Innehåll

KONTOPLAN FRÅN BASORGANISATIONEN

BAS 2019 – Förenklat årsbokslut (K1)

1 Tillgångar

10 Immateriella anläggningstillgångar

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

1000

Immateriella anläggningstillgångar

B1

1009

Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

B1

11 Byggnader och mark

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

1110

Byggnader

B2

1119

Ackumulerade avskrivningar på byggnader

B2

1130

Mark

B3

1150

Markanläggningar

B2

1159

Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar

B2

1180

Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark

B3

12 Maskiner och inventarier

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

1220

Maskiner och inventarier

B4

1221

Årets nyanskaffning av maskiner och inventarier

B4

1222

Årets ersättning för maskiner och inventarier

B4

1229

Årets avskrivningar på maskiner och inventarier

B4

1230

Byggnads- och markinventarier

B4

1231

Årets nyanskaffning av byggnads- och markinventarier

B4

1232

Årets ersättning för byggnads- och markinventarier

B4

1239

Årets avskrivningar på byggnads- och markinventarier

B4

1240

Bilar och andra transportmedel

B4

1241

Årets nyanskaffning av bilar och andra transportmedel

B4

1242

Årets ersättning för bilar och andra transportmedel

B4

1249

Årets avskrivningar på bilar och andra transportmedel

B4

13 Övriga anläggningstillgångar

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

1300

Andelar

B5

14 Lager

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

1400

Lager

B6

15 Kundfordringar

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

1500

Kundfordringar

B7

16 Övriga fordringar

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

1600

Övriga fordringar

B8

1650

Momsfordran

B8

17 Förskott till leverantörer

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

1700

Förskott till leverantörer

B8

19 Kassa och bank

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

1910

Kassa

B9

1920

PlusGiro

B9

1930

Företagskonto/checkkonto/affärskonto

B9

1940

Övriga bankkonton

B9

1970

Särskilda bankkonton

B9

2 Eget kapital och skulder

20 Eget kapital

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

2010

Eget kapital, delägare 1

B10

2011

Egna varuuttag

B10

2012

Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)

B10

2013

Övriga egna uttag

B10

2014

Uttag förmåner

B10

2017

Egna insättningar

B10

2019

Årets resultat, delägare 1

B10

2020

Eget kapital, delägare 2

B10

Se delägare 1

2030

Eget kapital, delägare 3

B10

Se delägare 1

2040

Eget kapital, delägare 4

B10

Se delägare 1

2050

Avsättning till expansionsfond

U2

2060

Ersättningsfond

U3

2070

Insatsemissioner, avbetalningsplan på skog, skogskonto, upphovsmanna­konto

U4

2080

Periodiseringsfonder

U1

2083

Periodiseringsfond vid 2012 års taxering

U1

2084

Periodiseringsfond vid 2013 års taxering

U1

2085

Periodiseringsfond 2013

U1

2086

Periodiseringsfond 2014

U1

2087

Periodiseringsfond 2015

U1

2088

Periodiseringsfond 2016

U1

2089

Periodiseringsfond 2017

U1

2090

Utjämningskonto upplysningar 1–4

23 Låneskulder

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

2330

Checkräkningskredit

B13

2350

Skulder till kreditinstitut

B13

2390

Övriga låneskulder

B13

24 Skulder till leverantörer

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

2440

Leverantörsskulder

B15

26 Moms och särskilda punktskatter

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

2610

Utgående moms, 25 %

B14

2611

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %

B14

2612

Utgående moms på egna uttag, 25 %

B14

2613

Utgående moms för uthyrning, 25 %

B14

2614

Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 25 %

B14

2615

Utgående moms, import av varor, 25 %

B14

2618

Vilande utgående moms, 25 %

B14

2620

Utgående moms, 12 %

B14

2621

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12 %

B14

2622

Utgående moms på egna uttag, 12 %

B14

2623

Utgående moms för uthyrning, 12 %

B14

2624

Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 12 %

B14

2625

Utgående moms, import av varor, 12 %

B14

2628

Vilande utgående moms, 12 %

B14

2630

Utgående moms, 6 %

B14

2631

Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6 %

B14

2632

Utgående moms på egna uttag, 6 %

B14

2633

Utgående moms för uthyrning, 6 %

B14

2634

Utgående moms, omvänd skattskyldighet, 6 %

B14

2635

Utgående moms, import av varor, 6 %

B14

2638

Vilande utgående moms, 6 %

B14

2640

Ingående moms

B14

2641

Debiterad ingående moms

B14

2642

Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet

B14

2645

Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet

B14

2646

Ingående moms på uthyrning

B14

2648

Vilande ingående moms

B14

2649

Ingående moms, blandad verksamhet

B14

2650

Redovisningskonto för moms

B14

2660

Särskilda punktskatter

B14

27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

2710

Personalskatt

B14

2730

Lagstadgade/avtalade sociala avgifter och särskild löneskatt

B14

29 Övriga skulder

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

2900

Övriga skulder

B16

3 Rörelsens inkomster/intäkter

30–34 Huvudintäkter

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

3000

Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter

R1

3100

Momsfria intäkter

R2

3200

Bil- och bostadsförmån m.m.

