas av reglerna för företag av allmänt intresse. I och med att revisionspaketet trätt i kraft upphör det svenska undantaget, vilket innebär att antalet företag som betraktas som företag av allmänt intresse ökar. Det är kategorin finansiella företag inklusive försäkringsföretag som tillkommer.

Räcker det att dessa revisorer har koll på regeländringarna?

– Nej uttalandet bör läsas av alla FAR-medlemmar. Både revisorer och rådgivare berörs av de strängare reglerna kring kundens möjlighet att köpa icke-revisionstjänster genom sin revisionsbyrå. För redovisningskonsulterna är förändringen mindre, eftersom det redan sedan tidigare finns en tydlig gränsdragning mellan redovisning och revision. Flera av de nya reglerna berör också företagen, så även de behöver läsa på.

Vilka andra regelverk har FAR förbundit sig att följa på etikområdet?

– Kärnan för svenska revisorer är vår nationella lagstiftning inklusive reglerna kring oberoende. Revisorsnämnden (RN) är ansvarig för tillsynen och de ställningstaganden RN gör i sin tillsynsverksamhet är centrala för normgivningen på området.

Utöver detta har alla medlemmar i FAR förbundit sig att följa reglerna från den internationella organisationen för revisionsbranschen, IFAC (the International Federation of Accountants).

När det gäller just oberoenderegler påverkas vi även av amerikanska regler. Det gäller framför allt stora revisionsbyråer, som för att kunna revidera bolag som ingår i koncerner med notering i USA måste registrera sig hos PCAOB (the Public Company Accounting Oversight Board) och därmed blir föremål för amerikansk tillsyn.

Etik borde vara något ganska stabilt, hur ofta ändras etikregler och varför?

– De grundläggande principerna kring tystnadsplikt, kompetenskrav och en del annat är stabila. Det som har ändrats de senaste 15 åren är reglerna kring revisorns oberoende. Dels sker det proaktiva ändringar som revisorerna själva driver, främst inom IFAC, dels sker förändringar genom extern reglering, främst via EU. Eftersom revisorer har en viktig samhällsfunktion, särskilt kopplad till kapitalmarknadens funktion, har lagstiftarna i olika länder och på EU-nivå ett berättigat intresse av att spelreglerna utformas ändamålsenligt.

Vilka omfattas av FAR:s yrkesetiska regler?

– Alla medlemmar i FAR.

Finns det någon uppföljning av hur de följs?

Ja, det finns en omfattande uppföljning både internt inom respektive byrå, men beroende på byråstorlek, och det nätverk som revisionsbyrån är knuten till samt externt via RN och de utländska tillsynsmyndigheter som byrån är registrerad hos. En del av RN:s tillsyn är delegerad till FAR som ansvarar för löpande kvalitetskontroller av sina medlemmar.

Rakel Lennartsson

Fakta:

EtikU 14

 • Nytt etikuttalande med anledning av de skärpningar som införts genom det så kallade revisionspaketet.

 • Revisionspaketet består dels av en förordning som är direktverkande, dels av ett direktiv som implementeras genom nationell lagstiftning. Lagändringarna trädde i kraft 17 juni 2016.

 • Förordningen gäller företag av allmänt intresse, det vill säga börsbolag, kreditinstitut och försäkringsbolag. I Sverige berörs cirka 600 företag och deras revisorer, uppskattningsvis cirkla 250 revisorer.

 • Revisionspaketet syftar till att stärka revisorns oberoende vilket är en hörnsten i yrkesetiken. Därför har revisionspaketets regler i hög grad bäring på FAR:s yrkesetiska regler.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...