Om: Revisorns ansvar

Du har tidigare propagerat för att revisorerna ska ha mindre skadeståndsansvar och då lobbat för ”proportionellt ansvar”. Varför är det så bra?

– Mindre ansvar vet jag inte, men ett tydligare. Lagstiftaren har tänkt sig ett solidariskt ansvar mellan styrelsens ledamöter, vd och revisorn. Men den ojämlika betalningsförmågan gör att krav ofta riktas enbart mot revisorn, och då blir ju ansvaret närmast osolidariskt. Det är inte hållbart.

– Mot den bakgrunden tycker jag att revisorns ansvar måste förtydligas. Revisorn ska självklart ta ansvar för sin del av en skada, men det blir fel om styrelsen aldrig tar sitt ansvar. Ett förslag i rätt riktning finns i betänkandet Revisorns skadeståndsansvar från 2016. Bollen ligger därmed hos regeringen som nu måste kicka igång förändringen.

Vilka är annars de viktigaste frågorna rörande revisors ansvar i dagens revisionsklimat?

– Först tänker jag på pågående ärenden med skyhöga skadeståndskrav men också på förväntningsgapet. Många tycks tro att revisorn är detektiv och har ansvar för att avslöja penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Så är det inte, men det borde finnas sådana färdiga plustjänster som företagen och deras ägare skulle kunna beställa från revisorn. Jag saknar den diskussionen på stämmorna.

Hur går det med ansvarsfrågan med tanke på behovet av den nödvändiga digitaliseringen; kan det exempelvis lättare bli fel i revisionen?

– Det är svårt att sia om framtida lagstiftning och praxis kring ansvar, men förväntningarna ökar snarare på att allt ska vara rätt när ny teknik möjliggör effektiv granskning av samtliga transaktioner. Men riktigt så enkelt är det inte. För vad är det som säger att allt har beaktats i bokföringen? Sedan finns det kluriga värderings- och bedömningsfrågor, säkert också i en mer digitaliserad värld.

– Jag brukar säga att revision är en tänkande process. Att lyfta blicken och reflektera måste därför ha sin tid på varje uppdrag. Så det är viktigt att stänga laptopen, se sig om, ställa nya frågor och gå ut och lukta på varulagret.

Sofia Hadjipetri Glantz