Innehåll

KONTOPLAN FRÅN BAS-ORGANISATIONEN

BAS 2022

*

=

Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring.

=

Kontot används inte av de företag som valt att tillämpa K2-regler.

1 Tillgångar

10 Immateriella anläggningstillgångar

Huvudkonton

Underkonton

1010

Utvecklingsutgifter†

1011

Balanserade utgifter för utveckling†

1012

Balanserade utgifter för programvaror†

1018

Ackumulerade nedskrivningar på balanserade ­utgifter†

1019

Ackumulerade avskrivningar på balanserade ­utgifter†

1020

Koncessioner m.m.

1028

Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.

1029

Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m.

1030

Patent*

1038

Ackumulerade nedskrivningar på patent

1039

Ackumulerade avskrivningar på patent*

1040

Licenser

1048

Ackumulerade nedskrivningar på licenser

1049

Ackumulerade avskrivningar på licenser

1050

Varumärken

1058

Ackumulerade nedskrivningar på varumärken

1059

Ackumulerade avskrivningar på varumärken

1060

Hyresrätter, tomträtter och liknande­*

1068

Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande

1069

Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande*

1070

Goodwill

1078

Ackumulerade nedskrivningar på goodwill

1079

Ackumulerade avskrivningar på goodwill

1080

Förskott för immateriella anläggnings­tillgångar†

1081


1088

Pågående projekt för ­immateriella anläggnings­tillgångar †

Förskott för immateriella anläggningstillgångar

11 Byggnader och mark

Huvudkonton

Underkonton

1110

Byggnader*

1111

Byggnader på egen mark

1112

Byggnader på annans mark

1118

Ackumulerade nedskrivningar på byggnader

1119

Ackumulerade avskrivningar på byggnader*

1120

Förbättringsutgifter på annans fastighet

1129

Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

1130

Mark*

1140

Tomter och obebyggda mark­områden

1150

Markanläggningar*

1158

Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar

1159

Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar*

1180

Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark

1181

1188

Pågående ny-, till- och ombyggnad

Förskott för byggnader
och mark

12 Maskiner och inventarier

Huvudkonton

Underkonton

1210

Maskiner och andra tekniska ­anläggningar*

1211

1213

Maskiner

Andra tekniska anläggningar

1218

Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

1219

Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska ­anläggningar*

1220

Inventarier och verktyg*

1221

Inventarier

1222

Byggnadsinventarier

1223

Markinventarier

1225

Verktyg

1228

Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg

1229

Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg*

1230

Installationer

1231

Installationer på egen ­fastighet

1232

Installationer på annans fastighet

1238

Ackumulerade nedskrivningar på installationer

1239

Ackumulerade avskrivningar på installationer

1240

Bilar och andra transportmedel*

1241

1242

Personbilar

Lastbilar

1243

Truckar

1244

Arbetsmaskiner

1245

Traktorer

1246

Motorcyklar, mopeder och skotrar

1247

Båtar, flygplan och helikoptrar

1248

Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra transportmedel

1249

Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel*

1250

Datorer*

1251

Datorer, företaget

1257

Datorer, personal

1258

Ackumulerade nedskrivningar på datorer

1259

Ackumulerade avskrivningar på datorer*

1260

Leasade tillgångar†

1269

Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar†

1280

Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inventarier

1281


1288

Pågående nyanläggningar, ­maskiner och inventarier

Förskott för maskiner och inventa­rier

1290

Övriga materiella anläggningstillgångar*

1291

1292

Konst och liknande ­tillgångar*

Djur som klassificeras som anläggningstillgång

1298

Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar

1299

Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar*

13 Finansiella anläggningstillgångar

Huvudkonton

Underkonton

1310

Andelar i koncernföretag

1311

Aktier i noterade svenska koncernföretag

1312

Aktier i onoterade svenska koncernföretag

1313

Aktier i noterade utländska koncernföretag

1314

Aktier i onoterade utländska koncernföretag

1316

Andra andelar i svenska koncernföretag

1317

Andra andelar i utländska koncernföretag

1318

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncern­företag

1320

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

1321

Långfristiga fordringar hos ­moderföretag

1322

Långfristiga fordringar hos dotterföretag

1323

Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag

1328

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos koncernföretag

1330


Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga ­företag som det finns ett ägarintresse i

1331

1332

Andelar i intresseföretag

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag

1333

Andelar i gemensamt styrda företag

1334

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag

1336

Andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1337

Ackumulerade nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1338Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga ­företag som det finns ett ägarintresse i

1340


Långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1341


1342

Långfristiga fordringar hos intresseföretag

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag

1343

Långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

1344

Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

1346

Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1347


Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1348Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1350

Andelar och värdepapper i andra företag*

1351

1352

Andelar i noterade ­företag

Andra andelar

1353

Andelar i bostadsrätts­föreningar

1354

Obligationer

1356

Andelar i ekonomiska föreningar, ­övriga ­företag

1357

Andelar i handelsbolag, andra företag

1358

Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper

1360

Lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del

1369

Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående enligt ABL, långfristig del

1370

Uppskjuten skattefordran†

1380

Andra långfristiga ­fordringar*

1381

Långfristiga revers­fordringar

1382

Långfristiga fordringar hos ­anställda

1383

Lämnade depositioner, lång­fristiga

1384

Derivat

1385

Kapitalförsäkring

1387

Långfristiga kontraktsfordringar

1388

Långfristiga kundfordringar

1389

Ackumulerade nedskrivningar av andra lång­fristiga fordringar

14 Lager, produkter i arbete och pågående arbeten

Huvudkonton

Underkonton

1410

Lager av råvaror*

1419

Förändring av lager av ­råvaror*

1420

Lager av tillsatsmaterial och ­förnödenheter

1429

Förändring av lager av tillsats­material och förnöden­heter

1440

Produkter i arbete*

1449

Förändring av produkter i arbete*

1450

Lager av färdiga varor*

1459

Förändring av lager av ­färdiga ­varor*

1460

Lager av handelsvaror*

1465

Lager av varor VMB

1466

Nedskrivning av varor VMB

1467

Lager av varor VMB förenklad

1469

Förändring av lager av handels­varor*

1470

Pågående arbeten*

1471

Pågående arbeten, nedlagda kostnader

1478

Pågående arbeten, ­fakturering

1479

Förändring av pågående arbeten*

1480

Förskott för varor och tjänster*

1481

1489

Remburser

Övriga förskott till ­leverantörer

1490

Övriga lagertillgångar*

1491

Lager av värdepapper

1492

Lager av fastigheter

1493

Djur som klassificeras som omsättningstillgång

15 Kundfordringar

Huvudkonton

Underkonton

1510

Kundfordringar*

1511

Kundfordringar

1512

Belånade kundfordringar ­(factoring)

