*

=

Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring.

=

Kontot används inte av de företag som valt att tillämpa K2-regler.

1 Tillgångar

10 Immateriella anläggningstillgångar

Huvudkonton

Underkonton

101

Utvecklingsutgifter†

1010

Utvecklingsutgifter†

1011

Balanserade utgifter för forskning och utveckling†

1012

Balanserade utgifter för programvaror†

1018

Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter†

1019

Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter†

102

Koncessioner m.m.

1020

Koncessioner m.m.

1028

Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.

1029

Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.

103

Patent*

1030

Patent*

1038

Ackumulerade nedskrivningar på patent

1039

Ackumulerade avskrivningar på patent*

104

Licenser

1040

Licenser

1048

Ackumulerade nedskrivningar på licenser

1049

Ackumulerade avskrivningar på licenser

105

Varumärken

1050

Varumärken

1058

Ackumulerade nedskrivningar på varumärken

1059

Ackumulerade avskrivningar på varumärken

106

Hyresrätter, tomträtter och liknande­*

1060

Hyresrätter, tomträtter och liknande*

1068

Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande

1069

Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande*

107

Goodwill

1070

Goodwill

1078

Ackumulerade nedskrivningar på goodwill

1079

Ackumulerade avskrivningar på goodwill

108

Förskott för immateriella anläggnings­tillgångar†

1080

Förskott för immateriella anläggnings­tillgångar†

1081

Pågående projekt för ­immateriella anläggnings­tillgångar †

1088

Förskott för immateriella anläggningstillgångar

11 Byggnader och mark

Huvudkonton

Underkonton

111

Byggnader*

1110

Byggnader*

1111

Byggnader på egen mark

1112

Byggnader på annans mark

1118

Ackumulerade nedskrivningar på byggnader

1119

Ackumulerade avskrivningar på byggnader*

112

Förbättringsutgifter på annans fastighet

1120

Förbättringsutgifter på annans fastighet

1129

Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

113

Mark*

1130

Mark*

114

Tomter och obebyggda mark­områden

1140

Tomter och obebyggda mark­områden

115

Markanläggningar*

1150

Markanläggningar*

1158

Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar

1159

Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar*

118

Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark

1180

Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark

1181

Pågående ny-, till- och ombyggnad

1188

Förskott för byggnader och mark

12 Maskiner och inventarier

Huvudkonton

Underkonton

121

Maskiner och andra tekniska ­anläggningar*

1210

Maskiner och andra tekniska anläggningar*

1211

Maskiner

1213

Andra tekniska anläggningar

1218

Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

1219

Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar*

122

Inventarier och verktyg*

1220

Inventarier och verktyg*

1221

Inventarier

1222

Byggnadsinventarier

1223

Markinventarier

1225

Verktyg

1228

Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg

1229

Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg*

123

Installationer

1230

Installationer

1231

Installationer på egen fastighet

1232

Installationer på annans fastighet

1238

Ackumulerade nedskrivningar på installationer

1239

Ackumulerade avskrivningar på installationer

124

Bilar och andra transportmedel*

1240

Bilar och andra transportmedel*

1241

Personbilar

1242

Lastbilar

1243

Truckar

1244

Arbetsmaskiner

1245

Traktorer

1246

Motorcyklar, mopeder och skotrar

1247

Båtar, flygplan och helikoptrar

1248

Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel

1249

Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel*

125

Datorer*

1250

Datorer*

1251

Datorer, företaget

1257

Datorer, personal

1258

Ackumulerade nedskrivningar på datorer

1259

Ackumulerade avskrivningar på datorer*

126

Leasade tillgångar†

1260

Leasade tillgångar†

1269

Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar†

128

Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier

1280

Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier

1281

Pågående nyanläggningar, ­maskiner och inventarier

1288

Förskott för maskiner och inventa­rier

129

Övriga materiella anläggningstillgångar*

1290

Övriga materiella anläggningstillgångar*

1291

Konst och liknande tillgångar*

1292

Djur som klassificeras som anläggningstillgång

1298

Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar

1299

Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar*

13 Finansiella anläggningstillgångar

Huvudkonton

Underkonton

131

Andelar i koncernföretag

1310

Andelar i koncernföretag

1311

Aktier i noterade svenska koncernföretag

1312

Aktier i onoterade svenska koncernföretag

1313

Aktier i noterade utländska koncernföretag

1314

Aktier i onoterade utländska koncernföretag

1316

Andra andelar i svenska koncernföretag

1317

Andra andelar i utländska koncernföretag

1318

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncern­företag

132

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

1320

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

1321

Långfristiga fordringar hos moderföretag

1322

Långfristiga fordringar hos dotterföretag

1323

Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag

1328

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag

133

Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1330

Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1331

Andelar i intresseföretag

1332

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag

1333

Andelar i gemensamt styrda företag

1334

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag

1336

Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1337

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1338

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

134

Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1340

Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1341

Långfristiga fordringar hos intresseföretag

1342

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag

1343

Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

1344

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

1346

Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1347

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1348

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

135

Andelar och värdepapper i andra företag*

1350

Andelar och värdepapper i andra företag*

1351

Andelar i noterade företag

1352

Andra andelar

1353

Andelar i bostadsrätts­föreningar

1354

Obligationer

1356

Andelar i ekonomiska föreningar, ­övriga ­företag

1357

Andelar i handelsbolag, andra företag

1358

Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper

136

Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del

1360

Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del

1369

Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del

137

Uppskjuten skattefordran†

1370

Uppskjuten skattefordran†

138

Andra långfristiga fordringar*

1380

Andra långfristiga fordringar*

1381

Långfristiga reversfordringar

1382

Långfristiga fordringar hos anställda

1383

Lämnade depositioner, långfristiga

1384

Derivat

1385

Kapitalförsäkring

1387

Långfristiga kontraktsfordringar

1388

Långfristiga kundfordringar

1389

Ackumulerade nedskrivningar av andra lång­fristiga fordringar

14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten

Huvudkonton

Underkonton

141

Lager av råvaror*

1410

Lager av råvaror*

1419

Förändring av lager av ­råvaror*

142

Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter

1420

Lager av tillsatsmaterial och ­förnödenheter

1429

Förändring av lager av tillsats­material och förnöden­heter

144

Produkter i arbete*

1440

Produkter i arbete*

1449

Förändring av produkter i arbete*

145

Lager av färdiga varor*

1450

Lager av färdiga varor*

1459

Förändring av lager av färdiga varor*

146

Lager av handelsvaror*

1460

Lager av handelsvaror*

1465

Lager av varor VMB

1466

Nedskrivning av varor VMB

1467

Lager av varor VMB förenklad

1469

Förändring av lager av handels­varor*

147

Pågående arbeten*

1470

Pågående arbeten*

1471

Pågående arbeten, nedlagda kostnader

1478

Pågående arbeten, ­fakturering

1479

Förändring av pågående arbeten*

148

Förskott för varor och tjänster*

1480

Förskott för varor och tjänster*

1481

Remburser

1489

Övriga förskott till leverantörer

149

Övriga lagertillgångar*

1490

Övriga lagertillgångar*

1491

Lager av värdepapper

1492

Lager av fastigheter

1493

Djur som klassificeras som omsättningstillgång

15 Kundfordringar

Huvudkonton

Underkonton

151

Kundfordringar*

1510

Kundfordringar*

1511

Kundfordringar

1512

Belånade kundfordringar ­(factoring)

