Balansräkning

Anläggningstillgångar

Rad

Benämning

BAS-konton

B1

Immateriella anläggningstillgångar

1000

B2

Byggnader och markanläggningar

1110, 1150

B3

Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av

1130

B4

Maskiner och inventarier

1220

B5

Övriga anläggningstillgångar

1300

Omsättningstillgångar

Rad

Benämning

BAS-konton

B6

Varulager

1400

B7

Kundfordringar

1500

B8

Övriga fordringar

1600

B9

Kassa och bank

1920

Eget kapital

Rad

Benämning

BAS-konton

B10

Eget kapital

2010

Skulder

Rad

Benämning

BAS-konton

B13

Låneskulder

2330, 2390

B14

Skatteskulder

2610–2650

B15

Leverantörsskulder

2440

B16

Övriga skulder

2900

Resultaträkning

Intäkter

Rad

Benämning

BAS-konton

R1

Försäljning och utfört arbete samt övriga moms­pliktiga intäkter

3000, 3700, 3900

R2

Momsfria intäkter

3100, 3700, 3900

R3

Bil- och bostadsförmån m.m.

3200

R4

Ränteintäkter

8310

Kostnader

Rad

Benämning

BAS-konton

R5

Varor, material och tjänster

4000

R6

Övriga externa kostnader

6900

R7

Anställd personal

7000

R8

Räntekostnader m.m.

8410

Avskrivningar och nedskrivningar

Rad

Benämning

BAS-konton

R9

Avskrivningar och nedskrivningar av byggnader
och markanläggningar

7700, 7820, 7980

R10

Avskrivningar och nedskrivningar av maskiner
och inventarier och immateriella tillgångar

7700, 7810, 7830, 7980

Årets resultat

Rad

Benämning

BAS-konton

R11

Bokfört resultat

8990

Upplysningar

Rad

Benämning

BAS-konton

U1

Periodiseringsfonder

2080

U2

Expansionsfond

2050

U3

Ersättningsfonder

2060

U4

Insatsemissioner, skogskonto, upphovsmanna­konto, avbetalningsplan på skog o.dyl.

2070