BFNs ALLMÄNNA RÅD MED UTTALANDE

BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk

(senast ändrat genom BFNAR 2016:11)

Allmänt råd (BFNAR 2012:4)

1.I detta allmänna råd regleras under vilka förutsättningar det är förenligt med god redovisningssed att byta från ett allmänt råd till ett annat för ett företag som enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen (1999:1078) är skyldigt att upprätta årsredovisning. Det allmänna rådet gäller vid byte mellan följande K-regelverk:

 1. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2), och

 2. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

(BFNAR 2016:11)

2.Ett företag får alltid byta till Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ett företag som tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning får byta till Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Särskilda skäl krävs om företaget tidigare tillämpat något av nedanstående K2-regelverk:

 1. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2008:1) om årsredovisning i mindre aktiebolag,

 2. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2009:1) om årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, eller

 3. Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Skatteskäl är inte särskilda skäl.

(BFNAR 2016:11)

3.Ett byte av K-regelverk är ett byte av redovisningsprincip.

Ett företag som har bytt från Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning till Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag ska upplysa om skälen för bytet. Upplysningen ska lämnas i not.

(BFNAR 2016:11)

Ikraftträdande

2012:4

Detta allmänna råd gäller från den 6 december 2012.

2016:11

Detta allmänna råd gäller från och med den 29 november 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Uttalande

BFNs bedömning

I punkt 1 regleras vilka K-regelverk som omfattas av det allmänna rådet och att det endast gäller för företag som är skyldiga att upprätta årsredovisning enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen.

Av punkt 2 följer att det alltid är tillåtet att byta till Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning (K3). Ett företag som tillämpar K3 får däremot endast byta till Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2), om det finns särskilda skäl. Kravet på särskilda skäl gäller dock bara om företaget tidigare har tillämpat ett K2-regelverk. Ett företag kan alltså välja K3 som första K-regelverk och därefter byta till K2 utan att det finns särskilda skäl. Har företaget därefter bytt tillbaka till K3 får ett efterföljande byte till K2 endast göras om det finns särskilda skäl.

Externa och interna omständigheter kan vara särskilda skäl. Det kan t.ex. vara att företaget har bytt huvudägare eller att företagets verksamhet har minskat betydande i omfattning.

Ett företag som har bytt från K3 till K2 ska enligt punkt 3 lämna upplysning om detta. Upplysningen ska lämnas i not och ska innehålla skälen för ett sådant byte. Det är alltså fråga om ett särskilt upplysningskrav om byte av redovisningsprincip utöver de krav som finns i respektive K-regelverk.

Ett byte av K-regelverk är ett byte av redovisningsprincip. Vilka praktiska konsekvenser det får regleras i respektive K-regelverk. Det kan t.ex. bli aktuellt att korrigera poster mot eget kapital. Vid byte till K3 kan det krävas att en eller flera jämförelseposter ska räknas om. Detta kan bli aktuellt även om det redovisade värdet på posten för det aktuella räkenskapsåret inte har påverkats av ett byte av redovisningsprincip.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...