INKOMSTDEKLARATION 2 – FÖR DEKLARATION 2020

Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl.

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7201

2.1

Koncessioner, patent, licenser, ­varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter

10xx (exkl. 1088)

7202

2.2

Förskott avseende immateriella anläggnings­tillgångar

1088

Materiella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7214

2.3

Byggnader och mark

11xx (exkl. 112x, 118x)

7215

2.4

Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar

12xx (exkl. 128x)

7216

2.5

Förbättringsutgifter på annans fastighet

112x

7217

2.6

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

118x, 128x

Finansiella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7230

2.7

Andelar i koncernföretag

131x

7231

2.8

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

133x (exkl. 1336, 1337)

7233

2.9

Ägarintresse i övriga företag och andra långfristiga värdepappersinnehav

135x, 1336, 1337

7332

2.10

Fordringar hos koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag

132x, 134x (exkl. 1346, 1347)

7234

2.11

Lån till delägare eller närstående

136x

7235

2.12

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och andra långfristiga fordringar

1346, 1347, 137x, 138x

Omsättningstillgångar

Varulager

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7241

2.13

Råvaror och förnödenheter

141x, 142x

7242

2.14

Varor under tillverkning

144x

7243

2.15

Färdiga varor och handelsvaror

145x, 146x

7244

2.16

Övriga lagertillgångar

149x

7245

2.17

Pågående arbeten för annans räkning

147x

7246

2.18

Förskott till leverantörer

148x

Kortfristiga fordringar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7251

2.19

Kundfordringar

151x–155x, 158x

7252

2.20

Fordringar hos koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag

156x–157x (exkl. 1573), 166x, 167x (exkl. 1673)

7261

2.21

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och övriga fordringar

1573, 161x, 163x–165x, 1673, 168x–169x

7262

2.22

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

162x

7263

2.23

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17xx

Kortfristiga placeringar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7270

2.24

Andelar i koncernföretag

186x

7271

2.25

Övriga kortfristiga placeringar

18xx (exkl. 186x)

Kassa och bank

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7281

2.26

Kassa, bank och redovisningsmedel

19xx

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7301

2.27

Bundet eget kapital

208x

7302

2.28

Fritt eget kapital

209x

Obeskattade reserver och avsättningar

Obeskattade reserver

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7321

2.29

Periodiseringsfonder

211x–213x

7322

2.30

Ackumulerade överavskrivningar

215x

7323

2.31

Övriga obeskattade reserver

216x–219x

Avsättningar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7331

2.32

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m.

221x

7332

2.33

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

223x

7333

2.34

Övriga avsättningar

222x–229x (exkl. 223x)

Skulder

Långfristiga skulder (förfaller senare än 12 månader från balansdagen)

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7350

2.35

Obligationslån

231x–232x

7351

2.36

Checkräkningskredit

233x

7352

2.37

Övriga skulder till kreditinstitut

234x–235x

7353

2.38

Skulder till koncern-, intresse- och ­gemensamt styrda företag

236x–237x (exkl. 2373)

7354

2.39

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och övriga skulder

2373, 238x–239x

Kortfristiga skulder (förfaller inom 12 månader från balansdagen)

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7360

2.40

Checkräkningskredit

248x

7361

2.41

Övriga skulder till kreditinstitut

241x

7362

2.42

Förskott från kunder

242x

7363

2.43

Pågående arbeten för annans räkning

243x

7364

2.44

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

245x

7365

2.45

Leverantörsskulder

244x

7366

2.46

Växelskulder

2492

7367

2.47

Skulder till koncern-, intresse- och ­gemensamt styrda företag

246x–247x (exkl. 2473), 286x–287x (exkl. 2873)

7369

2.48

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och övriga skulder

2473, 249x (exkl. 2492), 26xx–27xx, 28xx (exkl. 286x–287x), 2873

7368

2.49

Skatteskulder

25xx

7370

2.50

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29xx

Resultaträkning

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2019

7410

3.1

Nettoomsättning

30xx–37xx

7411

3.2

Förändring av lager av produkter i ­arbete, färdiga varor och pågående ­arbete för annans räkning (+)

49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)

7510

3.2

Förändring av lager av produkter i ­arbete, färdiga varor och pågående ­arbete för annans räkning (−)

49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)

7412

3.3

Aktiverat arbete för egen räkning

38xx

7413

3.4

Övriga rörelseintäkter

39xx

7511

3.5

Råvaror och förnödenheter

40xx–47xx, 4910–4929

7512

3.6

Handelsvaror

40xx–47xx, 496x, 498x

7513

3.7

Övriga externa kostnader

50xx–69xx

7514

3.8

Personalkostnader

70xx–76xx

7515

3.9

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill­gångar

77xx–78xx (exkl. 774x, 779x)

7516

3.10

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

774x, 779x

7517

3.11

Övriga rörelsekostnader

79xx

7414

3.12

Resultat från andelar i koncern­företag (+)

80xx (exkl. 807x–808x)

7518

3.12

Resultat från andelar i koncern­företag (−)

80xx (exkl. 807x–808x)

7415

3.13

Resultat från andelar i intresse­företag och gemensamt styrda företag (+)

81xx (exkl. 8123, 8133, 817x, 818x)

7519

3.13

Resultat från andelar i intresse­företag och gemensamt styrda företag (−)

81xx (exkl. 8123, 8133, 817x, 818x)

7423

3.14

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (+)

8123, 8133

7530

3.14

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (−)

8123, 8133

7416

3.15

Resultat från övriga anläggnings­tillgångar (+)

82xx (exkl. 827x, 828x)

7520

3.15

Resultat från övriga anläggnings­tillgångar (−)

82xx (exkl. 827x, 828x)

7417

3.16

Övriga ränteintäkter och liknande ­resultatposter

83xx (exkl. 837x–838x)

7521

3.17

Nedskrivningar av finansiella anläggnings­tillgångar och kort­fristiga placeringar

807x–808x, 817x–818x, 827x–828x, 837x–838x

7522

3.18

Räntekostnader och liknande ­resultatposter

84xx

7524

3.19

Lämnade koncernbidrag

883x

7419

3.20

Mottagna koncernbidrag

882x

7420

3.21

Återföring av periodiseringsfond

8810, 8819

7525

3.22

Avsättning till periodiseringsfond

8810, 8811

7421

3.23

Förändring av överavskrivningar (+)

885x

7526

3.23

Förändring av överavskrivningar (−)

885x

7422

3.24

Övriga bokslutsdispositioner (+)

886x–889x

7527

3.24

Övriga bokslutsdispositioner (−)

884x, 886x–889x

7528

3.25

Skatt på årets resultat

89xx (exkl. 899x)

7450

3.26

Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) (+)

899x

7550

3.27

Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) (–)

899x

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...