BFNS SKRIVELSER – BREVSVAR

Byte av avskrivningsmetod i BRF

(2014-12-12)

Du har i e-mail till BFN ställt frågor om byte av avskrivningsmetod i bostadsrättsförening i samband med övergång till K-regelverken.

BFN uppfattar frågorna enligt följande:

 1. Ska en bostadsrättsförening byta från progressiv avskrivningsmetod till linjär avskrivningsmetod vid övergången till K2 respektive K3?

 2. Hur ska byte till linjär avskrivningsmetod göras om bostadsrättsföreningen tillämpat progressiv avskrivning?

 3. Hur lång avskrivningstid ska tillämpas?

 4. Ska den nya avskrivningsmetoden tillämpas retroaktivt eller framåtriktat?

Svar

Fråga 1: Ska en bostadsrättsförening byta från progressiv avskrivningsmetod till linjär avskrivningsmetod vid övergången till K2 respektive K3?

K2

Många bostadsrättföreningar har hittills tillämpat progressiv avskrivning, dvs. föreningens byggnad har skrivits av med ett successivt ökande avskrivningsbelopp. BFN har haft anledning att förtydliga att linjär, degressiv och produktionsberoende avskrivningsmetod är de metoder som kan tillämpas på byggnader inom ramen för K2. Den valda metoden ska bäst återspegla hur tillgångens ekonomiska värde för företaget förbrukas. Progressiv avskrivning anges inte som en metod som kan användas.

K3

Av punkt 17.20 i K3 följer att ett företag ska välja en avskrivningsmetod som återspeglar förväntad förbrukning av den materiella anläggningstillgångens framtida ekonomiska fördelar. Som exempel på avskrivningsmetoder anges linjär, degressiv eller produktionsberoende avskrivningsmetod. Progressiv avskrivningsmetod anges inte som en tillämplig avskrivningsmetod.

Vid en tillämpning av såväl K2 som K3 är linjär avskrivningsmetod den metod som i de flesta fall bäst återspeglar en byggnads förbrukningsmönster.

Fråga 2: Hur ska byte till linjär avskrivningsmetod göras om bostadsrättsföreningen tillämpat progressiv avskrivning?

I samband med övergången till K2 tillämpas övergångsbestämmelserna i kapitel 21. De tillgångar som omfattas av punkt 21.6 utgör tillgångar som får redovisas även efter övergången till K2. Den ingående balansen det första räkenskapsåret K2 tillämpas motsvarar således den utgående balansen för det sista året då äldre normgivning tillämpades. Av K2 framgår att en avskrivningsplan ska ändras om den är uppenbart felaktig, dvs. om nyttjandeperioden eller avskrivningsmetoden väsentligen har påverkats av antingen en tidigare felaktig bedömning eller ändrade förutsättningar. Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden.

Ett byte av redovisningsprincip vid övergången till K3 ska redovisas enligt övergångsbestämmelserna till regelverket. Övergångsbestämmelserna finns i kapitel 35.

I samband med övergången till K3 ska en ingångsbalansräkning upprättas. I denna redovisas posterna med retroaktiv tillämpning av redovisningsprinciper om inte annat framgår av särskilda övergångsbestämmelser (se 35.8).

Av punkt 35.18 framgår bl.a. att materiella anläggningstillgångar som ska delas upp på komponenter inte får räknas om retroaktivt. BFN bedömer att med ledning av punkt 1.5 a kan övergångsbestämmelsen tillämpas även vid byte av avskrivningsmetod såvitt gäller de tillgångar som omfattas av punkten. Den nya avskrivningsmetoden tillämpas framåt i tiden. Det sker således ingen justering av det bokförda värdet i ingångsbalansräkningen med anledning av övergången till K3.

Fråga 3: Hur lång avskrivningstid ska tillämpas?

Avskrivningstiden eller det begrepp som används i K-regelverken, nyttjandeperioden, anges inte som en viss tid i K2 eller K3. Nyttjandeperioden, dvs. den tid som företaget förväntas kunna använda tillgången, är en bedömning som görs av företaget självt. Ett företag som tillämpar K2 kan bestämma nyttjandeperioden för bl.a. en byggnad till vad som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader (se 10.28).

Fråga 4: Ska den nya avskrivningsmetoden tillämpas retroaktivt eller framåtriktat?

Se fråga 2.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...