FAR:s medlemsrådgivning får många frågor om stiftelsers val av K-regelverk. Balans har vänt sig till Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert på SEB och ordförande i föreningen Stiftelser i Samverkan, för att få svar på de viktigaste frågorna gällande avkastningsstiftelser.

1 Varför har valet av K-regelverk för avkastningsstiftelser dragit ut på tiden?

Svar: Tillämpningen av Bokföringsnämndens regelverk för upprättande av årsredovisning är den största nyheten på redovisningsområdet för flertalet stiftelser sedan anpassningen till årsredovisningslagen (ÅRL) år 2000. Så sent som i början av hösten rådde det fortfarande stor osäkerhet i frågan om valet av K-regelverk för avkastningsstiftelser. Det är framför allt frågor rörande resultaträkningens utformning, redovisning av eget kapital och flerårsöversiktens innehåll som diskuterats. ÅRL:s krav på upplysningar i not för mindre företag minskade betydligt 2016 som en följd av ändringarna i EU:s redovisningsdirektiv och gäller för mindre stiftelser oavsett om stiftelsen väljer att tillämpa K3 eller K2.

När det gäller resultaträkningens utformning enligt K2 för en avkastningsstiftelse har det varit oklart i vilken post en finansiell intäkt som inte är utdelning, ränteintäkt eller realisationsresultat ska redovisas. Frågan togs upp redan i remissyttrandena till utkastet till Årsredovisning för mindre företag (K2). Under hösten har frågan åter tagits upp med Bokföringsnämnden (BFN) då det stod klart att avsaknaden av en post för övriga finansiella intäkter skulle innebära att flertalet avkastningsstiftelser inte kan välja att tillämpa K2.

Bokföringsnämndens kansli har utrett frågan igen och enligt uppgift kommer nämnden vid nästa möte behandla ett förslag om att i K2 4.23 komplettera uppställningsformen för resultaträkningen med posten Övriga finansiella intäkter. Min förhoppning är att de föreslagna ändringarna ska kunna tillämpas i årsredovisningarna för räkenskapsåret 2017 vilket gör det möjligt för ett stort antal avkastningsstiftelser att tillämpa K2.

2 Är det stora skillnader i uppställningen av resultaträkningen för en avkastningsstiftelse enligt K2 jämfört med tidigare praxis?

Svar: I K2 4.21–4.27 finns särskilda regler för stiftelser. Resultaträkningen för en avkastningsstiftelse enligt K2 skiljer sig inte mycket mot tidigare praxis. Med tillägget av posten Övriga finansiella intäkter, får resultaträkningen följande uppställning för en stiftelse med en värdepappersportfölj.

Uppställningen överensstämmer bra med nuvarande praxis. Benämningen av posterna får anpassas om det bättre beskriver postens innehåll. Rubrik, underrubrik, summeringsrad eller post får utelämnas om det inte finns något att redovisa. Styrelsen/förvaltaren kan frivilligt lämna ytterligare specifikation av de enskilda posterna i noter.

3 Hur ska avkastningsstiftelser redovisa eget kapital i K2?

Svar: I ÅRL kap. 3 och i bilaga 1 Uppställningsform för balansräkningen finns regler för hur eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar ska redovisas. I balansräkningen för övriga företag, inklusive stiftelser och ideella föreningar, redovisas eget kapital i enlighet med uppställningen för Övriga företag i bilaga 1 i ÅRL. Stiftelser som ska dela in eget kapital i bundet och fritt, ska enligt K2 4.25 redovisa eget kapital i balansräkningen enligt nedanstående:

Bundet eget kapital

  • Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början

  • Förändringar av bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Fritt eget kapital

  • Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

  • Överfört till och från bundet eget kapital

  • Beviljade och återförda anslag (bidrag)

  • Årets resultat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital

Vill man specificera posterna ytterligare, till exempel dela upp bundet eget kapital i stiftelsekapital och ackumulerat realisationsresultat, kan denna information lämnas i not. Redovisningen enligt K2 innebär en uppdelning i fler delposter i balansräkningen än vad som varit vanligt i tidigare praxis då många avkastningsstiftelser endast redovisat summa bundet respektive summa fritt eget kapital.

4 Hur kan K2:s krav på uppgifter i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen utformas för avkastningsstiftelser?

Svar: Avkastningsstiftelser har tidigare ofta valt att lämna följande uppgifter i flerårsöversikten:

  • förvaltningsresultat

  • förmögenhet

  • fritt eget kapital (disponibla medel) samt

  • beviljade anslag/bidrag

Enligt K2 4.22 ska en stiftelse lämna uppgift i flerårsöversikten om:

a) huvudintäkter

b) årets resultat eller, om stiftelsen bedriver skattepliktig verksamhet, resultat efter finansiella poster, och

c) soliditet eller ett annat mått på stiftelsens ställning

Med huvudintäkter avses stiftelsens primära finansieringskällor. Vad som är huvudintäkter i en stiftelse varierar mellan olika stiftelser. I en avkastningsstiftelse kan det till exempel vara utdelningar, ränteintäkter, gåvor eller nettoomsättning eller en kombination av flera typer av intäkter. I flerårsöversikten använder stiftelsen den benämning som visar vilken eller vilka intäkter som avses. Soliditeten är oftast inte ett bra mått för att återspegla ställningen i en avkastningsstiftelse. Ett bättre mått kan vara totalt eget kapital eller balansomslutningen.

Ytterligare uppgifter får läggas till utöver de tre som krävs enligt K2 och flerårsöversikten kan med fördel kompletteras med de uppgifter som tidigare lämnats i praxis. Det innebär i och för sig en utökning av antalet uppgifter som lämnas men kan enligt min bedömning förbättra analysen av stiftelsens utveckling. 7456.jpg

Mats Rimér

Exempel – Resultaträkning för avkastningsstiftelse enligt K2

Stiftelsens intäkter

Utdelningar

X

Ränteintäkter

X

Övriga finansiella intäkter

X

Gåvor

X

Bidrag

X

Summa stiftelsens intäkter

X

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader

–X

Personalkostnader (inkl. styrelsearvoden)

–X

Summa stiftelsens kostnader

–X

Förvaltningsresultat

X

Finansiella poster

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

X

Nedskrivningar

X

Summa finansiella poster

X

Resultat efter finansiella poster

X

Årets resultat

X

Exempel Flerårsöversikt för en avkastningsstiftelse*

År

20x7

20x6

20x5

20x4

20x3

Stiftelsens intäkter

X

X

X

X

X

Förvaltningsresultat

X

X

X

X

X

Årets resultat

X

X

X

X

X

Eget kapital

X

X

X

X

X

Förmögenhet

X

X

X

X

X

Fritt eget kapital

X

X

X

X

X

Beviljade anslag

X

X

X

X

X

*Flerårsöversikten ska enligt K2 innehålla uppgift för minst 4 år.