Balansräkning

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7201

2.1

Koncessioner, patent, licenser, varumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter

10xx (exkl. 1088)

7202

2.2

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

1088

Materiella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7214

2.3

Byggnader och mark

11xx (exkl. 112x, 118x)

7215

2.4

Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar

12xx (exkl. 128x)

7216

2.5

Förbättringsutgifter på annans fastighet

112x

7217

2.6

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

118x, 128x

Finansiella anläggningstillgångar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7236

2.7

Andelar i koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag

131x, 133x

7232

2.8

Fordringar på koncern-,intresse- och gemensamt styrda företag

132x, 134x

7234

2.9

Lån till delägare eller närstående

1685

7237

2.10

Andra finansiella anläggningstillgångar

135x–138x

Omsättningstillgångar

Varulager

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7247

2.11

Lagertillgångar

14xx (exkl. 147x–148x)

7245

2.12

Pågående arbeten för annans räkning

147x

7246

2.13

Förskott till leverantör

148x

Kortfristiga fordringar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7253

2.14

Kundfordringar

15xx, 166x, 167x

7264

2.15

Övriga fordringar

16xx (exkl. 166x, 167x, 1685)

7263

2.16

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17xx

Kortfristiga placeringar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7272

2.17

Övriga kortfristiga placeringar

18xx

Kassa och bank

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7281

2.18

Kassa, bank och redovisningsmedel

19xx

Eget kapital

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7310

2.19

Ingående kapital

2010, 2016, 2020, 2026, 2030, 2036, 2040, 2046

7311

2.20

Delägarens nettouttag/nettotillskott

2011–2013, 2017–2018, 2021–2023, 2027–2028, 2031–2033, 2037–2038, 2041–2043, 2047–2048

7312

2.21

Årets redovisade vinst

2019, 2029, 2039, 2049

7313

2.22

Årets redovisade förlust

Om beloppet enligt rad 2.21 representerar en förlust förs det i stället till denna rad.

7314

2.23

Utgående kapital

Summeras i blanketten.

Obeskattade reserver och avsättningar

Obeskattade reserver

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7322

2.24

Ackumulerade överavskrivningar

215x

7323

2.25

Övriga obeskattade reserver

21xx (exkl. 215x)

Avsättningar

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7331

2.26

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsförpliktelser m.m.

221x

7332

2.27

Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

223x

7333

2.28

Övriga avsättningar

222x–229x (exkl. 223x)

Skulder

Långfristiga skulder

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7353

2.29

Skulder till koncern-, intresse- och gemensamt styrda företag

236x–237x

7355

2.30

Övriga skulder

23xx (exkl. 236x–237x)

Kortfristiga skulder

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7362

2.31

Förskott för kunder

242x

7363

2.32

Pågående arbeten för annans räkning

243x

7365

2.33

Leverantörsskulder

244x

7368

2.34

Skatteskulder

25xx

7371

2.35

Övriga skulder

241x, 245x–249x, 26xx–28xx

7370

2.36

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

29xx

Resultaträkning

Fältkod

Rad Ink 4

Benämning

Konton i BAS 2023

7410

3.1

Nettoomsättning

30xx–37xx

7411

3.2

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning (+)

49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)

7510

3.2

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning (−)

49xx (exkl. 4910–4929, 496x, 498x)

7412

3.3

Aktiverat arbete för egen räkning

38xx

7413

3.4

Övriga rörelseintäkter

39xx

7511

3.5

Råvaror och förnödenheter

40xx–47xx, 4910–4929

7512

3.6

Handelsvaror

40xx–47xx, 496x, 498x

7513

3.7

Övriga externa kostnader

50xx–69xx

7514

3.8

Personalkostnader

70xx–76xx

7515

3.9

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

77xx–78xx (exkl. 774x, 779x)

7535

3.10

Övriga rörelsekostnader

774x, 779x, 79xx

7414

3.11

Resultat från andelar i koncernföretag (+)

80xx (exkl. 807x–808x)

7518

3.11

Resultat från andelar i koncernföretag (−)

80xx (exkl. 807x–808x)

7415

3.12

Resultat från andelar i intresse- och gemensamt styrda företag (+)

81xx (exkl. 817x–818x)

7519

3.12

Resultat från andelar i intresse- och gemensamt styrda företag (−)

81xx (exkl. 817x–818x)

7416

3.13

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar (+)

82xx (exkl. 827x–828x)

7520

3.13

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar (−)

82xx (exkl. 827x–828x)

7417

3.14

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

83xx (exkl. 837x–838x)

7521

3.15

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar

807x–808x, 817x–818x, 827x–828x, 837x–838x

7522

3.16

Räntekostnader och liknande resultatposter

84xx

7427

3.17

Bokslutsdispositioner (+)

88xx

7537

3.17

Bokslutsdispositioner (−)

88xx

7450

3.18

Årets resultat, vinst (flyttas till p. 4.1) (+)

899x

7550

3.19

Årets resultat, förlust (flyttas till p. 4.2) (−)

899x