1513

Kundfordringar – delad faktura*

1516

Tvistiga kundfordringar

1518

Ej reskontraförda kundfordringar

1519

Nedskrivning av kund­fordringar*

1520

Växelfordringar

1525

Osäkra växelfordringar

1529

Nedskrivning av växelfordringar

1530

Kontraktsfordringar

1531

Kontraktsfordringar

1532

Belånade kontrakts­fordringar

1536

Tvistiga kontrakts­fordringar

1539

Nedskrivning av kontrakts­fordringar

1550

Konsignationsfordringar

1560

Kundfordringar hos koncern­företag

1561

1562

Kundfordringar hos moder­företag

Kundfordringar hos dotter­företag

1563

Kundfordringar hos andra koncernföretag

1568

Ej reskontraförda kundfordringar hos koncern­företag

1569

Nedskrivning av kundfordringar hos koncern­företag

1570


Kundfordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1571


1572

Kundfordringar hos intresseföretag

Kundfordringar hos gemensamt styrda företag

1573

Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1580

Fordringar för kontokort och ­kuponger*

16 Övriga kortfristiga fordringar

Huvudkonton

Underkonton

1610

Kortfristiga fordringar hos ­anställda*

1611

1612

Reseförskott

Kassaförskott

1613

Övriga förskott

1614

Tillfälliga lån till anställda

1619

Övriga fordringar hos ­anställda

1620

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

1630

Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)*

1640

Skattefordringar*

1650

Momsfordran*

1660

Kortfristiga fordringar hos koncernföretag

1661

Kortfristiga fordringar hos moderföretag

1662

Kortfristiga fordringar hos dotterföretag

1663

Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag

1670


Kortfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1671


1672

Kortfristiga fordringar hos intresseföretag

Kortfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

1673

Kortfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

1680

Andra kortfristiga ­fordringar*

1681

1682

Utlägg för kunder

Kortfristiga lånefordringar

1683

Derivat

1684

Kortfristiga fordringar hos leverantörer

1685

Kortfristiga fordringar hos ­delägare eller närstående

1687

Kortfristig del av lång­fristiga fordringar

1688

Fordran arbetsmarknadsförsäkringar

1689

Övriga kortfristiga ­fordringar

1690

Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Huvudkonton

Underkonton

1710

Förutbetalda hyres­kostnader*

1720

Förutbetalda leasingavgifter*

1730

Förutbetalda försäkringspremier*

1740

Förutbetalda ränte­kostnader*

1750

Upplupna hyresintäkter*

1760

Upplupna ränteintäkter*

1770

Tillgångar av kostnads­natur

1780

Upplupna avtalsintäkter

1790

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna ­intäkter*

18 Kortfristiga placeringar

Huvudkonton

Underkonton

1810

Andelar i börsnoterade ­företag*

1820

Obligationer

1830

Konvertibla skuldebrev

1860

Andelar i koncernföretag, kortfristigt

1880

Andra kortfristiga ­placeringar*

1886

Derivat

1889

Andelar i övriga företag

1890

Nedskrivning av kort­fristiga placeringar*

19 Kassa och bank

Huvudkonton

Underkonton

1910

Kassa*

1911

Huvudkassa

1912

Kassa 2

1913

Kassa 3

1920

PlusGiro*

1930

Företagskonto/checkkonto/affärskonto*

1940

Övriga bankkonton*

1950

Bankcertifikat

1960

Koncernkonto moder­företag

1970

Särskilda bankkonton

1972

Upphovsmannakonto

1973

Skogskonto

1974

Spärrade bankmedel

1979

Övriga särskilda bank­konton

1980

Valutakonton

1990

Redovisningsmedel

2 Eget kapital och skulder

20 Eget kapital

Huvudkonton

Underkonton

Eget kapital för enskild närings­idkare och delägare 1 i handels- och kommanditbolag

2010

Eget kapital, delägare 1*

2011

Egna varuuttag*

2013

Övriga egna uttag*

2017

Årets kapitaltillskott*

2018

Övriga egna insättningar*

2019

Årets resultat, delägare 1*

Eget kapital för delägare 2–4 i ­handels- och kommanditbolag

2020

Eget kapital, delägare 2*

2030

Eget kapital, delägare 3*

2040

Eget kapital, delägare 4*

Expansionsfond för enskild närings­idkare

2050

Avsättning till expansionsfond

Eget kapital i ideella föreningar och ­stiftelser

2060

Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund*

2061


2065

Eget kapital/stiftelse­kapital/grundkapital

Förändring i fond för ­verkligt värde

2066

Värdesäkringsfond

2067

Balanserad vinst eller förlust/
balanserat kapital

2068

Vinst eller förlust från ­föregående år

2069

Årets resultat

2070

Ändamålsbestämda ­medel*

2071

2072

Ändamål 1

Ändamål 2

Eget kapital i aktiebolag och ­ekonomiska föreningar

2080

Bundet eget kapital

2081
2082

Aktiekapital*
Ej registrerat aktiekapital

2083

Medlemsinsatser*

2084

Förlagsinsatser

2085

Uppskrivningsfond

2086

Reservfond*

2087

Bunden överkursfond (aktiebolag)

2087

Insatsemission (ekonomiska föreningar)

