INKOMST AV NÄRINGSVERKSAMHET – FÖR DEKLARATION 2019

Enskilda näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Fält-kod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut

7200

B1

Immateriella anläggningstillgångar

1000

Immateriella anläggningstillgångar

7210

B2

Byggnader och markanläggningar

1110

1150

Byggnader

Markanläggningar

7211

B3

Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av

1130

1180

Mark

Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark

7212

B4

Maskiner och inventarier

1220

Maskiner och inventarier

1230

Byggnads- och markinventarier

1240

Bilar och andra transportmedel

7213

B5

Övriga anläggningstillgångar

1300

Andelar

Omsättningstillgångar

Fält-kod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut

7240

B6

Varulager

1400

Varulager

7250

B7

Kundfordringar

1500

Kundfordringar

7260

B8

Övriga fordringar

1600

Övriga fordringar

1650

Momsfordran

1700

Förskott till leverantörer

7280

B9

Kassa och bank

1910

Kassa

1920

PlusGiro

1930

Företagskonto/checkkonto/affärs­konto

1940

Övriga bankkonton

1970

Särskilda bankkonton

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Fält-kod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut

7300

B10

Eget kapital

2010

Eget kapital, delägare 1

2020–
2040

Eget kapital, delägare 2–4

Skulder

Fält-kod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut

7380

B13

Låneskulder

2330

Checkräkningskredit

2350

Skulder till kreditinstitut

2390

Övriga låneskulder

7381

B14

Skatteskulder

2610

Utgående moms, oreducerad

2620

Utgående moms, reducerad 1

2630

Utgående moms, reducerad 2

2640

Ingående moms

2650

Redovisningskonto för moms

2660

Särskilda punktskatter

2710

Personalskatt

2730

Lagstadgade/avtalade sociala avgifter och särskild löneskatt

7382

B15

Leverantörsskulder

2440

Leverantörsskulder

7383

B16

Övriga skulder

2900

Övriga skulder

Resultaträkning

Intäkter

Fält-kod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut

7400

R1

Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter

3000

Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga inkomster

3500

Fakturerade kostnader

3700

Lämnade rabatter, bonusar etc. R1/R2

3900

Övriga rörelseintäkter R1/R2

7401

R2

Momsfria intäkter

3100

Momsfria intäkter

3700

Lämnade rabatter, bonusar etc. R1/R2

3900

Övriga rörelseintäkter R1/R2

3970

Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar

3980

Erhållna bidrag

7402

R3

Bil- och bostadsförmån m.m.

3200

Bil- och bostadsförmån m.m.

7403

R4

Ränteintäkter m.m.

8310

Ränteintäkter och utdelningar

8330

Valutakursdifferenser på fordringar och placeringar

Kostnader

Fält-kod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut

7500

R5

Varor, material och tjänster

4000

Varor

4600

Legoarbeten och underentreprenader

4700

Erhållna rabatter, bonusar etc.

4900

Förändring av lager

7501

R6

Övriga externa kostnader

5000

Lokalkostnader

5100

Fastighetskostnader

5200

Hyra av anläggningstillgångar

5400

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

5500

Reparation och underhåll

5600

Kostnader för transportmedel

5610

Personbilskostnader

5620

Lastbilskostnader

5700

Frakter och transporter

5800

Resekostnader

5900

Reklam och PR

6000

Övriga försäljningskostnader

6070

Representation

6100

Kontorsmateriel och trycksaker

6200

Tele och post

6300

Företagsförsäkringar

6310

Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader

6500

Övriga externa tjänster

6800

Inhyrd personal

6900

Övriga kostnader

6980

Föreningsavgifter

7502

R7

Anställd personal

7000

Löner till anställda

7300

Kostnadsersättningar och förmåner

7400

Pensionskostnader

7500

Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal

7600

Övriga personalkostnader

7503

R8

Räntekostnader m.m.

8410

Räntekostnader för skulder

8430

Valutakursdifferenser på skulder

Avskrivningar

Fält-kod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut

7504

R9

Av- och nedskrivningar av byggnader och markanläggningar

7700

Nedskrivningar R9/R10

7820

Avskrivningar på byggnader och markanläggningar

7980

Ersättningsfonder R9/R10

7505

R10

Av- och nedskrivningar på maskiner och inventarier och immateriella tillgångar

7700

Nedskrivningar R9/R10

7810

Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

7830

Avskrivningar på maskiner och inventarier

7980

Ersättningsfonder R9/R10

Årets resultat

Fält-kod

Rad NE

Benämning

Konton i BAS 2018 –
Förenklat årsbokslut

7440

R11

Bokfört resultat

8990

Resultat

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...