1.Detta allmänna råd gäller vid bokföring i konkurs enligt 7 kap. 19 § konkurslagen (1987:672) och ska tillämpas i mer omfattande eller komplicerade konkurser eller då gäldenärens rörelse drivs vidare.

2.Varje konkursbo ska ha en separat bokföring. Bokföringen för ett konkursbo får inte blandas samman med förvaltarens egen bokföring.

3.Till in- och utbetalningar samt övriga affärshändelser ska det finnas verifikationer.

Varje verifikation ska ha ett verifikationsnummer. Verifikationsnumren ska föras i löpande följd i en eller flera serier.

4.Bokföringen ska organiseras så att den kan utgöra underlag för

  1. kontroll av att tillgångarna inte förstörs eller skingras,

  2. översikt över konkursens gång och ställning,

  3. förvaltarens redovisningar och utdelningsförslag, och

  4. bedömning av om konkursboets drift bör fortsätta eller avslutas.

5.Affärshändelser ska bokföras på ett sådant sätt att förekommande in- och utbetalningar kan hänföras till de olika förmånsrättsslagen.

6.Bokföringen ska i förekommande fall vara organiserad så att den ger tillräckligt underlag för fördelning av medel från försäljning av varor som till någon del baseras på råvaror, halvfabrikat eller produkter i arbete som fanns vid konkursutbrottet.

7.Vid fortsatt drift ska obetalda in- och utgående fakturor som uppkommit under den fortsatta driften bokföras. I andra fall än vid fortsatt drift ska obetalda fakturor inventeras och förtecknas senast i samband med att förvaltaren ska lämna redovisning till tillsynsmyndigheten.

8.Bokföringsnämnden överlämnar till Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) att utifrån detta allmänna råd på lämpligt sätt verka för utvecklingen av god redovisningssed på detta område.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:3

  1. Detta allmänna råd gäller från och med den 1 januari 2020.

  2. Bokföringsnämndens uttalande BFN U 87:10 Bokföring i konkurs ska upphöra att gälla vid utgången av december 2019.