2088

Fond för yttre underhåll

2089

Fond för utvecklingsutgifter

2090

Fritt eget kapital*

2091

Balanserad vinst eller ­förlust*

2092

Mottagna/lämnade ­koncernbidrag†

2093

Erhållna aktieägartillskott

2094

Egna aktier

2095

Fusionsresultat

2096

Fond för verkligt värde†

2097

Fri överkursfond

2098

Vinst eller förlust från ­föregående år*

2099

Årets resultat*

21 Obeskattade reserver

Huvudkonton

Underkonton

Periodiseringsfonder för juridiska personer och enskilda närings­idkare

2110

Periodiseringsfonder

2120

Periodiseringsfonder

2120

Periodiseringsfond 2020*

2121

Periodiseringsfond 2021*

2122

Periodiseringsfond 2022*

2123

Periodiseringsfond 2023*

2124

Periodiseringsfond 2024*

2125

Periodiseringsfond 2015*

2126

Periodiseringsfond 2016*

2127

Periodiseringsfond 2017*

2128

Periodiseringsfond 2018*

2129

Periodiseringsfond 2019*

2130

Periodiseringsfonder

2130

Periodiseringsfond 2020 – nr 2

2131

Periodiseringsfond 2021 – nr 2

2132

Periodiseringsfond 2022 – nr 2

2133

Periodiseringsfond 2023 – nr 2

2134

Periodiseringsfond 2024 – nr 2

2135

Periodiseringsfond 2015 – nr 2

2136

Periodiseringsfond 2016 – nr 2

2137

Periodiseringsfond 2017 – nr 2

2138

Periodiseringsfond 2018 – nr 2

2139

Periodiseringsfond 2019 – nr 2

Övriga obeskattade reserver

2150

Ackumulerade över­avskrivningar*

2151

Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

2152

Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar

2153

Ackumulerade överavskrivningar på maskiner och inventarier

2160

Ersättningsfond

2161

Ersättningsfond maskiner och ­inventarier

2162

Ersättningsfond byggnader och markanläggningar

2164

Ersättningsfond för djur­lager i jordbruk och ­renskötsel

2190

Övriga obeskattade ­reserver

2196

Lagerreserv

2199

Övriga obeskattade ­reserver

22 Avsättningar

Huvudkonton

Underkonton

2210

Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen*

2220

Avsättningar för garantier*

2230

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2240

Avsättningar för uppskjutna skatter†

2250

Övriga avsättningar för skatter

2252

Avsättningar för tvistiga skatter

2253

Avsättningar särskild löneskatt, deklarationspost

2290

Övriga avsättningar*

23 Långfristiga skulder

Huvudkonton

Underkonton

2310

Obligations- och förlagslån

2320

Konvertibla lån och ­liknande

2321

Konvertibla lån

2322

Lån förenade med optionsrätt

2323

2324

Vinstandelslån

Kapitalandelslån

2330

Checkräkningskredit*

Alternativ 1

2331

Checkräkningskredit 1

2332

Checkräkningskredit 2

Alternativ 2

2331

Utnyttjad checkräkningskredit 1

2332

Utnyttjad checkräkningskredit 2

2335

Beviljad checkräkningskredit 1

2336

Beviljad checkräkningskredit 2

2340

Byggnadskreditiv

2350

Andra långfristiga skulder till ­kreditinstitut*

2351

2355

Fastighetslån, långfristig del

Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut

2359

Övriga långfristiga lån från kreditinstitut

2360

Långfristiga skulder till koncernföretag

2361

Långfristiga skulder till moder­företag

2362

Långfristiga skulder till dotter­företag

2363

Långfristiga skulder till andra koncernföretag

2370


Långfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2371


2372

Långfristiga skulder till intresseföretag

Långfristiga skulder till gemensamt styrda företag

2373

Långfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2390

Övriga långfristiga skulder*

2391

Avbetalningskontrakt, långfristig del

2392

Villkorliga långfristiga skulder

2393

Lån från närstående personer, långfristig del*

2394

Långfristiga leverantörs­krediter

2395

Andra långfristiga lån i ­utländsk valuta

2396

Derivat

2397

Mottagna depositioner, lång­fristiga

2399

Övriga långfristiga skulder

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

Huvudkonton

Underkonton

2410

Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut*

2411

Kortfristiga lån från kreditinstitut

2412

Byggnadskreditiv, kortfristig del

2417

Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut

2419

Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut

2420

Förskott från kunder*

2421

Ej inlösta presentkort

2429

Övriga förskott från kunder

2430

Pågående arbeten

2431

Pågående arbeten, ­fakturering

2438

Pågående arbeten, nedlagda kostnader

2439

Beräknad förändring av pågående arbeten

2440

Leverantörsskulder*

2441

Leverantörsskulder

2443

Konsignationsskulder

2445

Tvistiga leverantörs­skulder

2448

Ej reskontraförda leverantörs­skulder

2450

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

2460

Leverantörsskulder till koncern­företag

2461

Leverantörsskulder till moder­företag

2462

Leverantörsskulder till dotter­företag

2463

Leverantörsskulder till andra koncern­företag

2470


Leverantörsskulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2471


2472

Leverantörsskulder till intresseföretag

Leverantörsskulder till gemensamt styrda företag

2473

Leverantörsskulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2480

Checkräkningskredit, kortfristig*

2490

Övriga kortfristiga skulder

2491

Avräkning spelarrangörer

till kreditinstitut, kunder och

2492

Växelskulder

leverantörer*

2499

Andra övriga kortfristiga skulder

25 Skatteskulder

Huvudkonton

Underkonton

2510

Skatteskulder*

2512

Beräknad inkomstskatt

2513

Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift

2514

Beräknad särskild löneskatt på pensions­kostnader

2515

Beräknad avkastningsskatt

2517

Beräknad utländsk skatt

2518

Betald F-skatt

26 Moms och särskilda punktskatter

Huvudkonton

Underkonton

2610

Utgående moms, 25 %*

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %*

2612

Utgående moms på egna uttag, 25 %*

2613

Utgående moms för uthyrning, 25 %*

2614

Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 25 %*

2615

Utgående moms, import av varor, 25 %*

2616

Utgående moms VMB, 25 %*

2618

Vilande utgående moms, 25 %

2620

Utgående moms, 12 %*

2621

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %*

2622

Utgående moms på egna uttag, 12 %*

2623

Utgående moms för uthyrning, 12 %*

2624

Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 12 %*

2625

Utgående moms, import av varor, 12 %*

2626

Utgående moms VMB, 12 %*

2628

Vilande utgående moms, 12 %

2630

Utgående moms, ­6 %*

2631

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %*

2632

Utgående moms på egna uttag, 6 %*

2633

Utgående moms för uthyrning,
6 %*

2634

Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 6 %*

2635

Utgående moms, import av varor, 6 %*

2636

Utgående moms VMB, 6 %*

2638

Vilande utgående moms, 6 %

2640

Ingående moms*

2641

Debiterad ingående moms*

2642

Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet*

2645

Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet*

2646

Ingående moms på ­uthyrning*

2647

Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige*

2648

Vilande ingående moms*

2649

Ingående moms, blandad verksamhet*

2650

Redovisningskonto för moms*

2660

Särskilda punktskatter

2661

Reklamskatt

2669

Övriga punktskatter

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

Huvudkonton

Underkonton

2710

Personalskatt*

2730

Lagstadgade sociala ­avgifter och särskild ­löneskatt*

2731


2732

Avräkning lagstadgade sociala avgifter

Avräkning särskild löneskatt

2740

Avtalade sociala avgifter*

2750

Utmätning i lön m.m.

2760

Semestermedel

2761

Avräkning semesterlöner

2762

Semesterlönekassa

2790

Övriga löneavdrag*

2791

Personalens intressekonto

2792

Lönsparande

2793

Gruppförsäkringspremier

2794

Fackföreningsavgifter

2795

Mätnings- och gransknings­arvoden

2799

Övriga löneavdrag

28 Övriga kortfristiga skulder

Huvudkonton

Underkonton

2810

Avräkning för factoring och belånade kontrakts­fordringar

2811

2812

Avräkning för factoring

Avräkning för belånade kontraktsfordringar

2820

Kortfristiga skulder till ­anställda*

2821

Löneskulder

2822

Reseräkningar

2823

Tantiem, gratifikationer

2829

Övriga kortfristiga skulder till ­anställda

2830

Avräkning för annans ­räkning

2840

Kortfristiga låneskulder*

2841

Kortfristig del av lång­fristiga skulder

2849

Övriga kortfristiga låne­skulder

2850

Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)

2852

Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt

2860

Kortfristiga skulder till koncern­företag

2861

Kortfristiga skulder till moder­företag

2862

Kortfristiga skulder till dotter­företag

2863

Kortfristiga skulder till andra koncernföretag

2870


Kortfristiga skulder till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2871


2872

Kortfristiga skulder till intresseföretag

Kortfristiga skulder till gemensamt styrda företag

2873

Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i

2880

Skuld erhållna bidrag

2890

Övriga kortfristiga skulder*

2891

Skulder under indrivning

2892

Inre reparationsfond/underhållsfond

2893

Skulder till närstående personer, kortfristig del

2895

Derivat (kortfristiga skulder)

