INKOMSTDEKLARATION 4 – FÖR DEKLARATION 2019

Handelsbolag

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7201

2.1

Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter

10xx (exkl. 1088)

7202

2.2

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

1088

Materiella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7214

2.3

Byggnader och mark

11xx (exkl. 112x, 118x)

7215

2.4

Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar

12xx (exkl. 128x)

7216

2.5

Förbättringsutgifter på annans fastighet

112x

7217

2.6

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

118x, 128x

Finansiella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7236

2.7

Andelar i koncern- och intresseföretag

131x, 133x

7232

2.8

Fordringar på koncern- och intresseföretag

132x, 134x

7237

2.9

Andra finansiella anläggningstillgångar

135x–138x

Omsättningstillgångar

Varulager

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7247

2.10

Lagertillgångar

14xx (exkl. 147x–148x)

7245

2.11

Pågående arbeten för annans räkning

147x

7246

2.12

Förskott till leverantör

148x

Kortfristiga fordringar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7253

2.13

Kundfordringar

15xx, 166x, 167x

7264

2.14

Övriga fordringar

16xx (exkl. 166x, 167x)

7263

2.15

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17xx

Kortfristiga placeringar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7272

2.16

Övriga kortfristiga placeringar

18xx

Kassa och bank

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7281

2.17

Kassa, bank och redovisningsmedel

19xx

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7310

2.18

Ingående kapital

2010, 2016, 2020, 2026, 2030, 2036, 2040, 2046

7311

2.19

Delägarens nettouttag/nettotillskott

2011–2013, 2017–2018, 2021–2023, 2027–2028, 2031–2033, 2037–2038, 2041–2043, 2047–2048

7312

2.20

Årets redovisade vinst

2019, 2029, 2039, 2049

7313

2.21

Årets redovisade förlust

Om beloppet enligt rad 2.20 representerar en förlust förs det i stället till denna rad.

7314

2.22

Utgående kapital

Summeras i blanketten.

Obeskattade reserver och avsättningar

Obeskattade reserver

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7322

2.23

Ackumulerade överavskrivningar

215x

7323

2.24

Övriga obeskattade reserver

21xx (exkl. 215x)

Avsättningar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7331

2.25

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsförpliktelser m.m.

221x

7332

2.26

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

223x

7333

2.27

Övriga avsättningar

222x–229x (exkl. 223x)

Skulder

Långfristiga skulder

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7353

2.28

Skulder till koncern- och intresse­företag

236x–237x

7355

2.29

Övriga skulder

23xx (exkl. 236x–237x)

Kortfristiga skulder

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7362

2.30

Förskott för kunder

242x

7363

2.31

Pågående arbeten för annans räkning

243x

7365

2.32

Leverantörsskulder

244x

7368

2.33

Skatteskulder

25xx

7371

2.34

Övriga skulder

241x, 245x–249x, 26xx–28xx

7370

2.35

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29xx

Resultaträkning

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2018

7410

3.1

Nettoomsättning

30xx–37xx

7411

3.2

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning (+)

49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)

7510

3.2

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning (−)

49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)

7412

3.3

Aktiverat arbete för egen räkning

38xx

7413

3.4

Övriga rörelseintäkter

39xx

7511

3.5

Råvaror och förnödenheter

40xx–47xx, 4910–4929

7512

3.6

Handelsvaror

40xx–47xx, 496x, 498x

7513

3.7

Övriga externa kostnader

50xx–69xx

7514

3.8

Personalkostnader

70xx–76xx

7515

3.9

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

77xx–78xx (exkl. 774x, 779x)

7535

3.10

Övriga rörelsekostnader

774x, 779x, 79xx

7414

3.11

Resultat från andelar i koncernföretag (+)

80xx (exkl. 807x–808x)

7518

3.11

Resultat från andelar i koncernföretag (−)

80xx (exkl. 807x–808x)

7415

3.12

Resultat från andelar i intresseföretag (+)

81xx (exkl. 817x–818x)

7519

3.12

Resultat från andelar i intresseföretag (−)

81xx (exkl. 817x–818x)

7416

3.13

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar (+)

82xx (exkl. 827x–828x)

7520

3.13

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar (−)

82xx (exkl. 827x–828x)

7417

3.14

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

83xx (exkl. 837x–838x)

7521

3.15

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

807x–808x, 817x–818x, 827x–828x, 837x–838x

7522

3.16

Räntekostnader och liknande resultatposter

84xx

7427

3.17

Bokslutsdispositioner (+)

88xx

7537

3.17

Bokslutsdispositioner (−)

88xx

7450

3.18

Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) (+)

899x

7550

3.19

Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) (−)

899x

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...