1513

Kundfordringar – delad faktura*

1516

Tvistiga kundfordringar

1518

Ej reskontraförda kundfordringar

1519

Nedskrivning av kund­fordringar*

152

Växelfordringar

1520

Växelfordringar

1525

Osäkra växelfordringar

1529

Nedskrivning av växelfordringar

153

Kontraktsfordringar

1530

Kontraktsfordringar

1531

Kontraktsfordringar

1532

Belånade kontrakts­fordringar

1536

Tvistiga kontrakts­fordringar

1539

Nedskrivning av kontrakts­fordringar

155

Konsignationsfordringar

1550

Konsignationsfordringar

156

Kundfordringar hos koncernföretag

1560

Kundfordringar hos koncernföretag

1561

Kundfordringar hos moderföretag

1562

Kundfordringar hos dotter­företag

1563

Kundfordringar hos andra koncernföretag

1568

Ej reskontraförda kundfordringar hos koncern­företag

1569

Nedskrivning av kundfordringar hos koncern­företag

157

Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1570

Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1571

Kundfordringar hos intresseföretag

1572

Kundfordringar hos gemensamt styrda företag

1573

Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

158

Fordringar för kontokort och kuponger*

1580

Fordringar för kontokort och ­kuponger*

16 Övriga kortfristiga fordringar

Huvudkonton

Underkonton

161

Kortfristiga fordringar hos ­anställda*

1610

Kortfristiga fordringar hos ­anställda*

1611

Reseförskott

1612

Kassaförskott

1613

Övriga förskott

1614

Tillfälliga lån till anställda

1619

Övriga fordringar hos anställda

162

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

1620

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

163

Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)*

1630

Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)*

164

Skattefordringar*

1640

Skattefordringar*

165

Momsfordran*

1650

Momsfordran*

166

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

1660

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

1661

Kortfristiga fordringar hos moderföretag

1662

Kortfristiga fordringar hos dotterföretag

1663

Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag

167

Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1670

Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1671

Kortfristiga fordringar hos intresseföretag

1672

Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

1673

Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

168

Andra kortfristiga fordringar*

1680

Andra kortfristiga fordringar*

1681

Utlägg för kunder

1682

Kortfristiga lånefordringar

1683

Derivat

1684

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

1685

Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående

1687

Kortfristig del av lång­fristiga fordringar

1688

Fordran arbetsmarknadsförsäkringar

1689

Övriga kortfristiga fordringar

169

Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital

1690

Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Huvudkonton

Underkonton

171

Förutbetalda hyres­kostnader*

1710

Förutbetalda hyres­kostnader*

172

Förutbetalda leasingavgifter*

1720

Förutbetalda leasingavgifter*

173

Förutbetalda försäkringspremier*

1730

Förutbetalda försäkringspremier*

174

Förutbetalda ränte­kostnader*

1740

Förutbetalda ränte­kostnader*

175

Upplupna hyresintäkter*

1750

Upplupna hyresintäkter*

176

Upplupna ränteintäkter*

1760

Upplupna ränteintäkter*

177

Tillgångar av kostnads­natur

1770

Tillgångar av kostnads­natur

178

Upplupna avtalsintäkter

1780

Upplupna avtalsintäkter

179

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter*

1790

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter*

18 Kortfristiga placeringar

Huvudkonton

Underkonton

181

Andelar i börsnoterade ­företag*

1810

Andelar i börsnoterade ­företag*

182

Obligationer

1820

Obligationer

183

Konvertibla skuldebrev

1830

Konvertibla skuldebrev

186

Andelar i koncernföretag, kortfristigt

1860

Andelar i koncernföretag, kortfristigt

188

Andra kortfristiga ­placeringar*

1880

Andra kortfristiga ­placeringar*

1886

Derivat

1889

Andelar i övriga företag

189

Nedskrivning av kort­fristiga placeringar*

1890

Nedskrivning av kort­fristiga placeringar*

19 Kassa och bank

Huvudkonton

Underkonton

191

Kassa*

1910

Kassa*

1911

Huvudkassa

1912

Kassa 2

1913

Kassa 3

192

PlusGiro*

1920

PlusGiro*

193

Företagskonto/checkkonto/affärskonto*

1930

Företagskonto/checkkonto/affärskonto*

194

Övriga bankkonton*

1940

Övriga bankkonton*

195

Bankcertifikat

1950

Bankcertifikat

196

Koncernkonto moderföretag

1960

Koncernkonto moder­företag

197

Särskilda bankkonton

1970

Särskilda bankkonton

1972

Upphovsmannakonto

1973

Skogskonto

1974

Spärrade bankmedel

1979

Övriga särskilda bankkonton

198

Valutakonton

1980

Valutakonton

199

Redovisningsmedel

1990

Redovisningsmedel

2 Eget kapital och skulder

20 Eget kapital

Huvudkonton

Underkonton

201

Eget kapital (enskild firma)*

2010

Eget kapital*

2011

Egna varuuttag*

2013

Övriga egna uttag*

2017

Årets kapitaltillskott*

2018

Övriga egna insättningar*

2019

Årets resultat*

201

Eget kapital, delägare 1*

2010

Eget kapital*

2011

Egna varuuttag*

2013

Övriga egna uttag*

2017

Årets kapitaltillskott*

2018

Övriga egna insättningar*

2019

Årets resultat, delägare 1*

202

Eget kapital, delägare 2*

2020

Eget kapital*

2021

Egna varuuttag*

2023

Övriga egna uttag*

2027

Årets kapitaltillskott*

2028

Övriga egna insättningar*

2029

Årets resultat, delägare 2*

203

Eget kapital, delägare 3*

2030

Eget kapital*

2031

Egna varuuttag*

2033

Övriga egna uttag*

2037

Årets kapitaltillskott*

2038

Övriga egna insättningar*

2039

Årets resultat, delägare 3*

204

Eget kapital, delägare 4*

2040

Eget kapital*

2041

Egna varuuttag*

2043

Övriga egna uttag*

2047

Årets kapitaltillskott*

2048

Övriga egna insättningar*

2049

Årets resultat, delägare 4*

205

Avsättning till expansionsfond

2050

Avsättning till expansionsfond

206

Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund*

2060

Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund*

2061

Eget kapital/stiftelse­kapital/grundkapital

2065

Förändring i fond för verkligt värde

2066

Värdesäkringsfond

2067

Balanserad vinst eller förlust/
balanserat kapital

2068

Vinst eller förlust från ­föregående år

2069

Årets resultat

207

Ändamålsbestämda medel*

2070

Ändamålsbestämda medel*

2071

Ändamål 1

2072

Ändamål 2

208

Bundet eget kapital

2080

Bundet eget kapital

2081

Aktiekapital*

2082

Ej registrerat aktiekapital

2083

Medlemsinsatser*

2084

Förlagsinsatser

2085

Uppskrivningsfond

2086

Reservfond*

2087

Insatsemission

2087

Bunden överkursfond

2088

Fond för yttre underhåll

2089

Fond för utvecklingsutgifter†

209

Fritt eget kapital*

2090

Fritt eget kapital*

2091

Balanserad vinst eller förlust*

2092

Mottagna/lämnade ­koncernbidrag†

2093

Erhållna aktieägartillskott

2094

Egna aktier

2095

Fusionsresultat

2096

Fond för verkligt värde†

2097

Fri överkursfond

2098

Vinst eller förlust från ­föregående år*

2099

Årets resultat*

21 Obeskattade reserver

Huvudkonton

Underkonton

211

Periodiseringsfonder

2110

Periodiseringsfonder

212

Periodiseringsfond 2020*

2120

Periodiseringsfond 2020*

2121

Periodiseringsfond 2021*

2122

Periodiseringsfond 2022*

2123

Periodiseringsfond 2023*

2124

Periodiseringsfond 2024*

2125

Periodiseringsfond 2025

2127

Periodiseringsfond 2017*

2128

Periodiseringsfond 2018*

2129

Periodiseringsfond 2019*

213

Periodiseringsfond 2020 – nr 2

2130

Periodiseringsfond 2020 – nr 2

2131

Periodiseringsfond 2021 – nr 2

2132

Periodiseringsfond 2022 – nr 2

2133

Periodiseringsfond 2023 – nr 2

2134

Periodiseringsfond 2024 – nr 2

2135

Periodiseringsfond 2025 – nr 2

2137

Periodiseringsfond 2017 – nr 2

2138

Periodiseringsfond 2018 – nr 2

2139

Periodiseringsfond 2019 – nr 2

215

Ackumulerade över­avskrivningar*

2150

Ackumulerade över­avskrivningar*

2151

Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

2152

Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar

2153

Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier

216

Ersättningsfond

2160

Ersättningsfond

2161

Ersättningsfond maskiner och ­inventarier

2162

Ersättningsfond byggnader och markanläggningar

2164

Ersättningsfond för djur­lager i jordbruk och ­renskötsel

219

Övriga obeskattade ­reserver

2190

Övriga obeskattade ­reserver

2196

Lagerreserv

2199

Övriga obeskattade ­reserver

22 Avsättningar

Huvudkonton

Underkonton

221

Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen*

2210

Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen*

222

Avsättningar för garantier*

2220

Avsättningar för garantier*

223

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2230

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

224

Avsättningar för uppskjutna skatter†

2240

Avsättningar för uppskjutna skatter†

225

Övriga avsättningar för skatter

2250

Övriga avsättningar för skatter

2252

Avsättningar för tvistiga skatter

2253

Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost

229

Övriga avsättningar*

2290

Övriga avsättningar*

23 Långfristiga skulder

Huvudkonton

Underkonton

231

Obligations- och förlagslån

2310

Obligations- och förlagslån

232

Konvertibla lån och ­liknande

2320

Konvertibla lån och ­liknande

2321

Konvertibla lån

2322

Lån förenade med optionsrätt

2323

Vinstandelslån

2324

Kapitalandelslån

233

Checkräkningskredit*

2330

Checkräkningskredit*

2331

Checkräkningskredit 1

2332

Checkräkningskredit 2

234

Byggnadskreditiv

2340

Byggnadskreditiv

235

Andra långfristiga skulder till ­kreditinstitut*

2350

Andra långfristiga skulder till ­kreditinstitut*

2351

Fastighetslån, långfristig del

2355

Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut

2359

Övriga långfristiga lån från kreditinstitut

236

Långfristiga skulder till koncernföretag

2360

Långfristiga skulder till koncernföretag

2361

Långfristiga skulder till moder­företag

2362

Långfristiga skulder till dotter­företag

2363

Långfristiga skulder till andra koncernföretag

237

Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2370

Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2371

Långfristiga skulder till intresseföretag

2372

Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag

2373

Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

239

Övriga långfristiga skulder*

2390

Övriga långfristiga skulder*

2391

Avbetalningskontrakt, långfristig del

2392

Villkorliga långfristiga skulder

2393

Lån från närstående personer, långfristig del*

2394

Långfristiga leverantörs­krediter

2395

Andra långfristiga lån i ­utländsk valuta

2396

Derivat

2397

Mottagna depositioner, lång­fristiga

2399

Övriga långfristiga skulder

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

Huvudkonton

Underkonton

241

Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut*

2410

Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut*

2411

Kortfristiga lån från kreditinstitut

2412

Byggnadskreditiv, kortfristig del

2417

Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut

2419

Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut

242

Förskott från kunder*

2420

Förskott från kunder*

2421

Ej inlösta presentkort

2429

Övriga förskott från kunder

243

Pågående arbeten

2430

Pågående arbeten

2431

Pågående arbeten, ­fakturering

2438

Pågående arbeten, nedlagda kostnader

2439

Beräknad förändring av pågående arbeten

244

Leverantörsskulder*

2440

Leverantörsskulder*

2441

Leverantörsskulder

2443

Konsignationsskulder

2445

Tvistiga leverantörs­skulder

2448

Ej reskontraförda leverantörs­skulder

245

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

2450

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

246

Leverantörsskulder till koncern­företag

2460

Leverantörsskulder till koncern­företag

2461

Leverantörsskulder till moder­företag

2462

Leverantörsskulder till dotter­företag

2463

Leverantörsskulder till andra koncern­företag

247

Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2470

Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2471

Leverantörsskulder till intresseföretag

2472

Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag

2473

Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

248

Checkräkningskredit, kortfristig*

2480

Checkräkningskredit, kortfristig*

249

Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer*

2490

Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer*

2491

Avräkning spelarrangörer

2492

Växelskulder

2499

Andra övriga kortfristiga skulder

25 Skatteskulder

Huvudkonton

Underkonton

251

Skatteskulder*

2510

Skatteskulder*

2512

Beräknad inkomstskatt

2513

Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift

2514

Beräknad särskild löneskatt på pensions­kostnader

2515

Beräknad avkastningsskatt

2517

Beräknad utländsk skatt

2518

Betald F-skatt

26 Moms och punktskatter

Huvudkonton

Underkonton

261

Utgående moms, 25 %*

2610

Utgående moms, 25 %*

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %*

2612

Utgående moms på egna uttag, 25 %*

2613

Utgående moms för uthyrning, 25 %*

2614

Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 25 %*

2615

Utgående moms, import av varor, 25 %*

2616

Utgående moms VMB, 25 %*

2618

Vilande utgående moms, 25 %

262

Utgående moms, 12 %*

2620

Utgående moms, 12 %*

2621

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %*

2622

Utgående moms på egna uttag, 12 %*

2623

Utgående moms för uthyrning, 12 %*

2624

Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 12 %*

2625

Utgående moms, import av varor, 12 %*

2626

Utgående moms VMB, 12 %*

2628

Vilande utgående moms, 12 %

263

Utgående moms, ­6 %*

2630

Utgående moms, ­6 %*

2631

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %*

2632

Utgående moms på egna uttag, 6 %*

2633

Utgående moms för uthyrning, 6 %*

2634

Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 6 %*

2635

Utgående moms, import av varor, 6 %*

2636

Utgående moms VMB, 6 %*

2638

Vilande utgående moms, 6 %

264

Ingående moms*

2640

Ingående moms*

2641

Debiterad ingående moms*

2642

Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet*

2645

Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet*

2646

Ingående moms på ­uthyrning*

2647

Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige*

2648

Vilande ingående moms*

2649

Ingående moms, blandad verksamhet*

265

Redovisningskonto för moms*

2650

Redovisningskonto för moms*

266

Punktskatter

2660

Punktskatter

267

Utgående moms på försäljning inom EU, OSS

2670

Utgående moms på försäljning inom EU, OSS

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

Huvudkonton

Underkonton

271

Personalskatt*

2710

Personalskatt*

273

Lagstadgade sociala ­avgifter och särskild ­löneskatt*

2730

Lagstadgade sociala ­avgifter och särskild ­löneskatt*

2731

Avräkning lagstadgade sociala avgifter

2732

Avräkning särskild löneskatt

274

Avtalade sociala avgifter*

2740

Avtalade sociala avgifter*

275

Utmätning i lön m.m.

2750

Utmätning i lön m.m.

276

Semestermedel

2760

Semestermedel

2761

Avräkning semesterlöner

2762

Semesterlönekassa

279

Övriga löneavdrag*

2790

Övriga löneavdrag*

2791

Personalens intressekonto

2792

Lönsparande

2793

Gruppförsäkringspremier

2794

Fackföreningsavgifter

2795

Mätnings- och gransknings­arvoden

2799

Övriga löneavdrag

28 Övriga kortfristiga skulder

Huvudkonton

Underkonton

281

Avräkning för factoring och belånade kontrakts­fordringar

2810

Avräkning för factoring och belånade kontrakts­fordringar

2811

Avräkning för factoring

2812

Avräkning för belånade kontraktsfordringar

282

Kortfristiga skulder till ­anställda*

2820

Kortfristiga skulder till ­anställda*

2821

Löneskulder

2822

Reseräkningar

2823

Tantiem, gratifikationer

2829

Övriga kortfristiga skulder till ­anställda

283

Avräkning för annans ­räkning

2830

Avräkning för annans ­räkning

284

Kortfristiga låneskulder*

2840

Kortfristiga låneskulder*

2841

Kortfristig del av lång­fristiga skulder

2849

Övriga kortfristiga låne­skulder

285

Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)

2850

Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)

2852

Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt

286

Kortfristiga skulder till koncern­företag

2860

Kortfristiga skulder till koncern­företag

2861

Kortfristiga skulder till moder­företag

2862

Kortfristiga skulder till dotter­företag

2863

Kortfristiga skulder till andra koncernföretag

287

Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2870

Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2871

Kortfristiga skulder till intresseföretag

2872

Kortfristiga skulder till gemensamt styrda företag

2873

Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

288

Skuld erhållna bidrag

2880

Skuld erhållna bidrag

289

Övriga kortfristiga skulder*

2890

Övriga kortfristiga skulder*

2891

Skulder under indrivning

2892

Inre reparationsfond/underhållsfond

2893

Skulder till närstående personer, kortfristig del

2895

Derivat (kortfristiga skulder)

