Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7201

2.1

Koncessioner, patent, licenser, ­varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter

10xx (exkl. 1088)

7202

2.2

Förskott avseende immateriella anläggnings­tillgångar

1088

Materiella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7214

2.3

Byggnader och mark

11xx (exkl. 112x, 118x)

7215

2.4

Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar

12xx (exkl. 128x)

7216

2.5

Förbättringsutgifter på annans fastighet

112x

7217

2.6

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

118x, 128x

Finansiella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7230

2.7

Andelar i koncernföretag

131x

7231

2.8

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

133x (exkl. 1336, 1337)

7233

2.9

Ägarintresse i övriga företag och andra långfristiga värdepappersinnehav

135x, 1336, 1337

7232

2.10

Fordringar hos koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag

132x, 134x (exkl. 1346, 1347)

7234

2.11

Lån till delägare eller närstående

136x

7235

2.12

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Andra långfristiga fordringar

1346, 1347, 137x, 138x

Omsättningstillgångar

Varulager

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7241

2.13

Råvaror och förnödenheter

141x, 142x

7242

2.14

Varor under tillverkning

144x

7243

2.15

Färdiga varor och handelsvaror

145x, 146x

7244

2.16

Övriga lagertillgångar

149x

7245

2.17

Pågående arbeten för annans räkning

147x

7246

2.18

Förskott till leverantörer

148x

Kortfristiga fordringar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7251

2.19

Kundfordringar

151x–155x, 158x

7252

2.20

Fordringar hos koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag

156x–157x (exkl. 1573), 166x, 167x (exkl. 1673)

7261

2.21

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga fordringar

1573, 161x, 163x–165x, 1673, 168x–169x

7262

2.22

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

162x

7263

2.23

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17xx

Kortfristiga placeringar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7270

2.24

Andelar i koncernföretag

186x

7271

2.25

Övriga kortfristiga placeringar

18xx (exkl. 186x)

Kassa och bank

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7281

2.26

Kassa, bank och redovisningsmedel

19xx

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7301

2.27

Bundet eget kapital

208x

7302

2.28

Fritt eget kapital

209x

Obeskattade reserver och avsättningar

Obeskattade reserver

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7321

2.29

Periodiseringsfonder

211x–213x

7322

2.30

Ackumulerade överavskrivningar

215x

7323

2.31

Övriga obeskattade reserver

216x–219x

Avsättningar

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7331

2.32

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelser m.m.

221x

7332

2.33

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

223x

7333

2.34

Övriga avsättningar

222x–229x (exkl. 223x)

Skulder

Långfristiga skulder (förfaller senare än 12 månader från balansdagen)

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7350

2.35

Obligationslån

231x–232x

7351

2.36

Checkräkningskredit

233x

7352

2.37

Övriga skulder till kreditinstitut

234x–235x

7353

2.38

Skulder till koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag

236x–237x (exkl. 2373)

7354

2.39

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder

2373, 238x–239x

Kortfristiga skulder (förfaller inom 12 månader från balansdagen)

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7360

2.40

Checkräkningskredit

248x

7361

2.41

Övriga skulder till kreditinstitut

241x

7362

2.42

Förskott från kunder

242x

7363

2.43

Pågående arbeten för annans räkning

243x

7364

2.44

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

245x

7365

2.45

Leverantörsskulder

244x

7366

2.46

Växelskulder

2492

7367

2.47

Skulder till koncern-, intresse- och ­gemensamt styrda företag

246x–247x (exkl. 2473), 286x–287x (exkl. 2873)

7369

2.48

Skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder

2473, 249x (exkl. 2492), 26xx–27xx, 28xx (exkl. 286x–287x), 2873

7368

2.49

Skatteskulder

25xx

7370

2.50

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29xx

Resultaträkning

Fältkod

Rad Ink 2

Benämning

Konton i BAS 2023

7410

3.1

Nettoomsättning

30xx–37xx

7411

3.2

Förändring av lager av produkter i ­arbete, färdiga varor och pågående ­arbete för annans räkning (+)

49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)

7510

3.2

Förändring av lager av produkter i ­arbete, färdiga varor och pågående ­arbete för annans räkning (−)

49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)

7412

3.3

Aktiverat arbete för egen räkning

38xx

7413

3.4

Övriga rörelseintäkter

39xx

7511

3.5

Råvaror och förnödenheter

40xx–47xx, 4910–4929

7512

3.6

Handelsvaror

40xx–47xx, 496x, 498x

7513

3.7

Övriga externa kostnader

50xx–69xx

7514

3.8

Personalkostnader

70xx–76xx

7515

3.9

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill­gångar

77xx–78xx (exkl. 774x, 779x)

7516

3.10

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar

774x, 779x

7517

3.11

Övriga rörelsekostnader

79xx

7414

3.12

Resultat från andelar i koncern­företag (+)

80xx (exkl. 807x–808x)

7518

3.12

Resultat från andelar i koncern­företag (−)

80xx (exkl. 807x–808x)

7415

3.13

Resultat från andelar i intresse­företag och gemensamt styrda företag (+)

81xx (exkl. 8113, 8118, 8123, 8133, 817x, 818x)

7519

3.13

Resultat från andelar i intresse­företag och gemensamt styrda företag (−)

81xx (exkl. 8113, 8118, 8123, 8133, 817x, 818x)

7423

3.14

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (+)

8113, 8118, 8123, 8133

7530

3.14

Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i (−)

8113, 8118, 8123, 8133

7416

3.15

Resultat från övriga anläggnings­tillgångar (+)

82xx (exkl. 827x, 828x)

7520

3.15

Resultat från övriga anläggnings­tillgångar (−)

82xx (exkl. 827x, 828x)

7417

3.16

Övriga ränteintäkter och liknande ­resultatposter

83xx (exkl. 837x–838x)

7521

3.17

Nedskrivningar av finansiella anläggnings­tillgångar och kort­fristiga placeringar

807x–808x, 817x–818x, 827x–828x, 837x–838x

7522

3.18

Räntekostnader och liknande ­resultatposter

84xx

7524

3.19

Lämnade koncernbidrag

883x

7419

3.20

Mottagna koncernbidrag

882x

7420

3.21

Återföring av periodiseringsfond

8810, 8819

7525

3.22

Avsättning till periodiseringsfond

8810, 8811

7421

3.23

Förändring av överavskrivningar (+)

885x

7526

3.23

Förändring av överavskrivningar (−)

885x

7422

3.24

Övriga bokslutsdispositioner (+)

886x–889x

7527

3.24

Övriga bokslutsdispositioner (−)

884x, 886x–889x

7528

3.25

Skatt på årets resultat

89xx (exkl. 899x)

7450

3.26

Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) (+)

899x

7550

3.27

Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) (–)

899x