2897

Mottagna depositioner, kortfristiga

2898

Outtagen vinstutdelning

2899

Övriga kortfristiga skulder

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Huvudkonton

Underkonton

2910

Upplupna löner*

2911

Löneskulder

2912

Ackordsöverskott

2919

Övriga upplupna löner

2920

Upplupna semesterlöner*

2930

Upplupna pensions­kostnader

2931

Upplupna pensions­utbetalningar

2940

Upplupna lagstadgade ­sociala och andra avgifter*

2941

Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter

2942

Beräknad upplupen särskild
löneskatt

2943

Beräknad upplupen ­särskild löneskatt på ­pensionskostnader, deklarationspost

2944

Beräknad upplupen avkastnings­skatt på pensions­kostnader

2950

Upplupna avtalade sociala avgifter*

2951

Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar

2959

Upplupna avtalade pensionsförsäkringsavgifter, deklarationspost

2960

Upplupna räntekostnader*

2970

Förutbetalda intäkter*

2971

Förutbetalda hyresintäkter

2972

Förutbetalda medlems­avgifter

2979

Övriga förutbetalda ­intäkter

2980

Upplupna avtalskostnader

2990

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda ­intäkter*

2991

2992

Beräknat arvode för ­bokslut

Beräknat arvode för ­revision

2993

Ospecificerad skuld till leverantörer

2998

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda ­intäkter

2999

OBS-konto*

3 Rörelsens inkomster/intäkter

30–34 Huvudintäkter (fria kontogrupper)

(nedanstående konton är enbart exempel)

Huvudkonton

Underkonton

3000

Försäljning inom Sverige*

3001

Försäljning inom Sverige, 25 % moms*

3002

Försäljning inom Sverige, 12 % moms*

3003

Försäljning inom Sverige, 6 % moms*

3004

Försäljning inom Sverige, momsfri*

3100

Försäljning av varor utanför Sverige*

3105

Försäljning varor till land utanför EU*

3106

Försäljning varor till annat EU-land, momspliktig*

3108

Försäljning varor till annat EU-land, momsfri*

3200

Försäljning VMB och omvänd moms*

3211

Försäljning positiv VMB, 25 % moms*

3212

Försäljning negativ VMB, 25 % moms*

3231

Försäljning inom byggsektorn, omvänd skatteskyldighet moms*

3300

Försäljning av tjänster utanför Sverige*

3305

Försäljning tjänster till land utanför EU*

3308

Försäljning tjänster till annat EU-land*

3400

Försäljning, egna uttag*

3401

Egna uttag momspliktiga, 25 %*

3402

Egna uttag momspliktiga, 12 %*

3403

Egna uttag mompliktiga, 6 %*

3404

Egna uttag, momsfria*

35 Fakturerade kostnader

Huvudkonton

Underkonton

3500

Fakturerade kostnader (grupp­konto)*

3510

Fakturerat emballage*

3511

Fakturerat emballage

3518

Returnerat emballage

3520

Fakturerade frakter*

3521

Fakturerade frakter, EU-land*

3522

Fakturerade frakter, export*

3530

Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.*

3540

Faktureringsavgifter*

3541

Faktureringsavgifter, EU-land*

3542

Faktureringsavgifter, export*

3550

Fakturerade rese­kostnader

3560

Fakturerade kostnader till koncernföretag

3561

Fakturerade kostnader till moderföretag

3562

Fakturerade kostnader till dotterföretag

3563

Fakturerade kostnader till andra koncernföretag

3570


Fakturerade kostnader till intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

3590

Övriga fakturerade ­kostnader

36 Rörelsens sidointäkter

Huvudkonton

Underkonton

3600

Rörelsens sidointäkter (gruppkonto)*

3610

Försäljning av material

3611

Försäljning av råmaterial

3612

Försäljning av skrot

3613

Försäljning av förbruknings­material

3619

Försäljning av övrigt ­material

3620

Tillfällig uthyrning av ­personal

3630

Tillfällig uthyrning av transportmedel

3670

Intäkter från värdepapper

3671

Försäljning av värde­papper

3672

Utdelning från värde­papper

3679

Övriga intäkter från värdepapper

3680

Management fees

3690

Övriga sidointäkter

37 Intäktskorrigeringar

Huvudkonton

Underkonton

3700

Intäktskorrigeringar (gruppkonto)

3710

Ofördelade intäkts­reduktioner

3730

Lämnade rabatter*

3731

Lämnade kassarabatter

3732

Lämnade mängdrabatter

3740

Öres- och kronutjämning*

3750

Punktskatter

3751

Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)

3752

Skuldförda punktskatter (debet­konto)

3790

Övriga intäkts­korrigeringar

38 Aktiverat arbete för egen räkning

Huvudkonton

Underkonton

3800

Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)*

3840

Aktiverat arbete (material)

3850

Aktiverat arbete ­(omkostnader)

3870

Aktiverat arbete ­(personal)

39 Övriga rörelseintäkter

Huvudkonton

Underkonton

3900

Övriga rörelseintäkter (grupp­konto)*

3910

Hyres- och arrende­intäkter

3911

3912

Hyresintäkter

Arrendeintäkter

3913

Frivilligt momspliktiga ­hyresintäkter*

3914

Övriga momspliktiga ­hyresintäkter

3920

Provisionsintäkter, licens­intäkter och royalties

3921

3922

Provisionsintäkter

Licensintäkter och ­royalties

3925

Franchiseintäkter

3940

Orealiserade negativa/positiva värde­förändringar på säkrings­instrument †

3950

Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar

3960

Valutakursvinster på fordringar och skulder av ­rörelsekaraktär*

3970

Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggnings­tillgångar*

3971


3972

Vinst vid avyttring av ­immateriella anläggnings­tillgångar

Vinst vid avyttring av byggnader och mark

3973

Vinst vid avyttring av ­maskiner och inventarier

3980

Erhållna offentliga bidrag*

3981

Erhållna EU-bidrag

3985

Erhållna statliga bidrag

3987

Erhållna kommunala ­bidrag

3988

Erhållna offentliga bidrag för personal

3989

Övriga erhållna offentliga bidrag

3990

Övriga ersättningar, bidrag och intäkter

3991

3992

Konfliktersättning

Erhållna skadestånd

3993

Erhållna donationer och gåvor

3994

Försäkrings­ersättningar

3995

Erhållet ackord på skulder av ­rörelsekaraktär

3996

Erhållna reklambidrag

3997

Sjuklöneersättning

3998

Återbäring av överskott från försäkringsföretag

3999

Övriga rörelseintäkter

4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

40–45 Inköp av varor och material (fria kontogrupper)

(nedanstående konton är enbart exempel)

Huvudkonton

Underkonton

4000

Inköp av varor från Sverige*

4200

Sålda varor VMB*

4211

Sålda varor positiv VMB, 25 %*

4212

Sålda varor negativ VMB, 25 %*

4400

Momspliktiga inköp i Sverige*

4415

Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 %*

4416

Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %

4417

Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %

4425

Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 %

4426

Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 12 %*

4427

Inköpta tjänster i Sverige, omvänd skattskyldighet, 6 %*

4500

Övriga momspliktiga inköp*

4515

Inköp av varor från annat EU-land, 25 %*

4516

Inköp av varor från annat EU-land, 12 %*

4517

Inköp av varor från annat EU-land, 6 %*

4518

Inköp av varor från annat EU-land, momsfri*

4531

Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 %*

4532

Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 12 %*

4533

Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 6 %*

4535

Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %*

4536

Inköp av tjänster från annat EU-land, 12 %*

4537

Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 %*

4538

Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri*

4545

Import av varor, 25 %*

4546

Import av varor, 12 %*

4547

Import av varor, 6 %*

46 Legoarbeten, underentreprenader

Huvudkonton

Underkonton

4600

Legoarbeten och underentreprenader ­(gruppkonto)*

47 Reduktion av inköpspriser

Huvudkonton

Underkonton

4700

Reduktion av inköpspriser (gruppkonto)*

4730

Erhållna rabatter

4731

Erhållna kassarabatter

4732

Erhållna mängdrabatter
(inkl. bonus)