2897

Mottagna depositioner, kortfristiga

2898

Outtagen vinstutdelning

2899

Övriga kortfristiga skulder

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Huvudkonton

Underkonton

291

Upplupna löner*

2910

Upplupna löner*

2911

Löneskulder

2912

Ackordsöverskott

2919

Övriga upplupna löner

292

Upplupna semesterlöner*

2920

Upplupna semesterlöner*

293

Upplupna pensions­kostnader

2930

Upplupna pensions­kostnader

2931

Upplupna pensions­utbetalningar

294

Upplupna lagstadgade ­sociala och andra avgifter*

2940

Upplupna lagstadgade ­sociala och andra avgifter*

2941

Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter

2942

Beräknad upplupen särskild löneskatt

2943

Beräknad upplupen ­särskild löneskatt på ­pensionskostnader, deklarationspost

2944

Beräknad upplupen avkastnings­skatt på pensions­kostnader

295

Upplupna avtalade sociala avgifter*

2950

Upplupna avtalade sociala avgifter*

2951

Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar

2959

Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost

296

Upplupna räntekostnader*

2960

Upplupna räntekostnader*

297

Förutbetalda intäkter*

2970

Förutbetalda intäkter*

2971

Förutbetalda hyresintäkter

2972

Förutbetalda medlems­avgifter

2979

Övriga förutbetalda ­intäkter

298

Upplupna avtalskostnader

2980

Upplupna avtalskostnader

299

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda ­intäkter*

2990

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda ­intäkter*

2991

Beräknat arvode för ­bokslut

2992

Beräknat arvode för ­revision

2993

Ospecificerad skuld till leverantörer

2995

Skuld inkomna följesedlar

2998

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda ­intäkter

2999

OBS-konto*

3 Rörelsens inkomster/intäkter

30 Huvudintäkter

Huvudkonton

Underkonton

300

Försäljning inom Sverige*

3000

Försäljning inom Sverige*

3001

Försäljning inom Sverige, 25 % moms*

3002

Försäljning inom Sverige, 12 % moms*

3003

Försäljning inom Sverige, 6 % moms*

3004

Försäljning inom Sverige, momsfri*

31 Huvudintäkter

Huvudkonton

Underkonton

310

Försäljning av varor utanför Sverige*

3100

Försäljning av varor utanför Sverige*

3105

Försäljning varor till land utanför EU*

3106

Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig*

3108

Försäljning varor till annat EU-land, momsfri*

32 Huvudintäkter

Huvudkonton

Underkonton

320

Försäljning VMB och omvänd moms*

3200

Försäljning VMB och omvänd moms*

321

Försäljning positiv VMB, 25 % moms*

3211

Försäljning positiv VMB, 25 % moms*

3212

Försäljning negativ VMB, 25 % moms*

323

Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms*

3231

Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms*

33 Huvudintäkter

Huvudkonton

Underkonton

330

Försäljning av tjänster utanför Sverige*

3300

Försäljning av tjänster utanför Sverige*

3305

Försäljning tjänster till land utanför EU*

3308

Försäljning tjänster till annat EU-land*

34 Huvudintäkter

Huvudkonton

Underkonton

340

Försäljning, egna uttag*

3400

Försäljning, egna uttag*

3401

Egna uttag momspliktiga, 25 %*

3402

Egna uttag momspliktiga, 12 %*

3403

Egna uttag mompliktiga, 6 %*

3404

Egna uttag, momsfria*

35 Fakturerade kostnader

Huvudkonton

Underkonton

350

Fakturerade kostnader (grupp­konto)*

3500

Fakturerade kostnader (grupp­konto)*

351

Fakturerat emballage*

3510

Fakturerat emballage*

3511

Fakturerat emballage

3518

Returnerat emballage

352

Fakturerade frakter*

3520

Fakturerade frakter*

3521

Fakturerade frakter, EU-land*

3522

Fakturerade frakter, export*

353

Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.*

3530

Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.*

354

Faktureringsavgifter*

3540

Faktureringsavgifter*

3541

Faktureringsavgifter, EU-land*

3542

Faktureringsavgifter, export*

355

Fakturerade rese­kostnader

3550

Fakturerade rese­kostnader

356

Fakturerade kostnader till koncernföretag

3560

Fakturerade kostnader till koncernföretag

3561

Fakturerade kostnader till moderföretag

3562

Fakturerade kostnader till dotterföretag

3563

Fakturerade kostnader till andra koncernföretag

357

Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

3570

Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

359

Övriga fakturerade ­kostnader

3590

Övriga fakturerade ­kostnader

36 Rörelsens sidointäkter

Huvudkonton

Underkonton

360

Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)*

3600

Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)*

361

Försäljning av material

3610

Försäljning av material

3611

Försäljning av råmaterial

3612

Försäljning av skrot

3613

Försäljning av förbruknings­material

3619

Försäljning av övrigt ­material

362

Tillfällig uthyrning av ­personal

3620

Tillfällig uthyrning av ­personal

363

Tillfällig uthyrning av transportmedel

3630

Tillfällig uthyrning av transportmedel

367

Intäkter från värdepapper

3670

Intäkter från värdepapper

3671

Försäljning av värde­papper

3672

Utdelning från värde­papper

3679

Övriga intäkter från värdepapper

368

Management fees

3680

Management fees

369

Övriga sidointäkter

3690

Övriga sidointäkter

37 Intäktskorrigeringar

Huvudkonton

Underkonton

370

Intäktskorrigeringar (gruppkonto)

3700

Intäktskorrigeringar (gruppkonto)

371

Ofördelade intäkts­reduktioner

3710

Ofördelade intäkts­reduktioner

373

Lämnade rabatter*

3730

Lämnade rabatter*

3731

Lämnade kassarabatter

3732

Lämnade mängdrabatter

374

Öres- och kronutjämning*

3740

Öres- och kronutjämning*

375

Punktskatter

3750

Punktskatter

3751

Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)

3752

Skuldförda punktskatter (debet­konto)

379

Övriga intäkts­korrigeringar

3790

Övriga intäkts­korrigeringar

38 Aktiverat arbete för egen räkning

Huvudkonton

Underkonton

380

Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)*

3800

Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)*

384

Aktiverat arbete (material)

3840

Aktiverat arbete (material)

385

Aktiverat arbete ­(omkostnader)

3850

Aktiverat arbete ­(omkostnader)

387

Aktiverat arbete ­(personal)

3870

Aktiverat arbete ­(personal)

39 Övriga rörelseintäkter

Huvudkonton

Underkonton

390

Övriga rörelseintäkter (grupp­konto)*

3900

Övriga rörelseintäkter (grupp­konto)*

391

Hyres- och arrende­intäkter

3910

Hyres- och arrende­intäkter

3911

Hyresintäkter

3912

Arrendeintäkter

3913

Frivilligt momspliktiga ­hyresintäkter*

3914

Övriga momspliktiga ­hyresintäkter

392

Provisionsintäkter, licens­intäkter och royalties

3920

Provisionsintäkter, licens­intäkter och royalties

3921

Provisionsintäkter

3922

Licensintäkter och ­royalties

3925

Franchiseintäkter

394

Orealiserade negativa/positiva värde­förändringar på säkrings­instrument†

3940

Orealiserade negativa/positiva värde­förändringar på säkrings­instrument†

395

Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar

3950

Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar

396

Valutakursvinster på fordringar och skulder av ­rörelsekaraktär*

3960

Valutakursvinster på fordringar och skulder av ­rörelsekaraktär*

397

Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggnings­tillgångar*

3970

Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggnings­tillgångar*

3971

Vinst vid avyttring av ­immateriella anläggnings­tillgångar

3972

Vinst vid avyttring av byggnader och mark

3973

Vinst vid avyttring av ­maskiner och inventarier

398

Erhållna offentliga bidrag*

3980

Erhållna offentliga bidrag*

3981

Erhållna EU-bidrag

3985

Erhållna statliga bidrag

3987

Erhållna kommunala ­bidrag

3988

Erhållna offentliga bidrag för personal

3989

Övriga erhållna offentliga bidrag

399

Övriga ersättningar, bidrag och intäkter

3990

Övriga ersättningar, bidrag och intäkter

3991

Konfliktersättning

3992

Erhållna skadestånd

3993

Erhållna donationer och gåvor

3994

Försäkrings­ersättningar

3995

Erhållet ackord på skulder av ­rörelsekaraktär

3996

Erhållna reklambidrag

3997

Sjuklöneersättning

3998

Återbäring av överskott från försäkringsföretag

3999

Övriga rörelseintäkter

4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

40 Inköp av varor och material

Huvudkonton

Underkonton

400

Inköp av varor från Sverige*

4000

Inköp av varor från Sverige*

41 Inköp av varor och material

42 Inköp av varor och material

Huvudkonton

Underkonton

420

Sålda varor VMB*

4200

Sålda varor VMB*

421

Sålda varor VMB, 25 %*

4211

Sålda varor positiv VMB, 25 %*

4212

Sålda varor negativ VMB, 25 %*

43 Inköp av varor och material

44 Inköp av varor och material

Huvudkonton

Underkonton

440

Momspliktiga inköp i Sverige*

4400

Momspliktiga inköp i Sverige*

441

Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet*

4415

Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 %*

4416

Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %

4417

Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %

442

Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet

4425

Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 %

4426

Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %*

4427

Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %*

45 Inköp av varor och material

Huvudkonton

Underkonton

450

Övriga momspliktiga inköp*

4500

Övriga momspliktiga inköp*

451

Inköp av varor från annat EU-land*

4515

Inköp av varor från annat EU-land, 25 %*

4516

Inköp av varor från annat EU-land, 12 %*

4517

Inköp av varor från annat EU-land, 6 %*

4518

Inköp av varor från annat EU-land, momsfri*

453

Inköp av tjänster från ett land utanför EU*

4531

Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 %*

4532

Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 %*

4533

Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 %*

4535

Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %*

4536

Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %*

4537

Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %*

4538

Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri*

454

Import av varor*

4545

Import av varor, 25 %*

4546

Import av varor, 12 %*

4547

Import av varor, 6 %*

46 Legoarbeten, underentreprenader

Huvudkonton

Underkonton

460

Legoarbeten och underentreprenader ­(gruppkonto)*

4600

Legoarbeten och underentreprenader ­(gruppkonto)*

47 Reduktion av inköpspriser

Huvudkonton

Underkonton

470

Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)*

4700

Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)*

473

Erhållna rabatter

4730

Erhållna rabatter

4731

Erhållna kassarabatter

4732

Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus)

4733

Erhållet aktivitetsstöd

479

Övriga reduktioner av ­inköpspriser

4790

Övriga reduktioner av ­inköpspriser

48 (Fri kontogrupp)

