BFNs ALLMÄNNA RÅD

BFNAR 2019:3 Bokföring i konkurs

1.Detta allmänna råd gäller vid bokföring i konkurs enligt 7 kap. 19 § konkurslagen (1987:672) och ska tillämpas i mer omfattande eller komplicerade konkurser eller då gäldenärens rörelse drivs vidare.

2.Varje konkursbo ska ha en separat bokföring. Bokföringen för ett konkursbo får inte blandas samman med förvaltarens egen bokföring.

3.Till in- och utbetalningar samt övriga affärshändelser ska det finnas verifikationer.

Varje verifikation ska ha ett verifikationsnummer. Verifikationsnumren ska föras i löpande följd i en eller flera serier.

4.Bokföringen ska organiseras så att den kan utgöra underlag för

  1. kontroll av att tillgångarna inte förstörs eller skingras,

  2. översikt över konkursens gång och ställning,

  3. förvaltarens redovisningar och utdelningsförslag, och

  4. bedömning av om konkursboets drift bör fortsätta eller avslutas.

5.Affärshändelser ska bokföras på ett sådant sätt att förekommande in- och utbetalningar kan hänföras till de olika förmånsrättsslagen.

6.Bokföringen ska i förekommande fall vara organiserad så att den ger tillräckligt underlag för fördelning av medel från försäljning av varor som till någon del baseras på råvaror, halvfabrikat eller produkter i arbete som fanns vid konkursutbrottet.

7.Vid fortsatt drift ska obetalda in- och utgående fakturor som uppkommit under den fortsatta driften bokföras. I andra fall än vid fortsatt drift ska obetalda fakturor inventeras och förtecknas senast i samband med att förvaltaren ska lämna redovisning till tillsynsmyndigheten.

8.Bokföringsnämnden överlämnar till Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) att utifrån detta allmänna råd på lämpligt sätt verka för utvecklingen av god redovisningssed på detta område.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:3

  1. Detta allmänna råd gäller från och med den 1 januari 2020.

  2. Bokföringsnämndens uttalande BFN U 87:10 Bokföring i konkurs ska upphöra att gälla vid utgången av december 2019.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...