4733

Erhållet aktivitetsstöd

4790

Övriga reduktioner av ­inköpspriser

48 (Fri kontogrupp)

49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten

Huvudkonton

Underkonton

4900

Förändring av lager ­(gruppkonto)*

4910

Förändring av lager av ­råvaror*

4920

Förändring av lager av ­tillsatsmaterial och ­förnödenheter

4940

Förändring av produkter i ­arbete*

4944

Förändring av produkter i arbete, material och ­utlägg

4945

Förändring av produkter i arbete, omkostnader

4947

Förändring av produkter i arbete, personal­kostnader

4950

Förändring av lager av ­färdiga ­varor*

4960

Förändring av lager av handels­varor*

4970

Förändring av pågående arbeten, nedlagda ­kostnader*

4974

Förändring av pågående arbeten, material och ­utlägg

4975

Förändring av pågående arbeten, omkostnader

4977

Förändring av pågående arbeten, personal­kostnader

4980

Förändring av lager av värde­papper

4981

Sålda värdepappers anskaffnings­värde

4987

Nedskrivning av värdepapper

4988

Återföring av nedskrivning av ­värdepapper

5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

50 Lokalkostnader

Huvudkonton

Underkonton

5000

Lokalkostnader ­(gruppkonto)

5010

Lokalhyra*

5011

Hyra för kontorslokaler

5012

Hyra för garage

5013

Hyra för lagerlokaler

5020

El för belysning*

5030

Värme*

5040

Vatten och avlopp*

5050

Lokaltillbehör

5060

Städning och renhållning*

5061

Städning

5062

Sophämtning

5063

Hyra för sopcontainer

5064

Snöröjning

5065

Trädgårdsskötsel

5070

Reparation och underhåll av ­lokaler*

5090

Övriga lokalkostnader

5098

Övriga lokalkostnader, avdrags­gilla

5099

Övriga lokalkostnader, ej avdrags­gilla

51 Fastighetskostnader

Huvudkonton

Underkonton

5100

Fastighetskostnader (gruppkonto)

5110

Tomträttsavgäld/arrende

5120

El för belysning*

5130

Värme*

5131

Uppvärmning

5132

Sotning

5140

Vatten och avlopp*

5160

Städning och renhållning*

5161

Städning

5162

Sophämtning

5163

Hyra för sopcontainer

5164

Snöröjning

5165

Trädgårdsskötsel

5170

Reparation och underhåll av ­fastighet*

5190

Övriga fastighets­kostnader

5191

Fastighetsskatt/fastighetsavgift

5192

Fastighetsförsäkrings­premier

5193

Fastighetsskötsel och ­förvaltning

5198

Övriga fastighetskostnader, ­avdragsgilla

5199

Övriga fastighetskostnader, ej ­avdragsgilla

52 Hyra av anläggningstillgångar

Huvudkonton

Underkonton

5200

Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)*

5210

Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar

5211

Korttidshyra av maskiner och andra tekniska ­anläggningar

5212

Leasing av maskiner
och andra tekniska ­anläggningar

5220

Hyra av inventarier och verktyg

5221

Korttidshyra av inventarier och verktyg

5222

Leasing av inventarier och verktyg

5250

Hyra av datorer

5251

Korttidshyra av datorer

5252

Leasing av datorer

5290

Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar

53 Energikostnader

Huvudkonton

Underkonton

5300

Energikostnader ­(gruppkonto)*

5310

El för drift

5320

Gas

5330

Eldningsolja

5340

Stenkol och koks

5350

Torv, träkol, ved och annat träbränsle

5360

Bensin, fotogen och motor­brännolja

5370

Fjärrvärme, kyla och ånga

5380

Vatten

5390

Övriga energikostnader

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Huvudkonton

Underkonton

5400

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)

5410

Förbrukningsinventarier*

5411

Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år

5412

Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre

5420

Programvaror*

5430

Transportinventarier

5440

Förbrukningsemballage

5460

Förbrukningsmaterial*

5480

Arbetskläder och skyddsmaterial

5490

Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

5491

Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år

5492

Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre

5493

Övrigt förbrukningsmaterial

55 Reparation och underhåll

Huvudkonton

Underkonton

5500

Reparation och underhåll (gruppkonto)*

5510

Reparation och underhåll av ­maskiner och andra tekniska ­anläggningar

5520

Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.

5530

Reparation och underhåll av ­installationer

5550

Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier

5580

Underhåll och tvätt av arbets­kläder

5590

Övriga kostnader för reparation och underhåll

56 Kostnader för transportmedel

Huvudkonton

Underkonton

5600

Kostnader för transportmedel (gruppkonto)*

5610

Personbilskostnader

5611

Drivmedel för person­bilar*

5612

Försäkring och skatt för ­personbilar*

5613

Reparation och underhåll av ­personbilar*

5615

Leasing av personbilar*

5616

Trängselskatt, avdragsgill

5619

Övriga personbils­kostnader

5620

Lastbilskostnader

5630

Truckkostnader

5640

Kostnader för arbets­maskiner

5650

Traktorkostnader

5660

Motorcykel-, moped- och skoterkostnader

5670

Båt-, flygplans- och ­helikopterkostnader

5690

Övriga kostnader för transportmedel

57 Frakter och transporter

Huvudkonton

Underkonton

5700

Frakter och transporter (gruppkonto)*

5710

Frakter, transporter och försäkringar vid varu­distribution

5720

Tull- och speditions­kostnader m.m.

5730

Arbetstransporter

5790

Övriga kostnader för ­frakter och transporter

58 Resekostnader

Huvudkonton

Underkonton

5800

Resekostnader ­(gruppkonto)*

5810

Biljetter*

5820

Hyrbilskostnader*

5830

Kost och logi

5831

Kost och logi i Sverige*

5832

Kost och logi i utlandet*

5890

Övriga resekostnader

59 Reklam och PR

Huvudkonton

Underkonton

5900

Reklam och PR ­(gruppkonto)*

5910

Annonsering

5920

Utomhus- och trafikreklam

5930

Reklamtrycksaker och direkt­reklam

5940

Utställningar och mässor

5950

Butiksreklam och återförsäljar­reklam

5960

Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och ­tävlingar

5970

Film-, radio-, TV- och ­internetreklam

5980

PR, institutionell reklam och sponsring

5990

Övriga kostnader för ­reklam och PR

60 Övriga försäljningskostnader

Huvudkonton

Underkonton

6000

Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)

6010

Kataloger, prislistor m.m.

6020

Egna facktidskrifter

6030

Speciella orderkostnader

6040

Kontokortsavgifter

6050

Försäljningsprovisioner

6055

Franchisekostnader o.dyl.