49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

Huvudkonton

Underkonton

490

Förändring av lager ­(gruppkonto)*

4900

Förändring av lager ­(gruppkonto)*

491

Förändring av lager av ­råvaror*

4910

Förändring av lager av ­råvaror*

492

Förändring av lager av ­tillsatsmaterial och ­förnödenheter

4920

Förändring av lager av ­tillsatsmaterial och ­förnödenheter

494

Förändring av produkter i ­arbete*

4940

Förändring av produkter i ­arbete*

4944

Förändring av produkter i arbete, material och ­utlägg

4945

Förändring av produkter i arbete, omkostnader

4947

Förändring av produkter i arbete, personal­kostnader

495

Förändring av lager av ­färdiga ­varor*

4950

Förändring av lager av ­färdiga ­varor*

496

Förändring av lager av handels­varor*

4960

Förändring av lager av handels­varor*

497

Förändring av pågående arbeten, nedlagda ­kostnader*

4970

Förändring av pågående arbeten, nedlagda ­kostnader*

4974

Förändring av pågående arbeten, material och ­utlägg

4975

Förändring av pågående arbeten, omkostnader

4977

Förändring av pågående arbeten, personal­kostnader

498

Förändring av lager av värde­papper

4980

Förändring av lager av värde­papper

4981

Sålda värdepappers anskaffnings­värde

4987

Nedskrivning av värdepapper

4988

Återföring av nedskrivning av ­värdepapper

5 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

50 Lokalkostnader

Huvudkonton

Underkonton

500

Lokalkostnader ­(gruppkonto)

5000

Lokalkostnader ­(gruppkonto)

501

Lokalhyra*

5010

Lokalhyra*

5011

Hyra för kontorslokaler

5012

Hyra för garage

5013

Hyra för lagerlokaler

502

El för belysning*

5020

El för belysning*

503

Värme*

5030

Värme*

504

Vatten och avlopp*

5040

Vatten och avlopp*

505

Lokaltillbehör

5050

Lokaltillbehör

506

Städning och renhållning*

5060

Städning och renhållning*

5061

Städning

5062

Sophämtning

5063

Hyra för sopcontainer

5064

Snöröjning

5065

Trädgårdsskötsel

507

Reparation och underhåll av ­lokaler*

5070

Reparation och underhåll av ­lokaler*

509

Övriga lokalkostnader

5090

Övriga lokalkostnader

5098

Övriga lokalkostnader, avdrags­gilla

5099

Övriga lokalkostnader, ej avdrags­gilla

51 Fastighetskostnader

Huvudkonton

Underkonton

510

Fastighetskostnader (gruppkonto)

5100

Fastighetskostnader (gruppkonto)

511

Tomträttsavgäld/arrende

5110

Tomträttsavgäld/arrende

512

El för belysning*

5120

El för belysning*

513

Värme*

5130

Värme*

5131

Uppvärmning

5132

Sotning

514

Vatten och avlopp*

5140

Vatten och avlopp*

516

Städning och renhållning*

5160

Städning och renhållning*

5161

Städning

5162

Sophämtning

5163

Hyra för sopcontainer

5164

Snöröjning

5165

Trädgårdsskötsel

517

Reparation och underhåll av ­fastighet*

5170

Reparation och underhåll av ­fastighet*

519

Övriga fastighets­kostnader

5190

Övriga fastighets­kostnader

5191

Fastighetsskatt/fastighetsavgift

5192

Fastighetsförsäkrings­premier

5193

Fastighetsskötsel och ­förvaltning

5198

Övriga fastighetskostnader, ­avdragsgilla

5199

Övriga fastighetskostnader, ej ­avdragsgilla

52 Hyra av anläggningstillgångar

Huvudkonton

Underkonton

520

Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)*

5200

Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)*

521

Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar

5210

Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar

5211

Korttidshyra av maskiner och andra tekniska ­anläggningar

5212

Leasing av maskiner och andra tekniska ­anläggningar

522

Hyra av inventarier och verktyg

5220

Hyra av inventarier och verktyg

5221

Korttidshyra av inventarier och verktyg

5222

Leasing av inventarier och verktyg

525

Hyra av datorer

5250

Hyra av datorer

5251

Korttidshyra av datorer

5252

Leasing av datorer

529

Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar

5290

Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar

53 Energikostnader

Huvudkonton

Underkonton

530

Energikostnader ­(gruppkonto)*

5300

Energikostnader ­(gruppkonto)*

531

El för drift

5310

El för drift

532

Gas

5320

Gas

533

Eldningsolja

5330

Eldningsolja

534

Stenkol och koks

5340

Stenkol och koks

535

Torv, träkol, ved och annat träbränsle

5350

Torv, träkol, ved och annat träbränsle

536

Bensin, fotogen och motor­brännolja

5360

Bensin, fotogen och motor­brännolja

537

Fjärrvärme, kyla och ånga

5370

Fjärrvärme, kyla och ånga

538

Vatten

5380

Vatten

539

Övriga energikostnader

5390

Övriga energikostnader

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Huvudkonton

Underkonton

540

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)

5400

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)

541

Förbrukningsinventarier*

5410

Förbrukningsinventarier*

5411

Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år

5412

Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre

542

Programvaror*

5420

Programvaror*

543

Transportinventarier

5430

Transportinventarier

544

Förbrukningsemballage

5440

Förbrukningsemballage

546

Förbrukningsmaterial*

5460

Förbrukningsmaterial*

548

Arbetskläder och skyddsmaterial

5480

Arbetskläder och skyddsmaterial

549

Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

5490

Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

5491

Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år

5492

Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre

5493

Övrigt förbrukningsmaterial

55 Reparation och underhåll

Huvudkonton

Underkonton

550

Reparation och underhåll (gruppkonto)*

5500

Reparation och underhåll (gruppkonto)*

551

Reparation och underhåll av ­maskiner och andra tekniska ­anläggningar

5510

Reparation och underhåll av ­maskiner och andra tekniska ­anläggningar

552

Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.

5520

Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.

553

Reparation och underhåll av ­installationer

5530

Reparation och underhåll av ­installationer

555

Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier

5550

Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier

558

Underhåll och tvätt av arbets­kläder

5580

Underhåll och tvätt av arbets­kläder

559

Övriga kostnader för reparation och underhåll

5590

Övriga kostnader för reparation och underhåll

56 Kostnader för transportmedel

Huvudkonton

Underkonton

560

Kostnader för transportmedel (gruppkonto)*

5600

Kostnader för transportmedel (gruppkonto)*

561

Personbilskostnader

5610

Personbilskostnader

5611

Drivmedel för person­bilar*

5612

Försäkring och skatt för ­personbilar*

5613

Reparation och underhåll av ­personbilar*

5615

Leasing av personbilar*

5616

Trängselskatt, avdragsgill

5619

Övriga personbils­kostnader

562

Lastbilskostnader

5620

Lastbilskostnader

563

Truckkostnader

5630

Truckkostnader

564

Kostnader för arbets­maskiner

5640

Kostnader för arbets­maskiner

565

Traktorkostnader

5650

Traktorkostnader

566

Motorcykel-, moped- och skoterkostnader

5660

Motorcykel-, moped- och skoterkostnader

567

Båt-, flygplans- och ­helikopterkostnader

5670

Båt-, flygplans- och ­helikopterkostnader

569

Övriga kostnader för transportmedel

5690

Övriga kostnader för transportmedel

57 Frakter och transporter

Huvudkonton

Underkonton

570

Frakter och transporter (gruppkonto)*

5700

Frakter och transporter (gruppkonto)*

571

Frakter, transporter och försäkringar vid varu­distribution

5710

Frakter, transporter och försäkringar vid varu­distribution

572

Tull- och speditions­kostnader m.m.

5720

Tull- och speditions­kostnader m.m.

573

Arbetstransporter

5730

Arbetstransporter

579

Övriga kostnader för ­frakter och transporter

5790

Övriga kostnader för ­frakter och transporter

58 Resekostnader

Huvudkonton

Underkonton

580

Resekostnader ­(gruppkonto)*

5800

Resekostnader ­(gruppkonto)*

581

Biljetter*

5810

Biljetter*

582

Hyrbilskostnader*

5820

Hyrbilskostnader*

583

Kost och logi

5830

Kost och logi

5831

Kost och logi i Sverige*

5832

Kost och logi i utlandet*

589

Övriga resekostnader

5890

Övriga resekostnader

59 Reklam och PR

Huvudkonton

Underkonton

590

Reklam och PR ­(gruppkonto)*

5900

Reklam och PR ­(gruppkonto)*

591

Annonsering

5910

Annonsering

592

Utomhus- och trafikreklam

5920

Utomhus- och trafikreklam

593

Reklamtrycksaker och direkt­reklam

5930

Reklamtrycksaker och direkt­reklam

594

Utställningar och mässor

5940

Utställningar och mässor

595

Butiksreklam och återförsäljar­reklam

5950

Butiksreklam och återförsäljar­reklam

596

Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och ­tävlingar

5960

Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och ­tävlingar

597

Film-, radio-, TV- och ­internetreklam

5970

Film-, radio-, TV- och ­internetreklam

598

PR, institutionell reklam och sponsring

5980

PR, institutionell reklam och sponsring

599

Övriga kostnader för ­reklam och PR

5990

Övriga kostnader för ­reklam och PR

6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

60 Övriga försäljningskostnader

Huvudkonton

Underkonton

600

Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)

6000

Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)

601

Kataloger, prislistor m.m.

6010

Kataloger, prislistor m.m.