R3

35 Fakturerade kostnader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

3500

Fakturerade kostnader

R1

37 Intäktskorrigeringar

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

3700

Lämnade rabatter, bonus etc.

R1/R2

39 Övriga rörelseintäkter

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

3900

Övriga rörelseintäkter

R1/R2

3970

Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

R2

3980

Erhållna bidrag

R2

4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

40–45 Inköp av varor och material

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

4000

Varor

R5

46 Legoarbeten, underentreprenader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

4600

Legoarbeten och underentreprenader

R5

47 Reduktion av inköpspriser

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

4700

Erhållna rabatter, bonus etc.

R6

49 Förändring av lager

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

4900

Förändring av lager

R5

5–6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

50 Lokalkostnader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

5000

Lokalkostnader

R6

51 Fastighetskostnader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

5100

Fastighetskostnader

R6

52 Hyra av anläggningstillgångar

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

5200

Hyra av anläggningstillgångar

R6

54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

5400

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

R6

55 Reparation och underhåll

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

5500

Reparation och underhåll

R6

56 Kostnader för transportmedel

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

5600

Kostnader för transportmedel

R6

5610

Personbilskostnader

R6

5611

Drivmedel för personbilar

R6

5612

Försäkring och skatt för personbilar

R6

5613

Reparation och underhåll av personbilar

R6

5615

Leasing av personbilar

R6

5618

Schablonmässig milkostnad privat personbil

R6

5619

Övriga personbilskostnader

R6

5620

Lastbilskostnader

R6

57 Frakter och transporter

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

5700

Frakter och transporter

R6

58 Resekostnader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

5800

Resekostnader

R6

59 Reklam och PR

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

5900

Reklam och PR

R6

60 Övriga försäljningskostnader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

6000

Övriga försäljningskostnader

R6

6070

Representation

R6

6071

Representation, avdragsgill

R6

6072

Representation, ej avdragsgill

R61

Komplettera med skattemässig justering på s. 2 i NE-deklarationen.

61 Kontorsmateriel och trycksaker

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

6100

Kontorsmateriel och trycksaker

R6

62 Tele och post

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

6200

Tele och post

R6

63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

6300

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

R6

6310

Företagsförsäkringar

R6

65 Övriga externa tjänster

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

6500

Övriga externa tjänster

R6

68 Inhyrd personal

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

6800

Inhyrd personal

R6

69 Övriga kostnader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

6900

Övriga kostnader

R6

6980

Föreningsavgifter

R6

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

70 Löner till anställda

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

7000

Löner till anställda

R7

73 Kostnadsersättningar och förmåner

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

7300

Kostnadsersättningar och förmåner

R7

74 Pensionskostnader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

7400

Pensionskostnader

R7

75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

7500

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

R7

76 Övriga personalkostnader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

7600

Övriga personalkostnader

R7

7631

Personalrepresentation, avdragsgill

R7

7632

Personalrepresentation, ej avdragsgill

R72

Komplettera med skattemässig justering på s. 2 i NE-deklarationen.

77 Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

7700

Nedskrivningar

R9 alt. R10

78 Avskrivningar

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

7810

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

R10

7820

Avskrivningar på byggnader och markanläggningar

R9

7830

Avskrivningar på maskiner och inventarier

R10

79 Övriga rörelsekostnader

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

7970

Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

R6

7980

Ersättningsfonder

R9/R10

8 Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

8310

Ränteintäkter och utdelningar

R4

8314

Skattefria ränteintäkter

R43

8330

Valutakursdifferenser på fordringar och placeringar

R4

Komplettera med skattemässig justering på s. 2 i NE-deklarationen.

84 Räntekostnader och liknande resultatposter

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

8410

Räntekostnader för skulder

R8

8430

Valutakursdifferenser på skulder

R8

88 Bokslutsdispositioner

89 Årets resultat

BAS-konton

Rad

Underkonton

Rad

8990

Resultat

R11

8999

Årets resultat

R11

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...