6060

Kreditförsäljnings­kostnader

6061

6062

Kreditupplysning

Inkasso och KFM-avgifter

6063

Kreditförsäkringspremier

6064

Factoringavgifter

6069

Övriga kreditförsäljnings­kostnader

6070

Representation

6071

Representation, ­avdragsgill*

6072

Representation, ej avdrags­gill*

6080

Bankgarantier

6090

Övriga försäljnings­kostnader*

61 Kontorsmateriel och trycksaker

Huvudkonton

Underkonton

6100

Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)*

6110

Kontorsmateriel

6150

Trycksaker

62 Tele och post

Huvudkonton

Underkonton

6200

Tele och post (gruppkonto)

6210

Telekommunikation*

6211

Fast telefoni

6212

Mobiltelefon

6213

Mobilsökning

6214

Fax

6215

Telex

6230

Datakommunikation

6250

Postbefordran*

63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

Huvudkonton

Underkonton

6300

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto)

6310

Företagsförsäkringar*

6320

Självrisker vid skada

6330

Förluster i pågående ­arbeten

6340

Lämnade skadestånd

6341

Lämnade skadestånd, ­avdragsgilla

6342

Lämnade skadestånd, ej avdrags­gilla

6350

Förluster på ­kundfordringar*

6351

Konstaterade förluster på kundfordringar

6352

Befarade förluster på kund­fordringar

6360

Garantikostnader

6361

Förändring av garanti­avsättning

6362

Faktiska garantikostnader

6370

Kostnader för bevakning och larm

6380

Förluster på övriga kort­fristiga fordringar

6390

Övriga riskkostnader*

64 Förvaltningskostnader

Huvudkonton

Underkonton

6400

Förvaltningskostnader (gruppkonto)

6410

Styrelsearvoden som inte är lön*

6420

Ersättningar till revisor*

6421

Revision

6422

Revisionsverksamhet utöver revision

6423

Skatterådgivning – revisor

6424

Övriga tjänster – revisor

6430

Management fees

6440

Årsredovisning och ­delårsrapporter

6450

Bolagsstämma/års- eller ­föreningsstämma

6490

Övriga förvaltnings­kostnader

65 Övriga externa tjänster

Huvudkonton

Underkonton

6500

Övriga externa tjänster (gruppkonto)

6510

Mätningskostnader

6520

Ritnings- och kopierings­kostnader

6530

Redovisningstjänster*

6540

IT-tjänster*

6550

Konsultarvoden*

6551

Arkitekttjänster

6552

Teknisk provning och analys

6553

Tekniska konsulttjänster

6554

Finansiell och övrig ekonomisk rådgivning

6555

Skatterådgivning inkl. insolvens- och konkursförvaltning

6556

Köpta tjänster avseende forskning och utveckling

6559

Övrig konsultverksamhet

6560

Serviceavgifter till bransch­organisationer*

6570

Bankkostnader*

6580

Advokat- och rätte­gångs­kostnader

6590

Övriga externa tjänster*

66–67 (Fria kontogrupper)

68 Inhyrd personal

Huvudkonton

Underkonton

6800

Inhyrd personal ­(gruppkonto)*

6810

Inhyrd produktions­personal

6820

Inhyrd lagerpersonal

6830

Inhyrd transportpersonal

6840

Inhyrd kontors- och ekonomi­personal

6850

Inhyrd IT-personal

6860

Inhyrd marknads- och försäljnings­personal

6870

Inhyrd restaurang- och ­butikspersonal

6880

Inhyrda företagsledare

6890

Övrig inhyrd personal

69 Övriga externa kostnader

Huvudkonton

Underkonton

6900

Övriga externa kostnader (gruppkonto)

6910

Licensavgifter och ­royalties

6920

Kostnader för egna patent

6930

Kostnader för varumärken m.m.

6940

Kontroll-, provnings- och stämpel­avgifter

6950

Tillsynsavgifter ­myndigheter

6970

Tidningar, tidskrifter och fack­litteratur*

6980

Föreningsavgifter*

6981

Föreningsavgifter, avdragsgilla

6982

Föreningsavgifter, ej avdragsgilla

6990

Övriga externa kostnader

6991

Övriga externa kostnader, ­avdragsgilla*

6992

Övriga externa kostnader, ej ­avdragsgilla*

6993

Lämnade bidrag och gåvor

6996

Betald utländsk inkomstskatt

6997

Obetald utländsk inkomstskatt

6998

Utländsk moms

6999

Ingående moms, blandad verksamhet

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

70 Löner till kollektivanställda

Huvudkonton

Underkonton

7000

Löner till kollektivanställda (gruppkonto)

7010

Löner till kollektivanställda*

7011

Löner till kollektivanställda

7012

Vinstandelar till kollektivanställda

7013

Lön växa-stöd kollektivanställda
10,21 %

7017

Avgångsvederlag till kollektiv­anställda

7018

Bruttolöneavdrag, kollektiv­anställda

7019

Upplupna löner och vinstandelar till kollektiv­anställda

7030

Löner till kollektivanställda ­(utlandsanställda)

7031

Löner till kollektivanställda ­(utlandsanställda)

7032

Vinstandelar till kollektivanställda (utlands­anställda)

7037

Avgångsvederlag till kollektiv­anställda (utlands­anställda)

7038

Bruttolöneavdrag, kollektiv­anställda (utlandsanställda)

7039

Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)

7080

Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid

7081

7082

Sjuklöner till kollektiv­anställda

Semesterlöner till kollektiv­anställda

7083

Föräldraersättning till kollektiv­anställda

7089

Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid

7090

Förändring av semester­löneskuld*

71 (Fri kontogrupp)

72 Löner till tjänstemän och företagsledare

Huvudkonton

Underkonton

7200

Löner till tjänstemän och företagsledare ­(gruppkonto)

7210

Löner till tjänstemän*

7211

Löner till tjänstemän

7212

Vinstandelar till tjänstemän

7213

Lön växa-stöd tjänstemän 10,21 %

7217

Avgångsvederlag till ­tjänstemän

7218

Bruttolöneavdrag, tjänstemän

7219

Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän

7220

Löner till företagsledare*

7221

Löner till företagsledare

7222

Tantiem till företagsledare

7227

Avgångsvederlag till företags­ledare

7228

Bruttolöneavdrag, ­företagsledare

7229

Upplupna löner och tantiem till företagsledare

7230

Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)

7231

Löner till tjänstemän och företagsledare (utlands­anställda)

7232

Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare ­(utlandsanställda)

7237

Avgångsvederlag till tjänstemän och företagsledare (utlands­anställda)

7238

Bruttolöneavdrag, tjänstemän och företagsledare ­(utlandsanställda)

7239

Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlands­anställda)

7240

Styrelsearvoden*

7280

Löner till tjänstemän och företagsledare för ej ­arbetad tid

7281

7282

Sjuklöner till tjänstemän

Sjuklöner till företags­ledare

7283

Föräldraersättning till tjänstemän

7284

Föräldraersättning till företags­ledare

7285

Semesterlöner till ­tjänstemän

7286

Semesterlöner till ­företagsledare

7288

Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid

7289

Övriga löner till företagsledare för ej arbetad tid

7290

Förändring av semester­löneskuld*

7291

Förändring av semester­löneskuld till tjänstemän

7292

Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare

73 Kostnadsersättningar och förmåner

Huvudkonton

Underkonton

7300

Kostnadsersättningar och förmåner (gruppkonto)

7310

Kontanta extra­ersättningar*

7311

Ersättningar för sammanträden m.m.