602

Egna facktidskrifter

6020

Egna facktidskrifter

603

Speciella orderkostnader

6030

Speciella orderkostnader

604

Kontokortsavgifter

6040

Kontokortsavgifter

605

Försäljningsprovisioner

6050

Försäljningsprovisioner

6055

Franchisekostnader o.dyl.

606

Kreditförsäljnings­kostnader

6060

Kreditförsäljnings­kostnader

6061

Kreditupplysning

6062

Inkasso och KFM-avgifter

6063

Kreditförsäkringspremier

6064

Factoringavgifter

6069

Övriga kreditförsäljnings­kostnader

607

Representation

6070

Representation

6071

Representation, ­avdragsgill*

6072

Representation, ej avdrags­gill*

608

Bankgarantier

6080

Bankgarantier

609

Övriga försäljnings­kostnader*

6090

Övriga försäljnings­kostnader*

61 Kontorsmateriel och trycksaker

Huvudkonton

Underkonton

610

Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)*

6100

Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)*

611

Kontorsmateriel

6110

Kontorsmateriel

615

Trycksaker

6150

Trycksaker

62 Tele och post

Huvudkonton

Underkonton

620

Tele och post (gruppkonto)

6200

Tele och post (gruppkonto)

621

Telekommunikation*

6210

Telekommunikation*

6211

Fast telefoni

6212

Mobiltelefon

6213

Mobilsökning

6214

Fax

6215

Telex

623

Datakommunikation

6230

Datakommunikation

625

Postbefordran*

6250

Postbefordran*

63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

Huvudkonton

Underkonton

630

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)

6300

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)

631

Företagsförsäkringar*

6310

Företagsförsäkringar*

632

Självrisker vid skada

6320

Självrisker vid skada

633

Förluster i pågående ­arbeten

6330

Förluster i pågående ­arbeten

634

Lämnade skadestånd

6340

Lämnade skadestånd

6341

Lämnade skadestånd, ­avdragsgilla

6342

Lämnade skadestånd, ej avdrags­gilla

635

Förluster på ­kundfordringar*

6350

Förluster på ­kundfordringar*

6351

Konstaterade förluster på kundfordringar

6352

Befarade förluster på kund­fordringar

636

Garantikostnader

6360

Garantikostnader

6361

Förändring av garanti­avsättning

6362

Faktiska garantikostnader

637

Kostnader för bevakning och larm

6370

Kostnader för bevakning och larm

638

Förluster på övriga kort­fristiga fordringar

6380

Förluster på övriga kort­fristiga fordringar

639

Övriga riskkostnader*

6390

Övriga riskkostnader*

64 Förvaltningskostnader

Huvudkonton

Underkonton

640

Förvaltningskostnader (gruppkonto)

6400

Förvaltningskostnader (gruppkonto)

641

Styrelsearvoden som inte är lön*

6410

Styrelsearvoden som inte är lön*

642

Ersättningar till revisor*

6420

Ersättningar till revisor*

6421

Revision

6422

Revisionsverksamhet utöver revision

6423

Skatterådgivning – revisor

6424

Övriga tjänster – revisor

643

Management fees

6430

Management fees

644

Årsredovisning och ­delårsrapporter

6440

Årsredovisning och ­delårsrapporter

645

Bolagsstämma/års- eller ­föreningsstämma

6450

Bolagsstämma/års- eller ­föreningsstämma

649

Övriga förvaltnings­kostnader

6490

Övriga förvaltnings­kostnader

65 Övriga externa tjänster

Huvudkonton

Underkonton

650

Övriga externa tjänster (gruppkonto)

6500

Övriga externa tjänster (gruppkonto)

651

Mätningskostnader

6510

Mätningskostnader

652

Ritnings- och kopierings­kostnader

6520

Ritnings- och kopierings­kostnader

653

Redovisningstjänster*

6530

Redovisningstjänster*

654

IT-tjänster*

6540

IT-tjänster*

655

Konsultarvoden*

6550

Konsultarvoden*

6551

Arkitekttjänster

6552

Teknisk provning och analys

6553

Tekniska konsulttjänster

6554

Finansiell och övrig ekonomisk rådgivning

6555

Skatterådgivning inkl. insolvens- och konkursförvaltning

6556

Köpta tjänster avseende forskning och utveckling

6559

Övrig konsultverksamhet

656

Serviceavgifter till bransch­organisationer*

6560

Serviceavgifter till bransch­organisationer*

657

Bankkostnader*

6570

Bankkostnader*

658

Advokat- och rätte­gångs­kostnader

6580

Advokat- och rätte­gångs­kostnader

659

Övriga externa tjänster*

6590

Övriga externa tjänster*

66 (Fri kontogrupp)

67 (Fri kontogrupp)

68 Inhyrd personal

Huvudkonton

Underkonton

680

Inhyrd personal ­(gruppkonto)*

6800

Inhyrd personal ­(gruppkonto)*

681

Inhyrd produktions­personal

6810

Inhyrd produktions­personal

682

Inhyrd lagerpersonal

6820

Inhyrd lagerpersonal

683

Inhyrd transportpersonal

6830

Inhyrd transportpersonal

684

Inhyrd kontors- och ekonomi­personal

6840

Inhyrd kontors- och ekonomi­personal

685

Inhyrd IT-personal

6850

Inhyrd IT-personal

686

Inhyrd marknads- och försäljnings­personal

6860

Inhyrd marknads- och försäljnings­personal

687

Inhyrd restaurang- och ­butikspersonal

6870

Inhyrd restaurang- och ­butikspersonal

688

Inhyrda företagsledare

6880

Inhyrda företagsledare

689

Övrig inhyrd personal

6890

Övrig inhyrd personal

69 Övriga externa kostnader

Huvudkonton

Underkonton

690

Övriga externa kostnader (gruppkonto)

6900

Övriga externa kostnader (gruppkonto)

691

Licensavgifter och ­royalties

6910

Licensavgifter och ­royalties

692

Kostnader för egna patent

6920

Kostnader för egna patent

693

Kostnader för varumärken m.m.

6930

Kostnader för varumärken m.m.

694

Kontroll-, provnings- och stämpel­avgifter

6940

Kontroll-, provnings- och stämpel­avgifter

695

Tillsynsavgifter ­myndigheter

6950

Tillsynsavgifter ­myndigheter

697

Tidningar, tidskrifter och fack­litteratur*

6970

Tidningar, tidskrifter och fack­litteratur*

698

Föreningsavgifter*

6980

Föreningsavgifter*

6981

Föreningsavgifter, avdragsgilla

6982

Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

699

Övriga externa kostnader

6990

Övriga externa kostnader

6991

Övriga externa kostnader, ­avdragsgilla*

6992

Övriga externa kostnader, ej ­avdragsgilla*

6993

Lämnade bidrag och gåvor

6996

Betald utländsk inkomstskatt

6997

Obetald utländsk inkomstskatt

6998

Utländsk moms

6999

Ingående moms, blandad verksamhet

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

70 Löner till kollektivanställda

Huvudkonton

Underkonton

700

Löner till kollektivanställda (gruppkonto)

7000

Löner till kollektivanställda (gruppkonto)

701

Löner till kollektivanställda*

7010

Löner till kollektivanställda*

7011

Löner till kollektivanställda

7012

Vinstandelar till kollektivanställda

7013

Lön växa-stöd kollektivanställda 10,21 %

7017

Avgångsvederlag till kollektiv­anställda

7018

Bruttolöneavdrag, kollektiv­anställda

7019

Upplupna löner och vinstandelar till kollektiv­anställda

703

Löner till kollektivanställda ­(utlandsanställda)

7030

Löner till kollektivanställda ­(utlandsanställda)

7031

Löner till kollektivanställda ­(utlandsanställda)

7032

Vinstandelar till kollektivanställda (utlands­anställda)

7037

Avgångsvederlag till kollektiv­anställda (utlands­anställda)

7038

Bruttolöneavdrag, kollektiv­anställda (utlandsanställda)

7039

Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)

708

Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid

7080

Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid

7081

Sjuklöner till kollektiv­anställda

7082

Semesterlöner till kollektiv­anställda

7083

Föräldraersättning till kollektiv­anställda

7089

Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid

709

Förändring av semester­löneskuld*

7090

Förändring av semester­löneskuld*

71 (Fri kontogrupp)

72 Löner till tjänstemän och företagsledare

Huvudkonton

Underkonton

720

Löner till tjänstemän och företagsledare ­(gruppkonto)

7200

Löner till tjänstemän och företagsledare ­(gruppkonto)

721

Löner till tjänstemän*

7210

Löner till tjänstemän*

7211

Löner till tjänstemän

7212

Vinstandelar till tjänstemän

7213

Lön växa-stöd tjänstemän 10,21 %

7217

Avgångsvederlag till ­tjänstemän

7218

Bruttolöneavdrag, tjänstemän

7219

Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän

722

Löner till företagsledare*

7220

Löner till företagsledare*

7221

Löner till företagsledare

7222

Tantiem till företagsledare

7227

Avgångsvederlag till företags­ledare

7228

Bruttolöneavdrag, ­företagsledare

7229

Upplupna löner och tantiem till företagsledare

723

Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)

