KONTOPLAN FRÅN BASORGANISATIONEN

BAS 2019 – Förenklat årsbokslut Minimikontoplan

Balansräkning

Anläggningstillgångar

Rad

Benämning

BAS-konton

B1

Immateriella anläggningstillgångar

1000

B2

Byggnader och markanläggningar

1110, 1150

B3

Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av

1130

B4

Maskiner och inventarier

1220

B5

Övriga anläggningstillgångar

1300

Omsättningstillgångar

Rad

Benämning

BAS-konton

B6

Varulager

1400

B7

Kundfordringar

1500

B8

Övriga fordringar

1600

B9

Kassa och bank

1920

Eget kapital

Rad

Benämning

BAS-konton

B10

Eget kapital

2010

Skulder

Rad

Benämning

BAS-konton

B13

Låneskulder

2330, 2390

B14

Skatteskulder

2610–2650

B15

Leverantörsskulder

2440

B16

Övriga skulder

2900

Resultaträkning

Intäkter

Rad

Benämning

BAS-konton

R1

Försäljning och utfört arbete samt övriga moms­pliktiga intäkter

3000, 3700, 3900

R2

Momsfria intäkter

3100, 3700, 3900

R3

Bil- och bostadsförmån m.m.

3200

R4

Ränteintäkter

8310

Kostnader

Rad

Benämning

BAS-konton

R5

Varor, material och tjänster

4000

R6

Övriga externa kostnader

6900

R7

Anställd personal

7000

R8

Räntekostnader m.m.

8410

Avskrivningar och nedskrivningar

Rad

Benämning

BAS-konton

R9

Avskrivningar och nedskrivningar av byggnader
och markanläggningar

7700, 7820, 7980

R10

Avskrivningar och nedskrivningar av maskiner
och inventarier och immateriella tillgångar

7700, 7810, 7830, 7980

Årets resultat

Rad

Benämning

BAS-konton

R11

Bokfört resultat

8990

Upplysningar

Rad

Benämning

BAS-konton

U1

Periodiseringsfonder

2080

U2

Expansionsfond

2050

U3

Ersättningsfonder

2060

U4

Insatsemissioner, skogskonto, upphovsmanna­konto, avbetalningsplan på skog o.dyl.

2070

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...