7312

Ersättningar för förslagsverksamhet och ­uppfinningar

7313

Ersättningar för/bidrag till ­bostadskostnader

7314

Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader

7315

Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen

7316

Ersättningar för/bidrag till arbetskläder

7317

Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbets­verktyg

7318

Felräkningspengar

7319

Övriga kontanta extra­ersättningar

7320

Traktamenten vid tjänsteresa

7321

Skattefria traktamenten, Sverige*

7322

Skattepliktiga traktamenten, ­Sverige*

7323

Skattefria traktamenten, utlandet*

7324

Skattepliktiga traktamenten, ­utlandet*

7330

Bilersättningar

7331

Skattefria bilersättningar*

7332

Skattepliktiga bilersättningar*

7333

Ersättning för trängselskatt, ­skattefri

7350

Ersättningar för föreskrivna ­arbetskläder

7370

Representations­ersättningar

7380

Kostnader för förmåner till ­anställda*

7381

7382

Kostnader för fri bostad

Kostnader för fria eller subventionerade måltider

7383

Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen

7384

Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder

7385

Kostnader för fri bil*

7386

Subventionerad ränta

7387

Kostnader för lånedatorer

7388

Anställdas ersättning för erhållna förmåner

7389

Övriga kostnader för ­förmåner

7390

Övriga kostnadsersättningar och förmåner*

7391

7392

Kostnad för trängsel­skatteförmån

Kostnad för förmån av hushållsnära tjänster

74 Pensionskostnader

Huvudkonton

Underkonton

7400

Pensionskostnader (gruppkonto)

7410

Pensionsförsäkrings­premier*

7411

Premier för kollektiva pensions­försäkringar

7412

Premier för individuella pensionsförsäkringar

7420

Förändring av pensionsskuld

7430

Avdrag för räntedel i pensions­kostnad

7440

Förändring av pensionsstiftelsekapital

7441  

Överföring av medel till pensionsstiftelse

7448

Gottgörelse från pensionsstiftelse

7460

Pensionsutbetalningar

7461

Pensionsutbetalningar till
f.d. kollektivanställda

7462

Pensionsutbetalningar till
f.d. tjänstemän

7463

Pensionsutbetalningar till
f.d. företagsledare

7470

Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter

7490

Övriga pensionskostnader*

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

Huvudkonton

Underkonton

7500

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (gruppkonto)

7510

Arbetsgivaravgifter 31,42 %

7511

Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar*

7512

Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden*

7515

Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar

7516

Arbetsgivaravgifter på arvoden

7518

Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m.

7519

Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder*

7530

Särskild löneskatt*

7531

Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m.

7532

Särskild löneskatt pensionskostnader, deklarationspost

7533

Särskild löneskatt pensions­kostnader

7550

Avkastningsskatt på pensions­medel*

7551

Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till pensioner

7552

Avkastningsskatt 15 % utländska pensionsförsäkringar

7553

Avkastningsskatt 30 % utländska försäkringsföretag m.fl.

7554

Avkastningsskatt 30 % utländska kapitalförsäkringar

7570

Premier för arbetsmarknads­försäkringar*

7571

Arbetsmarknadsförsäkringar

7572

Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäkringspremier, deklarationspost

7580

Gruppförsäkringspremier*

7581

Grupplivförsäkrings­premier

7582

Gruppsjukförsäkrings­premier

7583

Gruppolycksfallsförsäkrings­premier

7589

Övriga gruppförsäkringspremier

7590

Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal*

76 Övriga personalkostnader

Huvudkonton

Underkonton

7600

Övriga personalkostnader (gruppkonto)*

7610

Utbildning*

7620

Sjuk- och hälsovård

7621

Sjuk- och hälsovård, ­avdragsgill*

7622

Sjuk- och hälsovård, ej avdrags­gill*

7623

Sjukvårdsförsäkring,ej avdrags­gill

7630

Personalrepresentation

7631

Personalrepresentation, avdragsgill*

7632

Personalrepresentation, ej av­dragsgill*

7650

Sjuklöneförsäkring

7670

Förändring av personalstiftelsekapital

7671

7678

Avsättning till personal­stiftelse

Gottgörelse från personalstiftelse

7690

Övriga personalkostnader

7691

Personalrekrytering

7692

Begravningshjälp

7693

Fritidsverksamhet

7699

Övriga personalkostnader

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

Huvudkonton

Underkonton

7710

Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

7720

Nedskrivningar av ­byggnader och mark*

7730

Nedskrivningar av ­maskiner och inventarier*

7740

Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

7760

Återföring av nedskrivningar av immateriella anlägg­nings­till­gångar

7770

Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark

7780

Återföring av nedskrivningar av maskiner och ­inventarier

7790

Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar

78 Avskrivningar enligt plan

Huvudkonton

Underkonton

7810

Avskrivningar på immateriella anläggnings­tillgångar*

7811


7812

Avskrivningar på balanserade ­utgifter

Avskrivningar på ­koncessioner m.m.

7813

Avskrivningar på patent

7814

Avskrivningar på licenser

7815

Avskrivningar på varumärken

7816

Avskrivningar på hyres­rätter

7817

Avskrivningar på goodwill

7819

Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar

7820

Avskrivningar på byggnader och markanläggningar*

7821

7824

Avskrivningar på ­byggnader

Avskrivningar på markanlägg­ningar

7829

Avskrivningar på övriga byggnader

7830

Avskrivningar på maskiner och ­inventarier*

7831

Avskrivningar på maskiner och andra tekniska ­anläggningar

7832

Avskrivningar på inventarier och verktyg

7833

Avskrivningar på ­installationer

7834

Avskrivningar på bilar och andra transportmedel

7835

Avskrivningar på datorer

7836

Avskrivningar på leasade tillgångar

7839

Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier

7840

Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet

79 Övriga rörelsekostnader

Huvudkonton

Underkonton

7940

Orealiserade positiva/negativa värde­förändringar på säkrings­instrument†

7960

Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

7970

Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar*

7971


7972

Förlust vid avyttring av im­ma­te­riella anlägg­nings­till­gångar

Förlust vid avyttring av byggnader och mark

7973

Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier

7990

Övriga rörelsekostnader*

8 Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

80 Resultat från andelar i koncernföretag

Huvudkonton

Underkonton

8010

Utdelning på andelar i koncern­företag

8012

Utdelning på andelar i dotter­företag

8016

Emissionsinsats, koncernföretag

8020

Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag

8022

Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag

8030

Resultatandelar från handels­bolag (dotterföretag)