7230

Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)

7231

Löner till tjänstemän och företagsledare (utlands­anställda)

7232

Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare ­(utlandsanställda)

7237

Avgångsvederlag till tjänstemän och företagsledare (utlands­anställda)

7238

Bruttolöneavdrag, tjänstemän och företagsledare ­(utlandsanställda)

7239

Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlands­anställda)

724

Styrelsearvoden*

7240

Styrelsearvoden*

728

Löner till tjänstemän och företagsledare för ej ­arbetad tid

7280

Löner till tjänstemän och företagsledare för ej ­arbetad tid

7281

Sjuklöner till tjänstemän

7282

Sjuklöner till företags­ledare

7283

Föräldraersättning till tjänstemän

7284

Föräldraersättning till företags­ledare

7285

Semesterlöner till ­tjänstemän

7286

Semesterlöner till ­företagsledare

7288

Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid

7289

Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid

729

Förändring av semester­löneskuld*

7290

Förändring av semester­löneskuld*

7291

Förändring av semester­löneskuld till tjänstemän

7292

Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare

73 Kostnadsersättningar och förmåner

Huvudkonton

Underkonton

730

Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)

7300

Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)

731

Kontanta extra­ersättningar*

7310

Kontanta extra­ersättningar*

7311

Ersättningar för sammanträden m.m.

7312

Ersättningar för förslagsverksamhet och ­uppfinningar

7313

Ersättningar för/bidrag till ­bostadskostnader

7314

Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader

7315

Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen

7316

Ersättningar för/bidrag till arbetskläder

7317

Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbets­verktyg

7318

Felräkningspengar

7319

Övriga kontanta extra­ersättningar

732

Traktamenten vid tjänsteresa

7320

Traktamenten vid tjänsteresa

7321

Skattefria traktamenten, Sverige*

7322

Skattepliktiga traktamenten, ­Sverige*

7323

Skattefria traktamenten, utlandet*

7324

Skattepliktiga traktamenten, ­utlandet*

733

Bilersättningar

7330

Bilersättningar

7331

Skattefria bilersättningar*

7332

Skattepliktiga bilersättningar*

7333

Ersättning för trängselskatt, ­skattefri

735

Ersättningar för föreskrivna ­arbetskläder

7350

Ersättningar för föreskrivna ­arbetskläder

737

Representations­ersättningar

7370

Representations­ersättningar

738

Kostnader för förmåner till ­anställda*

7380

Kostnader för förmåner till ­anställda*

7381

Kostnader för fri bostad

7382

Kostnader för fria eller subventionerade måltider

7383

Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen

7384

Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder

7385

Kostnader för fri bil*

7386

Subventionerad ränta

7387

Kostnader för lånedatorer

7388

Anställdas ersättning för erhållna förmåner

7389

Övriga kostnader för ­förmåner

739

Övriga kostnadsersättningar och förmåner*

7390

Övriga kostnadsersättningar och förmåner*

7391

Kostnad för trängsel­skatteförmån

7392

Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster

74 Pensionskostnader

Huvudkonton

Underkonton

740

Pensionskostnader (gruppkonto)

7400

Pensionskostnader (gruppkonto)

741

Pensionsförsäkrings­premier*

7410

Pensionsförsäkrings­premier*

7411

Premier för kollektiva pensions­försäkringar

7412

Premier för individuella pensionsförsäkringar

742

Förändring av pensionsskuld

7420

Förändring av pensionsskuld

743

Avdrag för räntedel i pensions­kostnad

7430

Avdrag för räntedel i pensions­kostnad

744

Förändring av pensionsstiftelsekapital

7440

Förändring av pensionsstiftelsekapital

7441

Överföring av medel till pensionsstiftelse

7448

Gottgörelse från pensionsstiftelse

746

Pensionsutbetalningar

7460

Pensionsutbetalningar

7461

Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda

7462

Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän

7463

Pensionsutbetalningar till f.d. företagsledare

747

Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter

7470

Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter

749

Övriga pensionskostnader*

7490

Övriga pensionskostnader*

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Huvudkonton

Underkonton

750

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)

7500

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)

751

Arbetsgivaravgifter 31,42 %

7510

Arbetsgivaravgifter 31,42 %

7511

Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar*

7512

Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden*

7515

Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar

7516

Arbetsgivaravgifter på arvoden

7518

Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.

7519

Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder*

753

Särskild löneskatt*

7530

Särskild löneskatt*

7531

Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m.

7532

Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost

7533

Särskild löneskatt pensions­kostnader

755

Avkastningsskatt på pensions­medel*

7550

Avkastningsskatt på pensions­medel*

7551

Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till pensioner

7552

Avkastningsskatt 15 % utländska pensionsförsäkringar

7553

Avkastningsskatt 30 % utländska försäkringsföretag m.fl.

7554

Avkastningsskatt 30 % utländska kapitalförsäkringar

757

Premier för arbetsmarknads­försäkringar*

7570

Premier för arbetsmarknads­försäkringar*

7571

Arbetsmarknadsförsäkringar

7572

Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost

758

Gruppförsäkringspremier*

7580

Gruppförsäkringspremier*

7581

Grupplivförsäkrings­premier

7582

Gruppsjukförsäkrings­premier

7583

Gruppolycksfallsförsäkrings­premier

7589

Övriga gruppförsäkringspremier

759

Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal*

7590

Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal*

76 Övriga personalkostnader

Huvudkonton

Underkonton

760

Övriga personalkostnader (gruppkonto)*

7600

Övriga personalkostnader (gruppkonto)*

761

Utbildning*

7610

Utbildning*

762

Sjuk- och hälsovård

7620

Sjuk- och hälsovård

7621

Sjuk- och hälsovård, ­avdragsgill*

7622

Sjuk- och hälsovård, ej avdrags­gill*

7623

Sjukvårdsförsäkring,ej avdrags­gill

763

Personalrepresentation

7630

Personalrepresentation

7631

Personalrepresentation, avdragsgill*

7632

Personalrepresentation, ej av­dragsgill*

765

Sjuklöneförsäkring

7650

Sjuklöneförsäkring

767

Förändring av personalstiftelsekapital

7670

Förändring av personalstiftelsekapital

7671

Avsättning till personal­stiftelse

7678

Gottgörelse från personalstiftelse

769

Övriga personalkostnader

7690

Övriga personalkostnader

7691

Personalrekrytering

7692

Begravningshjälp

7693

Fritidsverksamhet

7699

Övriga personalkostnader

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

Huvudkonton

Underkonton

771

Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

7710

Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

772

Nedskrivningar av ­byggnader och mark*

7720

Nedskrivningar av ­byggnader och mark*

773

Nedskrivningar av ­maskiner och inventarier*

7730

Nedskrivningar av ­maskiner och inventarier*

774

Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

7740

Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

776

Återföring av nedskrivningar av immateriella anlägg­nings­till­gångar

7760

Återföring av nedskrivningar av immateriella anlägg­nings­till­gångar

777

Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark

7770

Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark

778

Återföring av nedskrivningar av maskiner och ­inventarier

7780

Återföring av nedskrivningar av maskiner och ­inventarier

779

Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

7790

Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

78 Avskrivningar enligt plan

Huvudkonton

Underkonton

781

Avskrivningar på immateriella anläggnings­tillgångar*

7810

Avskrivningar på immateriella anläggnings­tillgångar*

7811

Avskrivningar på balanserade ­utgifter

7812

Avskrivningar på ­koncessioner m.m.

7813

Avskrivningar på patent

7814

Avskrivningar på licenser

7815

Avskrivningar på varumärken

7816

Avskrivningar på hyres­rätter

7817

Avskrivningar på goodwill

7819

Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar

782

Avskrivningar på byggnader och markanläggningar*

7820

Avskrivningar på byggnader och markanläggningar*

7821

Avskrivningar på ­byggnader

7824

Avskrivningar på markanlägg­ningar

7829

Avskrivningar på övriga byggnader

783

Avskrivningar på maskiner och ­inventarier*

7830

Avskrivningar på maskiner och ­inventarier*

7831

Avskrivningar på maskiner och andra tekniska ­anläggningar

7832

Avskrivningar på inventarier och verktyg

7833

Avskrivningar på ­installationer

7834

Avskrivningar på bilar och andra transportmedel

7835

Avskrivningar på datorer

7836

Avskrivningar på leasade tillgångar

7839

Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier

784

Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

7840

Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

79 Övriga rörelsekostnader

Huvudkonton

Underkonton

794

Orealiserade positiva/negativa värde­förändringar på säkrings­instrument†

7940

Orealiserade positiva/negativa värde­förändringar på säkrings­instrument†

796

Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

7960

Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

797

Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar*

7970

Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar*

7971

Förlust vid avyttring av im­ma­te­riella anlägg­nings­till­gångar

7972

Förlust vid avyttring av byggnader och mark

7973

Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier

799

Övriga rörelsekostnader*

7990

Övriga rörelsekostnader*

8 Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

80 Resultat från andelar i koncernföretag

Huvudkonton

Underkonton

801

Utdelning på andelar i koncern­företag

8010

Utdelning på andelar i koncern­företag

8012

Utdelning på andelar i dotter­företag

8016

Emissionsinsats, koncernföretag

802

Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag

8020

Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag

8022

Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag

803

Resultatandelar från handels­bolag (dotterföretag)