8070

Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

8072

Nedskrivningar av andelar i dotterföretag

8076

Nedskrivningar av lång­fristiga fordringar hos moder­företag

8077

Nedskrivningar av lång­fristiga fordringar hos ­dotterföretag

8080

Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

8082

Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag

8086

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag

8087

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag

81 Resultat från andelar i intresseföretag

Huvudkonton

Underkonton

8110


Utdelningar på andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8111


8112

Utdelningar på andelar i intresseföretag

Utdelningar på andelar i gemensamt styrda företag

8113

Utdelningar på andelar i övriga ­företag som det finns ett ägarintresse i

8116

Emmissionsinsats, intresseföretag

8117

Emmissionsinsats, gemensamt styrda företag

8118

Emmissionsinsats, övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8120


Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8121


8122

Resultat vid försäljning av andelar i intresseföretag

Resultat vid försäljning av andelar i gemensamt styrda företag

8123

Resultat vid försäljning av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8130


Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i)

8131


8132

Resultatandelar från handelsbolag (intresseföretag)

Resultatandelar från handelsbolag (gemensamt styrda företag)

8133

Resultatandelar från handelsbolag (övriga företag som det finns ett ägarintresse i)

8170Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8171


8172

Nedskrivningar av andelar i intresseföretag

Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag

8173

Nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag

8174

Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

8176

Nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8177

Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8180

Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos intresseföretag

8181


8182

Återföringar av nedskrivningar av andelar i intresseföretag

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag

8183

Återföringar av nedskrivningar av andelar i gemensamt styrda företag

8184

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos gemensamt styrda företag

8186

Återföringar av nedskrivningar av andelar i övriga företag som det finns ett ägarintresse i

8187


Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

Huvudkonton

Underkonton

8210

Utdelningar på andelar i andra företag*

8212

8216

Utdelningar, övriga företag

Insatsemissioner, övriga ­företag

8220

Resultat vid försäljning av värdepapper i och lång­fristiga fordringar hos ­andra företag*

8221


8222

Resultat vid försäljning av andelar i andra företag

Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag

8223

Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)

8230

Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar

8231

Valutakursvinster på långfristiga fordringar

8236

Valutakursförluster på långfristiga fordringar

8240

Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)

8250

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos och värdepapper i andra ­företag*

8251


8252

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar

Ränteintäkter från övriga värdepapper

8254

Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar

8255

Avkastningsskatt kapitalplacering

8260

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos koncern­företag

8261

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos ­moderföretag

8262

Ränteintäkter från lång­fristiga fordringar hos dotter­företag

8263

Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos andra koncernföretag

8270

Nedskrivningar av innehav av andelar i och lång­fristiga fordringar hos andra företag*

8271


8272

Nedskrivningar av andelar i andra företag

Nedskrivningar av lång­fristiga fordringar hos andra företag

8273

Nedskrivningar av övriga värdepapper hos andra företag

8280

Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag

8281


8282

Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra företag

Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra företag

8283

Återföringar av nedskrivningar av övriga värdepapper i andra företag

8290

Värdering till verkligt värde, ­anläggningstillgångar†

8291

Orealiserade värde­förändringar på anläggningstillgångar†

8295

Orealiserade värde­förändringar på derivatinstrument†

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Huvudkonton

Underkonton

8310

Ränteintäkter från ­omsättningstillgångar*

8311

8312

Ränteintäkter från bank

Ränteintäkter från kort­fristiga ­placeringar

8313

Ränteintäkter från kort­fristiga fordringar

8314

Skattefria ränteintäkter*

8317

Ränteintäkter för dold ränte­kompensation

8319

Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar

8320

Värdering till verkligt värde, ­omsättningstillgångar†

8321

Orealiserade värde­förändringar på omsättningstillgångar†

8325

Orealiserade värde­förändringar på derivatinstrument (om­sätt­nings­till­gångar)†

8330

Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar*

8331

Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och ­placeringar

8336

Valutakursförluster på kortfristiga fordringar och placeringar

8340

Utdelningar på kortfristiga placeringar*

8350

Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar*

8360

Övriga ränteintäkter från koncernföretag

8361

Övriga ränteintäkter från moderföretag

8362

Övriga ränteintäkter från dotterföretag

8363

Övriga ränteintäkter från andra koncernföretag

8370

Nedskrivningar av kort­fristiga placeringar

8380

Återföringar av nedskrivningar av kortfristiga ­placeringar

8390

Övriga finansiella intäkter*

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

Huvudkonton

Underkonton

8400

Räntekostnader ­(gruppkonto)

8410

Räntekostnader för långfristiga skulder*

8411

Räntekostnader för ­obligations-, förlags- och konvertibla lån

8412

Räntedel i årets pensionskostnad

8413

Räntekostnader för check­räk­nings­kredit

8415

Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut

8417

Räntekostnader för dold räntekompensation m.m. †

8418

Avdragspost för ränte­sub­ven­tioner

8419

Övriga räntekostnader för långfristiga skulder

8420

Räntekostnader för kortfristiga skulder*

8421

8422

Räntekostnader till kreditinstitut

Dröjsmålsräntor för ­leverantörsskulder*

8423

Räntekostnader för ­skatter och avgifter*

8424

Räntekostnader för byggnadskreditiv

8429

Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder

8430

Valutakursdifferenser på skulder*

8431

Valutakursvinster på ­skulder

8436

Valutakursförluster på skulder

8440

Erhållna räntebidrag

8450

Orealiserade värde­förändringar på skulder†

8451

Orealiserade värde­förändringar på skulder†

8455

Orealiserade värde­förändringar på säkringsinstrument†

8460

Räntekostnader till koncern­företag

8461

8462

Räntekostnader till moder­företag

Räntekostnader till ­dotterföretag

8463

Räntekostnader till andra koncernföretag

8480

Aktiverade ränteutgifter†

8490

Övriga skuldrelaterade poster

8491

Erhållet ackord på skulder till ­kreditinstitut m.m.

85–87 (Fria kontogrupper)

88 Bokslutsdispositioner

Huvudkonton

Underkonton

Förändring av periodiserings­fonder för ­juridisk person och ­enskild ­näringsidkare

8810

Förändring av periodiseringsfond

8811

Avsättning till periodiseringsfond*

8819

Återföring från pe­riodi­se­rings­fond*

Bokslutsdispositioner för samtliga företagsformer

8820

Mottagna koncernbidrag

8830

Lämnade koncernbidrag

8840

Lämnade gottgörelser

8850

Förändring av över­avskrivningar*

8851

Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggnings­till­gångar

8852

Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar

8853

Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier

8860

Förändring av ersättningsfond

8861

Avsättning till ersättningsfond för inventarier

8862

Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar

8864

Avsättning till ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel

8865

Ianspråktagande av ersätt­nings­fond för avskriv­ningar

8866

Ianspråktagande av ersätt­nings­fond för annat än avskriv­ningar

8869

Återföring från ersättningsfond

8890

Övriga boksluts­dispositioner

8892

Nedskrivningar av kon­so­li­de­rings­karak­tär av anlägg­nings­till­gångar

8896

Förändring av lagerreserv

8899

Övriga boksluts­dispositioner

89 Skatter och årets resultat

Huvudkonton

Underkonton

8910

Skatt som belastar årets resultat*

8920

Skatt på grund av ändrad beskattning

8930

Restituerad skatt

8940

Uppskjuten skatt†

8980

Övriga skatter

8990

Resultat*

8999

Årets resultat*