8030

Resultatandelar från handels­bolag (dotterföretag)

807

Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

8070

Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

8072

Nedskrivningar av andelar i dotterföretag

8076

Nedskrivningar av lång­fristiga fordringar hos moder­företag

8077

Nedskrivningar av lång­fristiga fordringar hos ­dotterföretag

808

Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

8080

Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

8082

Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag

8086

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag

8087

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag

81 Resultat från andelar i intresseföretag

Huvudkonton

Underkonton

811

Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8110

Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8111

Utdelningar på andelar i intresseföretag

8112

Utdelningar på andelar i gemensamt styrda företag

8113

Utdelningar på andelar i övriga ­företag som det finns ett ägarintresse i

8116

Emmissionsinsats, intresseföretag

8117

Emmissionsinsats, gemensamt styrda företag

8118

Emmissionsinsats, övriga företag som det finns ett ägarintresse i

812

Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8120

Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8121

Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag

8122

Resultat vid försäljning av andelar i gemensamt styrda företag

8123

Resultat vid försäljning av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

813

Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i)

8130

Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i)

8131

Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)

8132

Resultatandelar från handelsbolag (gemensamt styrda företag)

8133

Resultatandelar från handelsbolag (övriga företag som det finns ett ägarintresse i)

817

Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8170

Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8171

Nedskrivningar av andelar i intresseföretag

8172

Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag

8173

Nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag

8174

Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

8176

Nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8177

Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

818

Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag

8180

Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag

8181

Återföringar av nedskrivningar av andelar i intresseföretag

8182

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag

8183

Återföringar av nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag

8184

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

8186

Återföringar av nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8187

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

Huvudkonton

Underkonton

821

Utdelningar på andelar i andra företag*

8210

Utdelningar på andelar i andra företag*

8212

Utdelningar, övriga företag

8216

Insatsemissioner, övriga ­företag

822

Resultat vid försäljning av värdepapper i och lång­fristiga fordringar hos ­andra företag*

8220

Resultat vid försäljning av värdepapper i och lång­fristiga fordringar hos ­andra företag*

8221

Resultat vid försäljning av andelar i andra företag

8222

Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag

8223

Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)

823

Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar

8230

Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar

8231

Valutakursvinster på långfristiga fordringar

8236

Valutakursförluster på långfristiga fordringar

824

Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)

8240

Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)

825

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos och värdepapper i andra ­företag*

8250

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos och värdepapper i andra ­företag*

8251

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar

8252

Ränteintäkter från övriga värdepapper

8254

Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar

8255

Avkastningsskatt kapitalplacering

826

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos koncern­företag

8260

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos koncern­företag

8261

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos ­moderföretag

8262

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos dotter­företag

8263

Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag

827

Nedskrivningar av innehav av andelar i och lång­fristiga fordringar hos andra företag*

8270

Nedskrivningar av innehav av andelar i och lång­fristiga fordringar hos andra företag*

8271

Nedskrivningar av andelar i andra företag

8272

Nedskrivningar av lång­fristiga fordringar hos andra företag

8273

Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag

828

Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag

8280

Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag

8281

Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra företag

8282

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag

8283

Återföringar av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag

829

Värdering till verkligt värde, ­anläggningstillgångar†

8290

Värdering till verkligt värde, ­anläggningstillgångar†

8291

Orealiserade värde­förändringar på anläggningstillgångar†

8295

Orealiserade värde­förändringar på derivatinstrument†

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Huvudkonton

Underkonton

831

Ränteintäkter från ­omsättningstillgångar*

8310

Ränteintäkter från ­omsättningstillgångar*

8311

Ränteintäkter från bank

8312

Ränteintäkter från kort­fristiga ­placeringar

8313

Ränteintäkter från kort­fristiga fordringar

8314

Skattefria ränteintäkter*

8317

Ränteintäkter för dold ränte­kompensation

8319

Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar

832

Värdering till verkligt värde, ­omsättningstillgångar†

8320

Värdering till verkligt värde, ­omsättningstillgångar†

8321

Orealiserade värde­förändringar på omsättningstillgångar†

8325

Orealiserade värde­förändringar på derivatinstrument (om­sätt­nings­till­gångar)†

833

Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar*

8330

Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar*

8331

Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och ­placeringar

8336

Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar

834

Utdelningar på kortfristiga placeringar*

8340

Utdelningar på kortfristiga placeringar*

835

Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar*

8350

Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar*

836

Övriga ränteintäkter från koncernföretag

8360

Övriga ränteintäkter från koncernföretag

8361

Övriga ränteintäkter från moderföretag

8362

Övriga ränteintäkter från dotterföretag

8363

Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag

837

Nedskrivningar av kort­fristiga placeringar

8370

Nedskrivningar av kort­fristiga placeringar

838

Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga ­placeringar

8380

Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga ­placeringar

839

Övriga finansiella intäkter*

8390

Övriga finansiella intäkter*

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

Huvudkonton

Underkonton

840

Räntekostnader ­(gruppkonto)

8400

Räntekostnader ­(gruppkonto)

841

Räntekostnader för långfristiga skulder*

8410

Räntekostnader för långfristiga skulder*

8411

Räntekostnader för ­obligations-, förlags- och konvertibla lån

8412

Räntedel i årets pensionskostnad

8413

Räntekostnader för check­räk­nings­kredit

8415

Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut

8417

Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. †

8418

Avdragspost för ränte­sub­ven­tioner

8419

Övriga räntekostnader för långfristiga skulder

842

Räntekostnader för kortfristiga skulder*

8420

Räntekostnader för kortfristiga skulder*

8421

Räntekostnader till kreditinstitut

8422

Dröjsmålsräntor för ­leverantörsskulder*

8423

Räntekostnader för ­skatter och avgifter*

8424

Räntekostnader för byggnadskreditiv

8429

Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder

843

Valutakursdifferenser på skulder*

8430

Valutakursdifferenser på skulder*

8431

Valutakursvinster på ­skulder

8436

Valutakursförluster på skulder

844

Erhållna räntebidrag

8440

Erhållna räntebidrag

845

Orealiserade värde­förändringar på skulder†

8450

Orealiserade värde­förändringar på skulder†

8451

Orealiserade värde­förändringar på skulder†

8455

Orealiserade värde­förändringar på säkringsinstrument†

846

Räntekostnader till koncern­företag

8460

Räntekostnader till koncern­företag

8461

Räntekostnader till moder­företag

8462

Räntekostnader till ­dotterföretag

8463

Räntekostnader till andra koncernföretag

848

Aktiverade ränteutgifter†

8480

Aktiverade ränteutgifter†

849

Övriga skuldrelaterade poster

8490

Övriga skuldrelaterade poster

8491

Erhållet ackord på skulder till ­kreditinstitut m.m.

85 (Fri kontogrupp)

86 (Fri kontogrupp)

87 (Fri kontogrupp)

88 Bokslutsdispositioner

Huvudkonton

Underkonton

881

Förändring av periodiseringsfond

8810

Förändring av periodiseringsfond

8811

Avsättning till periodiseringsfond*

8819

Återföring från pe­riodi­se­rings­fond*

882

Mottagna koncernbidrag

8820

Mottagna koncernbidrag

883

Lämnade koncernbidrag

8830

Lämnade koncernbidrag

884

Lämnade gottgörelser

8840

Lämnade gottgörelser

885

Förändring av över­avskrivningar*

8850

Förändring av över­avskrivningar*

8851

Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggnings­till­gångar

8852

Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar

8853

Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier

886

Förändring av ersättningsfond

8860

Förändring av ersättningsfond

8861

Avsättning till ersättningsfond för inventarier

8862

Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar

8864

Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel

8865

Ianspråktagande av ersätt­nings­fond för avskriv­ningar

8866

Ianspråktagande av ersätt­nings­fond för annat än avskriv­ningar

8869

Återföring från ersättningsfond

889

Övriga boksluts­dispositioner

8890

Övriga boksluts­dispositioner

8892

Nedskrivningar av kon­so­li­de­rings­karak­tär av anlägg­nings­till­gångar

8896

Förändring av lagerreserv

8899

Övriga boksluts­dispositioner

89 Skatter och årets resultat

Huvudkonton

Underkonton

891

Skatt som belastar årets resultat*

8910

Skatt som belastar årets resultat*

892

Skatt på grund av ändrad beskattning

8920

Skatt på grund av ändrad beskattning

893

Restituerad skatt

8930

Restituerad skatt

894

Uppskjuten skatt†

8940

Uppskjuten skatt†

898

Övriga skatter

8980

Övriga skatter

899

Resultat*

8990

Resultat*

8999

Årets resultat*